Manambara ni mitu ya mu buku ili.

viyuni na maluŵa 35

kuzenga chigongwe 84

ngamila kusolota mu jiso la sindano 96

ŵana mu msika 39

kusankha malo ghapachanya chomene 83

ŵalimi ŵakoma mwana wa mweneko wa munda 106

ŵantchito ŵapokera dinari 97

dirakima lasangika 85

mukwawu 43

muzga wakugomezgeka na wavinjeru 111

muteŵeti mulara wakugomezgeka 78

dada wakukhumbisiska kupeleka 35

khuni la mkuyu 79

Muliska Muwemi 80

ŵalovi ŵa ŵanthu 22

fawundeshoni ya nyumba 35

mphuzi ya tirigu yikufwa, kufuma apo yikupambika 103

nyatazi wakuwunganya twana twake 110

nyumba yakuzengeka pa jalawe 35

vkuchemera ŵakavu ku chiphikiro 83

themba lagowokera ngongoli yikuru 64

themba likughanaghana kukarwa nkhondo 84

chiphikiro cha nthengwa ya themba 107

nthukumusi yasazgika ku ufu 43

nthukumusi ya Ŵafarisi 58

dirakima lakuzgeŵa 85

mberere yakuzgeŵa 63

ŵanthu ŵakana kwiza ku chakurya 83

mamina 100

ŵalimi ŵankhaza 106

njere ya sinapi, chipulikano 89

njere ya sinapi, Ufumu 43

chipata chifinyi 35

jiso la sindano 96

Musamariya muwemi 73

vinyo liphya, mathumba ghakale 28

ngale yamtengo wapatali 43

ngale panthazi pa nkhumba 35

mubwezi wakukosera 74

mwana wakuzgeŵa 86

kuŵika woko pa chakulimira 65

munthu musambazi na Lazaro 88

munthu musambazi uyo wakazenga nthamba zinandi 77

mchere wa charu chapasi 35

mbuto izo zamijika pa dongo lakupambanapambana 43

kusona chigamba chiphya pa chakuvwara chakale 28

mberere na mbuzi 114

muzga uyo wafuma ku munda 89

ŵazga awo ŵakalindiliranga kuti fumu yawo yiwere 78

mwana uyo wakazgeŵa 86

mumiji 43

mumiji uyo wakugona 43

kusuja munya, kumira ngamila 109

chiswaswa mu jiso la mubali 35

matalente 113

wamsonkho na Mufarisi 94

ŵamwali 10 112

usambazi wakubisika mu munda 43

mpheska yeneko 120

ŵana ŵaŵiri ŵakatumika ku munda wa mpheska 106

ŵangongoli ŵaŵiri 40

mzimu uheni wizaso 42

muzga wambura kugowoka 64

muteŵeti mulara wambura urunji 87

tirigu na duru 43

chokoro na mweruzgi 94

ŵantchito mu munda wa mpheska 97

CHILONGOLERO CHA MABOKOSI

‘Mazuŵa gha Kuŵatuŵiska Ghakakwana’ 6

Maulendo Ghakukondweska 10

Ŵasamariya 19

Kukoleka na Viŵanda 23

Ntharika ya Kuziŵizga 28

Kuwerezga Pakusambizga 35

Mavuchi Ghake Ghakaŵa nga ni Manthonyezi gha Ndopa 123

Munda wa Ndopa 127

Kuthyapura 129

“Mupayikani pa Khuni” 132