Kasi namwe vinthu ivyo vyazunulika mu kabuku aka vili kumuchitikiranipo? Manyani kuti ndimwe pera yayi. Ŵateŵeti ŵanandi ŵakugomezgeka vili kuŵachitikirapo. Ŵanyake ŵa iwo ŵakaŵako mu nyengo yakale, ndipo ŵanyake ŵaliko sono. Ŵanthu aŵa, Yehova wakaŵawovwira kuti ŵachite mwamahara. Namwe wangamovwirani.

“Nkhamba kuwamo kuti Yehova wandanileke, kweni ine ndine nkheneranga kuchitapo kanthu kuti niwelere kwa iyo”

 MANYANI kuti Yehova waŵenge namwe apo mukuwelera kwa iyo. Wamovwiraninge kuti muleke kwenjerwa, kujiyimba mulandu, panji kukhuŵara. Ndipo muŵenge na mtende mu mtima chifukwa chakuti mwaŵa na njuŵi yituŵa. Mwambengeso kuteŵetera Yehova pamoza na Ŵakhristu ŵanyinu. Namwe muŵenge nga Mbakhristu ŵanyake ŵakale. Mpositole Petrosi wakalemba za iwo kuti: “Mukaŵa nga ni mberere zakupuluka, kweni sono mwawelera kwa muliska na mulaŵiliri wa umoyo winu.”—1 Petrosi 2:25.

Para mwawelera kwa Yehova, mwachita chinthu chakuzirwa chomene. Chifukwa wuli? Chifukwa chakuti mukondweskenge mtima wa Yehova. (Zintharika 27:11) Kumbukani kuti ivyo tikuchita vikumukhwaska Yehova. Kweni Yehova wakutichichizga yayi kuti timutemwe na kumuteŵetera. (Dotoronome 30:19, 20) Munthu munyake wakusanda vya Baibolo wakati: “Palije munthu uyo wangamuchichizgani kuti mujure mtima winu. Mukwenera kujura mwekha.” Para tikusopa Yehova na mtima wose chifukwa chakuti tikumutemwa, ndikuti tikujura mtima withu. Ndipo para tikuchita nthena tikulongora kuti tili ŵakugomezgeka kwa iyo ndipo wakukondwa chomene. Yehova wakukhumba kuti timusopenge kufumira pasi pa mtima. Para tikuchita nthena tiŵenge ŵakukondwa chomene. Palije chinthu chakuzirwa kuluska ichi.—Milimo 20:35; Chivumbuzi 4:11.

Nakuti para mwambiraso kusopa Yehova nga ni kale, njara yauzimu yimarenge. (Mateyu 5:3) Yimarenge wuli? Ŵanthu ŵanandi pa charu chose chapasi ŵakumanya yayi chifukwa icho tili kulengekera. Ŵakupenja mazgoro kweni ŵakughasanga yayi. Yehova wali kutilenga na njara yauzimu. Njara iyi yikumara para tikumuteŵetera. Tikukhorwa na umoyo para tikumanya kuti tikusopa Yehova chifukwa chakuti tikumutemwa.—Salimo 63:1-5.

Manyani kuti Yehova wakukhumba kuti muwelere kwa iyo. Kasi ntchivichi chikulongora kuti wakukhumba kuti muwelere? Kumbukani fundo iyi: Pakulemba kabuku aka, tikalomba kufumira pasi pa mtima. Kweniso kuti imwe musangike nako ntchifukwa chakuti mulara panji Mkhristu munyinu wamupani. Mwakaŵazga ndipo mukukhumba kupulikira ivyo mwaŵazga. Vyose ivi vikulongora kuti Yehova wandamuluwani, kweni wakumuguzani pachokopachoko kuti muwelere kwa iyo.—Yohane 6:44.

Tikukhozgeka chomene kumanya kuti Yehova wakuluwa yayi ŵateŵeti ŵake awo ŵapuluka. Mudumbu munyake zina lake Donna, nayo wakamanya fundo iyi. Iyo wakati: “Unenesko nkhawulekanga pachokopacho, kweni kanandi nkhaghanaghanirangapo lemba la Salmo 139:23, 24. Lemba ili likuti: ‘Nisandani, A Chiuta, na kumanya mtima wane. Nipimani, na kumanya vyenjezgo vya mu maghanoghano ghane. Wonani usange panji mungaŵa kendero kakupweteka mwa ine, ndipo nilongozgerani mu nthowa ya muyirayira.’ Nkhamanya kuti nkhwenera yayi kuŵa ku chigaŵa cha charu. Nakuti nkhawonanga kuti charu chikuniyana yayi. Kweniso nkhamanyanga kuti mu gulu la Yehova ndimo nkhwenera kuŵa. Nkhamba kuwamo kuti Yehova wandanileke, kweni ine ndine nkheneranga kuchitapo kanthu kuti niwelere kwa iyo. Ndine wakukondwa chomene chifukwa chakuti nili kuwelera.”

Yehova waŵenge namwe apo mukuwelera kwa iyo

Tikulomba kuti mphanyi namwe mwayambiraso kuŵa na “chimwemwe cha Yehova.” (Nehemiya 8:10) Para mwawelera kwa Yehova, muzamudandawurapo yayi.