Wakutemweka Mkhristu munyithu:

Nga umo mukumanyira, mu Baibolo muli kulembeka ŵanthu ŵanandi chomene. Ndipo ŵanandi mbanakazi na ŵanalume ŵakugomezgeka awo ŵakaŵa na masuzgo nga ghithu. Nawo ŵakaŵa ‘ŵanthu nga ndise.’ (Yakobe 5:17) Ŵanyake masuzgo ghakaŵafyenyanga chomene kweniso ŵakenjerwanga. Ŵanyake ŵakakhuŵazgikanga na ŵabali ŵawo panji awo ŵakasoperanga lumoza. Ndipo ŵanyake ŵakakhuŵaranga na ivyo ŵachita ŵekha.

Kasi ŵanthu aŵa ŵakaleka kusopa Yehova? Yayi. Ŵanandi ŵakachita nga ngwa masalimo uyo wakalomba kuti: “Napuluka nga ni mberere yakuzgeŵa. Penjani muteŵeti winu, pakuti nindaluwe malango ghinu.” (Salimo 119:176) Kasi namwe mukujipulika nthena?

Yehova wakukhalapo waka chete yayi para awo ŵakumusopa ŵafuma mu chiŵaya chake. Iyo wakuŵapenja. Nakuti kanandi wakuŵawovwira kwizira mu awo ŵakusopera lumoza. Ghanaghanirani umo Yehova wakawovwilira muteŵeti wake Yobu, uyo wakasangana na masuzgo ghakupambanapambana. Chuma chake chikanangika, ŵana ŵake ŵakafwa, kweniso wakalwara chomene. Ndipo wakazizipizga mazgu gha msinjiro agho ŵanthu awo ŵakakhumbikwiranga kumovwira ŵakamuyowoyera. Kweni wakalekapo yayi kusopa Yehova nangauli kanyengo kanyake wakaŵapo na maghanoghano ghakubudika. (Yobu 1:22; 2:10) Kasi Yehova wakamovwira wuli Yobu kuti wambeso kughanaghana makora?

Yehova wakamovwira Yobu kwizira mwa musopi munyake Elihu. Apo Yobu wakalongosoranga masuzgo ghake, Elihu wakategherezganga na kumuzgora. Kasi Elihu wakamovwira wuli? Kasi wakamupa mulandu panji kumukhozga soni? Kasi wakajiwona nga ngwapachanya kuluska Yobu? Yayi. Elihu wakati: “Nili nga ndimwe pamaso pa Chiuta waunenesko, naneso nkhawumbika kufuma ku dongo. Wakatiso: “Mungatenthemanga chifukwa cha kopa ine chara, ndipo mungafyenyekanga chifukwa cha ine chara.” (Yobu 33:6, 7) M’malo mwa kumusazgirako masuzgo, Elihu wakamovwira Yobu. Wakamupa ulongozgi mwachitemwa kweniso wakamukhozga. Ivi ndivyo Yobu wakakhumbikwiranga panyengo iyi.

Manyani kuti nase tafumiska kabuku aka kuti kawovwire ŵanthu awo ŵali na masuzgo ghakuyana waka. Chakwamba tikategherezga chomene apo ŵakulopwa ŵakayowoyanga masuzgo ghawo na kuwona ivyo vikaŵapangiska kuti ŵalopwe. (Zintharika 18:13) Pamanyuma, tikalomba na kughanaghanirapo Malemba agho ghakuyowoya umo Yehova wakawovwilira ŵateŵeti ŵake kumasinda. Ŵateŵeti aŵa nawo ŵakaŵa na masuzgo ghakuyana na ghinu. Paumaliro, tikayaniska Malemba agha na ivyo vikuchitika mazuŵa ghano, na kufumiska kabuku aka. Tikumupemphani kuti muŵerenge mwakupwelelera kabuku aka. Manyani kuti tikumutemwani chomene.

Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova