Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

Mu buku ili muŵazgenge vyose ivyo Yesu wakachita ivyo vili kulembeka mu Baibolo.

MAZGU GHAKWAMBA

Nthowa, Unenesko, na Umoyo

Umoyo winu ungasintha chifukwa cha ivyo Yesu wakasambizga na kuchita.

MUTU 1

Mauthenga Ghapadera Ghakufuma kwa Chiuta

Mungelo Gabriyeli wakiza na mauthenga agho ghakaŵa ghakusuzga kughagomezga.

MUTU 2

Yesu Wakachindikika Pambere Wandababike

Kasi Elizabeti pamoza na mwana wake uyo wandababike ŵakachindika wuli Yesu?

MUTU 3

Wakunozga Nthowa Wakababika

Zekariya wati wambaso kuyowoya, wakayowoya uchimi wakuzirwa.

MUTU 4

Mariya Wakaŵa na Nthumbo Kweni Wakaŵa Wandatengwe

Kasi Yosefe wakamugomezga Mariya apo wakamuphaliranga kuti wali na nthumbo chifukwa cha mzimu utuŵa?

MUTU 5

Kasi Yesu Wakababikira Nkhu, Ndipo Wakababika Pawuli?

Kasi tikumanya wuli kuti Yesu wakababika pa Disembala 25 yayi?

MUTU 6

Mwana Uyo Wakalayizgika

Apo Yosefe na Mariya ŵakiza na bonda Yesu ku tempile, Ŵaisrayeli ŵaŵiri ŵachekuru ŵakachima ivyo Yesu wazamuchita.

MUTU 7

Ŵakumanya vya Nyenyezi Ŵakaluta Kukawona Yesu

Chifukwa wuli nyenyezi iyo ŵakawona kumafumiro gha dazi yikadankha kuŵalongozgera kwa Herode, themba lankhaza, kufuma apo kwa Yesu?

MUTU 8

Ŵakachimbira Mulongozgi Wankhaza

Mauchimi ghatatu ghakuyowoya vya Mesiya ghakafiskika kuuyambiro wa umoyo wa Yesu.

MUTU 9

Wakakulira mu Nazarete

Kasi Yesu wakaŵa na ŵanung’una kweniso ŵadumbu ŵalinga?

MUTU 10

Yesu Pamoza na Mbumba Yakwake Ŵakaluta ku Yerusalemu

Yosefe na Mariya ŵakasuzgika kuwona kuti Yesu wakusangika yayi, kweni iyo wakazizwa kuti ŵakamanyanga yayi uko wangasangika.

MUTU 11

Yohane Mubatizi Wakanozga Nthowa

Ŵafarisi na Ŵasaduki ŵakati ŵiza kwa iyo, Yohane wakaŵasuska. Chifukwa wuli?

MUTU 12

Yesu Wakabatizika

Chifukwa wuli Yesu wakabatizika uku wakaŵavya zakwananga?

MUTU 13

Sambiraniko kwa Yesu pa Umo Wakachitira na Viyezgo

Viyezgo ivyo Yesu wakakumana navyo vikuvumbura fundo ziŵiri zakukhwaskana na Dyabulosi.

MUTU 14

Yesu Wakamba Kuŵa na Ŵasambiri

Kasi ŵasambiri 6 ŵa Yesu ŵakakhorwa wuli kuti ŵasanga nadi Mesiya?

MUTU 15

Wakachita Munthondwe Wakwamba pa Ukwati

Yesu wakalongora kuti sono wakulongozgeka na anyina yayi, kweni na awiske ŵakuchanya.

MUTU 16

Yesu Wakaŵa na Mwamphu pa Kusopa Kwaunenesko

Dango la Chiuta likazomerezganga ŵanthu kugura viŵeto mu Yerusalemu kuti ŵapeleke sembe, ipo ntchifukwa wuli pera Yesu wakakwiyira ŵamalonda awo ŵakaŵa mu tempile?

MUTU 17

Wakasambizga Nikodemo Usiku

Kasi ‘kubabikaso’ chikung’anamurachi?

MUTU 18

Yesu Wakalutilira Kusazgikira Ndipo Yohane Wakachepanga

Ŵasambiri ŵa Yohane Mubatizi ŵakachita sanji, kweni Yohane wakachita sanji yayi.

MUTU 19

Wakasambizga Mwanakazi Musamariya

Yesu wakamuphalira chinthu icho wakaŵa kuti wandaphalirepo munthu waliyose.

MUTU 20

Wakachita Munthondwe Wachiŵiri ku Kana

Yesu wakachizga mwana pa mtunda wa makilomita pafupifupi 26.

MUTU 21

Wakaŵa mu Sunagoge ku Nazarete

Kasi Yesu wakayowoya vichi ivyo vikapangiska ŵanthu mu tawuni yakwake kukhumba kumukoma?

MUTU 22

Ŵasambiri Ŵanayi Ŵakazgoka Ŵalovi ŵa Ŵanthu

Wakaŵachema kuti ŵaleke ulovi na kwamba mtundu unyake wa ulovi.

MUTU 23

Yesu Wakachita Milimo Yikuru mu Kaperenaumu

Para Yesu wafumiska viŵanda, wakavikanizganga kuphalira ŵanthu kuti iyo ni Mwana wa Chiuta. Chifukwa wuli wakavikanizganga?

MUTU 24

Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

Ŵanthu ŵakizanga kwa Yesu kuti waŵachizge, kweni Yesu wakalongosora kuti chilato chake chikuru nkhupharazga Ufumu wa Chiuta.

MUTU 25

Wakachizga Wavyoni

Yesu wakalongora kuti wakuchitira chitima awo ŵakusuzgika.

MUTU 26

“Zakwananga Zako Zagowokereka”

Kasi Yesu wakati pali kukolerana wuli pakati pa zakwananga na kulwara?

MUTU 27

Yesu Wakachema Mateyu

Chifukwa wuli Yesu wakarya na ŵakwananga apo wakamanyanga kuti chikaŵa chiheni kuchita nthena?

MUTU 28

Chifukwa Wuli Ŵasambiri ŵa Yesu Ŵakaziŵizganga Yayi?

Kuti Yesu waŵazgore makora, wakayowoya ntharika ya thumba liphya la vinyo.

MUTU 29

Kasi Nkhwananga Kuchita Ntchito Ziwemi pa Sabata?

Chifukwa wuli Ŵayuda ŵakasuzga Yesu wati wachizga munthu uyo wakalwara vyaka 38?

MUTU 30

Yesu na Awiske Ŵakutemwana

Ŵayuda ŵakaghanaghananga kuti Yesu wakujiyaniska na Chiuta. Kweni Yesu wakayowoya kuti Chiuta ngwapachanya kwa iyo.

MUTU 31

Ŵakapulura Tirigu pa Sabata

Chifukwa wuli Yesu wakajichema “Fumu ya Sabata”?

MUTU 32

Icho Ntchakuzomerezgeka pa Sabata.

Ŵasaduki na Ŵafarisi ŵakasuskananga chomene, kweni sono ŵakakolerana pa fundo yimoza.

MUTU 33

Wakafiska Uchimi wa Yesaya

Chifukwa wuli Yesu wakakanizganga awo waŵachizga kuphalira ŵanthu ivyo wachita?

MUTU 34

Yesu Wakasora Ŵapositole 12

Kasi pali mphambano wuli pakati pa mpositole na msambiri?

MUTU 35

Upharazgi pa Phiri

Manyani fundo zikuru izo Yesu wakayowoya.

MUTU 36

Mulara wa Ŵasilikari Wakaŵa na Chipulikano Chikuru

Kasi msilikari uyu wakayowoya vichi icho chikazizika Yesu?

MUTU 37

Yesu Wakawuska Mwana wa Chokoro

Awo ŵakawona munthondwe uwu ŵakamanya kuzirwa kwake.

MUTU 38

Yohane Wakakhumbanga Kupulika kwa Yesu

Chifukwa wuli Yohane Mubatizi wakakhumbanga kumanya usange Yesu ni Mesiya? Kasi Yohane wakaŵavya chigomezgo?

MUTU 39

Soka ku Muwiro Wambura Kupulika

Yesu wakati pa Zuŵa la Cheruzgo, vinthu vizamuŵa makora ku charu cha Sodomu kuluska Kaperenaumu, msumba uwo wakakhalako nyengo yitaliko.

MUTU 40

Wakaŵasambizga Kugowokera

Pakuphalira mwanakazi uyo wakuŵa nga wakaŵa hule kuti zakwananga zake zagowokereka, kasi Yesu wakazomerezganga kwananga?

MUTU 41

Kasi Wakachitanga Minthondwe mu Nkhongono za Njani?

Ŵanung’una ŵa Yesu ŵakatenge wafuntha.

MUTU 42

Yesu Wakasuska Ŵafarisi

Kasi “chimanyikwiro cha ntchimi Yona” chikaŵa chivichi?

MUTU 43

Ntharika za Ufumu

Yesu wakayowoya ntharika 8 kuti walongosore Ufumu wakuchanya.

MUTU 44

Yesu Wakachetamiska Chimphepo pa Nyanja

Pakuchetamiska mphepo na majigha, Yesu wakalongora umo umoyo uzamuŵira mu Ufumu wa Chiuta.

MUTU 45

Wakaŵa na Nkhongono pa Viŵanda

Kasi munthu wangakoleka na viŵanda vinandinandi?

MUTU 46

Wakakhwaska Laya la Yesu na Kuchira

Pakuchizga mwanakazi yura, Yesu wakalongora kuti wali na nkhongono kweniso ngwalusungu.

MUTU 47

Msungwana Wakaŵaso Wamoyo

Ŵanthu ŵakamuseka Yesu apo wakati msungwana wakugona, uku wafwa. Kasi ntchivichi icho iyo wakamanyanga icho ŵanthu ŵara ŵakaleka kuchimanya?

MUTU 48

Wakachita Minthondwe, Kweni ku Nazarete Nako Ŵakamukana

Ŵanthu ku Nazarete ŵakamukana Yesu, ŵakamukana chifukwa cha ivyo wakasambizganga yayi panji minthondwe iyo wakachitanga, kweni ŵakamukana pa chifukwa chinyake.

MUTU 49

Wakapharazga mu Galileya na Kusambizga Ŵapositole

Kasi mazgu ghakuti ‘Ufumu wakuchanya waneng’enera’ ghakung’anamurachi?

MUTU 50

Ŵakanozgeka Kupharazga Nanga Ŵangatambuzgika

Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵapositole kuti ŵachimbirenge para ŵakutambuzgika uku ŵakeneranga yayi kopa nyifwa?

MUTU 51

Munthu Wakakomeka pa Chikondwelero cha Zuŵa Lakubabikira

Salome wakavina na kukondweska Herode mwakuti wakamuphalira kuti wamupenge chilichose icho wakhumba. Kasi Salome wakapempha vichi?

MUTU 52

Wakalyeska Ŵanthu Ŵanandi na Tuvingwa Tuchoko Waka na Somba

Munthondwe wa Yesu uwu ukaŵa wapadera chomene mwakuti uli kulembeka mu mabuku ghose gha makani ghawemi.

MUTU 53

Themba ilo Likaŵa na Nkhongono pa Chilengiwa

Kasi ŵapositole ŵakasambirapo vichi apo Yesu wakenda pa maji na kuchetamiska chimphepo?

MUTU 54

Yesu ni “Chingwa cha Umoyo”

Chifukwa wuli Yesu wakasuska ŵanthu uku ŵakenda mtunda utali kuti ŵize kwa iyo?

MUTU 55

Ŵanandi Ŵakakhuŵara na Mazgu gha Yesu

Yesu wakasambizga chinthu chakuzizika chomene mwakuti ŵasambiri ŵake ŵanandi ŵakamuleka

MUTU 56

Icho Chikufipiska Munthu

Kasi icho chikufipiska munthu ni icho chikunjira mu mulomo wake, panji icho chikufuma?

MUTU 57

Yesu Wakachizga Msungwana na Mwanalume Wakumangwa Makutu

Chifukwa wuli mwanakazi wakakhuŵara yayi apo Yesu wakayaniska fuko la mwanakazi yura na tuntcheŵe?

MUTU 58

Wakandaniska Vingwa Kweniso Wakachenjezga vya Nthukumusi

Pamanyuma, ŵasambiri ŵa Yesu ŵakamanya nthukumusi iyo Yesu wakang’anamuranga.

MUTU 59

Kasi Mwana wa Munthu Ni Njani?

Kasi makiyi gha Ufumu ni vichi? Ni njani wakaghagwiliskira ntchito?

MUTU 60

Yesu Wakasintha Mawonekero

Kasi Yesu wakasintha wuli mawonekero? Kasi ichi chikang’anamuranga vichi?

MUTU 61

Yesu Wakachizga Msepuka Waviŵanda

Yesu wakati msepuka yura wakatondeka kuchizgika chifukwa cha kuŵavya chipulikano, kweni ni njani wakaŵavya chipulikano? Msepuka, awiske, panji ŵasambiri ŵa Yesu?

MUTU 62

Wakasambizga vya Kujiyuyura

Ŵanthu ŵalara ŵangasambirako vinthu vyakuzirwa ku ŵana.

MUTU 63

Yesu Wakaŵapa Ulongozgi Wakuzirwa Chomene Ŵapositole

Wakalongosora vinthu vitatu ivyo ŵabali ŵangachita para ŵabudirana.

MUTU 64

Ntchakuzirwa Kugowoka

Yesu wakayowoya nkhani ya muzga wambura lusungu kuti wasambizge umo Chiuta wakuwonera para tikugowokera ŵanyithu.

MUTU 65

Wakasambizganga Apo Wakalutanga ku Yerusalemu

Apo wakadumbiskana na ŵanthu ŵatatu, Yesu wakayowoya nkharo izo zingatondeska munthu kuti wamulondezge.

MUTU 66

Wakaŵa ku Yerusalemu ku Chiphikiro cha Mahema

Chifukwa wuli awo ŵakategherezganga Yesu ŵakaghanaghana kuti wali na chiŵanda?

MUTU 67

“Palije Munthu Uyo Wali Kuyowoyapo Nthena”

Waliyose mu khoti likuru la Ŵayuda wakasuskanga Yesu, kweni yumoza wakayowoya kuti wavikilire Yesu.

MUTU 68

Mwana wa Chiuta ni “Ungweru wa Charu”

Yesu wakati “unenesko umufwaturaninge.” Uŵafwaturenge ku vichi?

MUTU 69

Kasi Wiskewo Wakaŵa Abrahamu Panji Dyabulosi?

Yesu wakalongora umo tingamanyira ŵana ŵa Abrahamu kweniso Ŵawiske.

MUTU 70

Yesu Wakachizga Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

Ŵasambiri ŵakakhumbanga kumanya icho munthu yura wakababikira wachibulumutira. Ni njani wakananga? Kasi ŵapapi ŵake ndiwo ŵakananga? Yesu wakati wachizga munthu uyu, ŵanthu ŵanyake ŵakakondwa kweni ŵanyake ŵakakwiya.

MUTU 71

Ŵafarisi Ŵakafumba Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

Ŵafarisi ŵakakwiya na fundo yambura kususkika iyo munthu uyo wakababika wachibulumutira wakayowoya. Ŵakamusezga mu sunagoge lekani ŵapapi ŵake ŵakachitanga wofi.

MUTU 72

Yesu Wakatuma Ŵasambiri 70 Kukapharazga

Mu Yudeya, Yesu wakatuma ŵasambiri 70 na kuŵaphalira kuti ŵakapharazge Ufumu. Kasi ŵasambiri ŵakapharazganga nkhu—ku masunagoge panji ku nyumba za ŵanthu?

MUTU 73

Musamariya Wakaŵa Mzengezgani Muwemi

Kasi Yesu wakasambizga vichi mu ntharika ya “Musamariya muwemi”?

MUTU 74

Wakasambizga vya Kupokelera Ŵalendo na Kulomba

Yesu wakaluta ku nyumba kwa Mariya na Marita. Kasi wakaŵasambizga vichi pa nkhani ya kupokelera ŵalendo? Ndipo pamasinda kasi wakasambizga ŵasambiri kuti ŵalombenge vichi?

MUTU 75

Ntchivichi Chikupangiska Munthu Kuŵa Wakukondwa Nadi?

Yesu wakaphalira awo ŵakamususkanga vya ‘munwe wa Chiuta’ kweniso kuti ‘Ufumu wa Chiuta waŵabuchizga.’ Wakalongosoraso umo ŵanthu ŵangaŵira ŵakukondwa nadi.

MUTU 76

Yesu Wakarya Pamoza na Mufarisi

Yesu wakavumbura upusikizgi wa ŵalembi na Ŵafarisi. Kasi ni katundu wuli muzito uyo wakayegheskanga ŵanthu?

MUTU 77

Ulongozgi pa Nkhani ya Usambazi

Yesu wakayowoya ntharika ya munthu musambazi uyo wakazenga nthamba zikuru. Kasi ni ulongozgi wuli uwo Yesu wakayowoya pa uheni wakujipenjera usambazi?

MUTU 78

Muteŵeti Mulara Wakugomezgeka

Yesu wakalongora kuti wakafipiranga mtima ŵasambiri ŵake pa vinthu vyauzimu. Kasi muteŵeti mulara wakugomezgeka wali na mulimo muli pa vinthu vyauzimu? Chifukwa wuli ulongozgi wakuti tiŵe maso ngwakuzirwa?

MUTU 79

Ŵayuda Ŵakaŵa Pafupi Kuparanyika

Yesu wakati ŵanthu awo wakakhumbanga kuŵawovwira ŵaparanyikenge usange ŵakung’anamuka yayi mtima. Kasi ŵakapulikiska fundo yakuzirwa iyo Yesu wakaŵasambizga kuti ŵaŵe ŵabwezi ŵa Chiuta?

MUTU 80

Muliska Muwemi na Viŵaya vya Mberere

Umo muliska wakutemwera mberere, vikuchitira chithuzithuzi umo Yesu wakutemwera ŵasambiri ŵake. Kasi ŵamupulikirenge na kumulondezga?

MUTU 81

Njumoza na Awiske, Kweni Iyo ni Chiuta Chara

Ŵanthu ŵanyake ŵakasuskanga Yesu kuti wakujiyaniska na Chiuta. Kasi Yesu wakaŵasuska wuli?

MUTU 82

Yesu Wakapharazganga mu Pereya

Yesu wakalongosora icho chikukhumbikwa kuti munthu wazakapone. Ulongozgi uwo wakayowoya ukaŵa wakuzirwa chomene pa nyengo iyo. Mazuŵa ghano ke?

MUTU 83

Kuchemera Ŵanthu ku Chakurya

Yesu wakayowoya ntharika ya chiphikiro chikuru apo wakaryanga chakurya ku nyumba ya Mufarisi. Wakayowoya fundo yakuzirwa yakuti ŵanthu wose ŵa Chiuta ŵayimanye. Kasi ni fundo wuli?

MUTU 84

Kasi Chikukhumbikwa Ntchivichi Kuti Munthu Waŵe Msambiri?

Kuŵa msambiri wa Khristu ni nkhani yikuru. Yesu wakalongosora icho chikukhumbikwa. Kweni ŵanji ŵakazizwa na ivyo wakayowoya.

MUTU 85

Pakuŵa Kusekelera Para Wakwananga Wang’anamuka Mtima

Ŵafarisi na ŵalembi ŵakasuskanga Yesu chifukwa chakuti wakachezganga na ŵanthu bweka. Pakuŵazgora, Yesu wakayowoya ntharika izo zikulongora umo Chiuta wakuwonera ŵakwananga.

MUTU 86

Mwana Wakuzgeŵa Wawera

Kasi ntharika ya Yesu ya mwana wakuzgeŵa yikutisambizga vichi?

MUTU 87

Chitani Mwavinjeru Pakunozgekera Vyamunthazi

Yesu wakayowoya ntharika ya muteŵeti mulara kuti wasambizge fundo yakuzirwa.

MUTU 88

Munthu Musambazi na Lazaro

Kuti tipulikiske ntharika ya Yesu iyi, tikwenera kumanya dankha kuti ŵanthu ŵaŵiri awo ŵazunurika ŵakwimira njani.

MUTU 89

Wakasambizganga mu Pereya Pakuya ku Yudeya

Wakalongosora ivyo vingatovwira kuti tigowokerenge nanga ni awo ŵakutinangira kanandi waka.

MUTU 90

“Chiwuka na Umoyo”

Kasi Yesu wakang’anamurangachi apo wakati uyo wakupulikana mwa iyo “wafwenge chara”?

MUTU 91

Lazaro Wakawuskika

Awo ŵakasuskanga Yesu ŵakatondeka kukana kuti munthondwe wachitika chifukwa cha vinthu viŵiri ivyo vikachitika apa.

MUTU 92

Ŵavyoni 10 Ŵakachizgika Kweni Yumoza Ndiyo Wakawonga

Munthu uyo wakachira wakawonga Yesu na Chiuta.

MUTU 93

Mwana wa Munthu Wazamuvumbukwa

Kasi kuŵapo kwa Khristu kuzamuŵa nga ni leza munthowa wuli?

MUTU 94

Kulomba na Kujiyuyura ni Vyakukhumbikwa Chomene

Mu ntharika ya mweruzgi muheni na chokoro, Yesu wakalongosora chinthu chinyake chakukhumbikwa chomene.

MUTU 95

Wakasambizga vya Kupatana na Kutemwa Ŵana

Umo Yesu wakachitiranga na ŵana vikapambananga na ŵasambiri ŵake. Chifukwa wuli?

MUTU 96

Yesu Wakayowoya na Mulongozgi Musambazi

Chifukwa wuli Yesu wakayowoya kuti ntchipusu kuti ngamila yisolote mu jiso la sindano kuluska kuti munthu musambazi wanjire mu Ufumu wa Chiuta?

MUTU 97

Ntharika ya Ŵantchito mu Munda wa Mpheska

Kasi ŵakwamba ŵakuzgoka wuli ŵaumaliro ndipo ŵaumaliro ŵakuzgoka wuli ŵakwamba?

MUTU 98

Ŵapositole Ŵakapemphaso Maudindo

Yakobe na Yohane ŵakapempha malo ghapachanya mu Ufumu, kweni ŵakaŵa ŵekha yayi.

MUTU 99

Yesu Wakachizga Ŵanthu Ŵachibulumutira na Kovwira Zakeyu

Kasi tingazipulikiska wuli nkhani ziŵiri izo zikulongosora kuti Yesu wakachizga munthu wachibulumutira kufupi na Yeriko ndipo zikuwoneka nga zikususkana?

MUTU 100

Wakayowoya Ntharika ya Mamina 10

Kasi Yesu wakang’anamurangachi apo wakati: “Waliyose uyo wali navyo wazamupika vinandi, kweni uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho”?

MUTU 101

Simoni Wakamuchemera ku Chakurya ku Betaniya

Mariya, mudumbu wa Lazaro, wakachita chinthu chinyake icho chikakwenyerezga ŵanji. Yesu wakamuvikilira.

MUTU 102

Themba Likanjira mu Yerusalemu pa Mwana wa Mbunda

Wakafiska uchimi uwo ukayowoyeka vyaka 500 kumasinda.

MUTU 103

Yesu Wakatozgaso Tempile

Bizinesi ya ŵamalonda mu Yerusalemu yikawonekanga yiwemi waka, kweni chifukwa wuli Yesu wakati mbankhungu?

MUTU 104

Kasi Ŵayuda Ŵakaŵa na Chipulikano Ŵakati Ŵapulika Mazgu gha Chiuta?

Kasi pali mphambano pakati pa kupulikana mwa Yesu na kuchita vinthu kuyana na chipulikano?

MUTU 105

Wakasambizga vya Chipulikano Kwizira mu Khuni la Mkuyu

Yesu wakasambizga kuti chipulikano ntchankhongono, wakalongosoraso icho Chiuta wakawukanira mtundu wa Israyeli.

MUTU 106

Ntharika Ziŵiri za Munda wa Mpheska

Manyani ng’anamuro la ntharika ya munthu uyo wakapempha ŵana ŵake kuti ŵakagwire ntchito ku munda wa mpheska na ya munthu uyo wakalekera munda wake ŵalimi ŵaheni.

MUTU 107

Themba Likachemera Ŵanthu ku Chiphikiro cha Nthengwa

Ntharika ya Yesu ukaŵa uchimi.

MUTU 108

Yesu Wakatonda Awo Ŵakakhumbanga Kumusanga Vifukwa

Pakwamba, Yesu wakachetamiska Ŵafarisi, kachiŵiri Ŵasaduki, ndipo paumaliro wakachetamiska ŵalwani ŵake wose.

MUTU 109

Wakasuska Ŵalongozgi ŵa Chisopa

Chifukwa wuli Yesu wakalondezga yayi ivyo ŵavisopa ŵakachitanga?

MUTU 110

Yesu Wakaŵa pa Tempile Kaumaliro

Yesu wakayowoya ivyo chokoro chikavu chikachita kuti wasambizge sambiro lakuzirwa.

MUTU 111

Ŵapositole Ŵakapempha Chimanyikwiro

Uchimi wake ukamba kufiskika mu nyengo ya ŵapositole. Kasi ukaŵa wakuti uzamufiskikaso chomene kunthazi?

MUTU 112

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Ŵamwali

Kasi Yesu wakasambizga kuti hafu ya ŵasambiri ŵake ŵazamuŵa ŵakuchenjera ndipo hafu yinyake ŵazamuŵa ŵakupusa?

MUTU 113

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Matalente

Ntharika ya Yesu yikulongosora mazgu ghake ghakuti: “Waliyose uyo wali navyo, wazamupika vinandi.”

MUTU 114

Khristu Wazamweruzga Mberere na Mbuzi

Pakuyowoya ntharika yinyake, Yesu wakalongosora chifukwa icho pazamuŵira cheruzgo chamuyirayira.

MUTU 115

Yesu Wakaŵa Pafupi Kuchita Paska Laumaliro

Chifukwa wuli ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakakolerana kumupa Yudasi masiliva 30 kuti wendere mphiska Yesu?

MUTU 116

Wakaŵasambizga Kujiyuyura pa Paska Laumaliro

Ŵapositole ŵakazizwa kuwona Yesu wakuchita mulimo wa muzga.

MUTU 117

Mugonero wa Fumu

Yesu wakambiska chikumbusko kuti ŵalondezgi ŵake ŵachitenge chaka chilichose pa Nisani 14.

MUTU 118

Ŵakapindananga pa Nkhani ya Uyo Ni Mukuru

Ŵapositole ŵakaluwa ivyo Yesu wakaŵasambizga usiku wenewura.

MUTU 119

Yesu Ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

Yesu wakasambizga umo tingalombera kwa Chiuta.

MUTU 120

Kupambika Vipambi na Kuŵa Ŵabwezi ŵa Yesu

Kasi ŵasambiri ŵakeneranga kupambika wuli vipambi?

MUTU 121

“Khwimani Mtima, Ine Nathereska Charu”

Usange Yesu wakathereska charu, chifukwa wuli pera charu chikamukoma?

MUTU 122

Lurombo Lwaumaliro mu Chipinda Chamuchanya

Yesu wakalongosora kuti wakafiska chinthu chakuzirwa chomene padera pakuponoska ŵanthu.

MUTU 123

Wakalomba Apo Wakaŵa na Chitima Chikuru

Chifukwa wuli Yesu wakalomba kuti: “Sezganiko nkhombo iyi kwa ine”? Kasi wakagwenthanga mulimo wake wakuti wawombore ŵanandi?

MUTU 124

Khristu Ŵakamupeleka na Kumukaka

Yudasi wakamusanga Yesu nangauli ukaŵa usiku pakati.

MUTU 125

Wakatolekera kwa Anasi, Kufuma Apo kwa Kayafa

Pakweruzga mulandu wa Yesu pakaŵavya urunji.

MUTU 126

Petrosi Wakakana Yesu mu Nyumba ya Kayafa

Chifukwa wuli Petrosi munthu uyo wakaŵa na chipulikano wakakana Yesu?

MUTU 127

Wakeruzgika na Sanihedirini, Ndipo Ŵakaluta Nayo kwa Pilato

Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakavumbura chilato chawo cheneko.

MUTU 128

Pilato na Herode Ŵakati Yesu Walije Mulandu

Chifukwa wuli Pilato wakatumizga Yesu kuti Herode ndiyo wakamweruzge? Kasi Pilato wakaŵavya mazaza kweruzga mulandu wa Yesu?

MUTU 129

Pilato Wakati: “Wonani Munthu Uyu!”

Pilato nayo wakazomerezga kuti Yesu wakaŵa munthu bweka yayi.

MUTU 130

Ŵakamupeleka Yesu na Kumukoma

Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵanakazi awo ŵakaliranga kuti ŵajililire ŵekha na ŵana ŵawo?

MUTU 131

Themba Lambura Mulandu Likasuzgika pa Khuni

Ivyo Yesu wakalayizga yumoza wa vigeŵenga ivyo vikakomeka pamoza na iyo.

MUTU 132

“Uyu Wakaŵa Nadi Mwana wa Chiuta”

Chisi icho chikachitika namuhanya, chindindindi, na chisalu icho chikakeruka vyose vikukhozgera fundo yimoza.

MUTU 133

Ŵakanozga Thupi la Yesu na Kulisunga

Chifukwa wuli ŵakakhumbikwira kusunga luŵiro thupi la Yesu pambere dazi lindajire?

MUTU 134

Dindi Likaŵa Mwazi Chifukwa Yesu Wakawuka!

Yesu wakati wawuka, wakadankha kuwoneka ku ŵasambiri ŵake ŵanakazi m’malo mwa ŵapositole.

MUTU 135

Yesu Wakati Wawuka Wakawonekera ku Ŵanandi

Kasi Yesu wakalongora wuli ŵasambiri ŵake kuti wawuka nadi?

MUTU 136

Mumphepete mwa Nyanja ya Galileya

Yesu wakakumbuska Petrosi katatu umo wangalongolera kuti wakumutemwa.

MUTU 137

Ŵanandi Ŵakamuwona Pambere Zuŵa la Pentekoste Lindafike

Wakati wawuka kweniso pambere wandakwere kuchanya, Yesu wakaŵaphalira ŵasambiri ŵake icho ŵazamupokera kweniso umo ŵakwenera kuchigwiliskira ntchito.

MUTU 138

Khristu ku Woko Lamalyero la Chiuta

Kasi Yesu wakachitanga vichi apo wakalindiliranga kuti walimbane na ŵalwani ŵake?

MUTU 139

Yesu Wakwiza na Paradiso na Kumalizga Mulimo Wake

Wachali na vinandi vyakuti wachite pambere wandapeleke Ufumu kwa Chiuta Awiske.

Kuti Muyezge Yesu

Mu umoyo wake wose Yesu kaŵirikaŵiri wakalongora makhaliro 8.

Chilongolero cha Mavesi

Na chilongolero ichi sangani mutu mu buku ili apo vesi lililose likulongosoreka.

Chilongolero cha Ntharika

Sangani mutu mu buku ili apo ntharika yiliyose yikulongosoreka.

Mauchimi Ghanyake Ghakuyowoya vya Mesiya

Yaniskani ivyo vikachitanga pa umoyo wa Yesu na mauchimi gha mu Baibolo agho ghakulongora kuti iyo ni Mesiya kweniso wonani mitu mu buku ili iyo yikulongosora mauchimi agha.

Uko Yesu Wakakhalanga na Kusambizga

Mapu agha ghakulongora uko Yesu wakateŵeteranga.