Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Welerani kwa Yehova

 CHIGAŴA 1

“Nizamupenja Yakuzgeŵa”

“Nizamupenja Yakuzgeŵa”

Kamberere karyanga utheka pamoza na zinyake, kweni kangusuŵilira ndipo kangulekana na zinyake. Pamasinda, kasoŵerathu na kuhangayika. Mberere zinyake kakuziwona yayi, muliska nayo kakumuwona yayi. Kukufipa, vilwani vyamba kulira, ndipo kayamba kopa. Paumaliro, kakupulika mazgu gha muliska wake. Wakuchimbira na kukatora ndipo wakukavunga mu malaya ghake na kuluta nako ku nyumba.

KANANDI Yehova wakujiyaniska na muliska wanthena uyu. Mu Mazgu ghake, wakutisimikizgira kuti: “Mberere zane nizipenjenge nekha, ndipo nizipwelelerenge.”—Ezekiyeli 34:11, 12.

“Mberere Izo Nkhuzipwelelera”

Kasi mberere za Yehova mbanjani? Ni ŵanthu awo ŵakutemwa Yehova na kumusopa. Baibolo likuti: “Zaninge, tisindame na kusopa. Tiyeni tijikame panthazi pa Yehova, Mlengi withu. Pakuti iyo ni Chiuta withu, ise tili ŵanthu ŵa mu mskambo wake, mberere mu woko lake.” (Salimo 95:6, 7) Nga umo mberere zikuchitira, awo ŵakusopa Yehova nawo ŵakukhumba chomene kulondezga muliska wawo. Kweni kasi ŵakubudapo yayi? Ŵakubuda. Nyengo zinyake ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakuŵa nga ni mberere izo ‘zambininika,’ nga ni “mberere zakuzgeŵa,” kweniso nga ni “mberere zakupuluka.” (Ezekiyeli 34:12; Mateyu 15:24; 1 Petrosi 2:25) Kweni para munthu wapuluka, Yehova wakumutaya yayi, chifukwa wakuwona kuti zuŵa linyake wangazakawelera.

 Kasi mukuwona kuti Yehova wachali muliska winu? Kasi Yehova wakutiliska wuli mazuŵa ghano? Tiyeni tiwone nthowa zitatu:

Wakutiryeska mwauzimu. Yehova wakuti: “Nizamuziliska ku malo gha utheka uwemi, . . . zizamugona pa malo gha utheka uwemi.” (Ezekiyeli 34:14) Yehova wandalekepo kutipa chakurya chauzimu pa nyengo yakwenelera. Kasi mungakumbuka nkhani ya mu magazini panji ku maungano, kweniso vidiyo iyo yikaŵa zgoro la lurombo lwinu? Kasi vinthu ivi vikamovwirani kumanya kuti Yehova wakumupwelelerani?

Wakutivikilira na kutovwira. Yehova wakulayizga kuti: “Nizamuwezga yakupuluka, yakupwetekeka nizamuyikaka na kasalu, ndipo yakulopwa nizamuyikhozga.” (Ezekiyeli 34:16) Yehova wakukhozga awo ŵakhuŵara panji kwenjerwa chifukwa cha masuzgo. Mberere zake wakuzikaka na kasalu, kuziwovwira kuti zichire. Nyengo zinyake wakuchita nthena kwizira mu ŵanthu awo ŵakusopera lumoza. Ndipo wakuwezga awo ŵapuluka na awo ŵali na maghanoghano ghakubudika.

Wali na udindo wakutipwelelera. Yehova wakuti: “Nizamuziponoska ku malo ghose agho zikambininikira . . . Nizamupenja yakuzgeŵa.” (Ezekiyeli 34:12, 16) Para mberere yapuluka, Yehova wakuwona kuti yingaweleraso. Wakumanya para mberere yazgeŵa ndipo wakuyipenja. Para wayisanga wakukondwa chomene. (Mateyu 18:12-14) Nakuti Yehova wakuchema awo ŵakumusopa kuti “mberere zane, mberere izo nkhuzipwelelera.” (Ezekiyeli 34:31) Namwe muli pa gulu la mberere izi.

Para mberere yapuluka, Yehova wakuwona kuti yingaweraso. Para wayisanga wakukondwa chomene

“Wezgerani Mazuŵa Ghithu, Ghaŵe nga Mphakale”

Chifukwa wuli Yehova wakumupenjani na kumupemphani kuti muwelere kwa iyo? Chifukwa chakuti wakukhumba kuti muŵe ŵakukondwa. Iyo wakulayizga kuti “vitumbiko vizamulokwa nga ni vula” pa mberere zake. (Ezekiyeli 34:26) Yehova wazamuchita nadi ivi. Ndipo mwawonapo kale ivyo wali kumuchitiranipo.

Kumbukani ivyo vikachitika mukati mwamanya waka Yehova. Kasi mukajipulika wuli mukati mwamanya zina la Chiuta kweniso ivyo wakukhumbira ŵanthu? Kasi mukukumbuka umo mukajipulikiranga para muli pamoza na Ŵakhristu ŵanyinu pa maungano gha dera na gha chigaŵa? Kasi mungakumbuka apo mukawera ku nyumba muli ŵakukondwa, mwati mwapharazgira munthu uyo wakategherezga makora?

Mungambiraso kukondwa. Ŵateŵeti ŵanyake ŵa Chiuta ŵakalomba kuti: “Tiwezgerani kwa mwaŵene, ndipo ise tiwelerenge kwa imwe mwaluŵiro. Wezgerani mazuŵa ghithu, ghaŵe nga mphakale para.” (Chitengero cha Yeremiya 5:21) Yehova wakaŵazgora ndipo ŵanthu ŵake ŵakawelera kwa iyo na kwamba kumuteŵetera. Ndipo ŵakaŵaso ŵakukondwa. (Nehemiya 8:17) Namwe Yehova wamuzgoraninge.

Kweni manyani kuti ntchipusu yayi kuwelera kwa Yehova. Tiyeni tiwone vinthu vinyake ivyo vingatondeska munthu kuwelera kwa Yehova kweniso ivyo wangachita kuti wawelere.