Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Welerani kwa Yehova

 CHIGAŴA 2

Kwenjerwa—“Tikufyenyeka Chomene Munthowa Yiliyose

Kwenjerwa—“Tikufyenyeka Chomene Munthowa Yiliyose

June wakati: “Ine na mfumu wane tikati takhala vyaka 25, nthengwa yikamara. Ŵana ŵane ŵanyake ŵakaleka unenesko. Kweniso nkhayamba kulwara chomene. Pamanyuma nkhayamba kusuzgika maghanoghano. Nkhawona nga charu chanizgokera, ndipo chilichose nkhawonanga nga ntchiheni. Nkhaleka kuluta ku maungano, ndipo nkhalopwa mwauzimu.”

WALIYOSE wakwenjerwa, na ŵateŵeti ŵa Chiuta wuwo. Wamasalimo wakalemba kuti: “Vyenjezgo vyaninyekezga.” (Salimo 94:19) Kweniso Yesu wakati mu mazuŵa ghaumaliro ŵanthu ŵazamusuzgika kuteŵetera Yehova chifukwa cha “vyenjezgo vya umoyo.” (Luka 21:34) Imwe ke? Kasi mukusuzgika kusanga ndalama? Kasi muli na masuzgo mu banja? Kasi mukulwara? Kasi Yehova wangamovwirani wuli kuti muzizipizge masuzgo agha?

“Nkhongono Zakuluska Zakawiro”

Vingachitika yayi kuti timarane nalo tekha suzgo la kwenjerwa. Paulosi wakalemba kuti: “Tikufyenyeka chomene munthowa yiliyose. . . . Tikuhangayika, . . . Tikuponyeka pasi.” Kweni wakayowoyaso kuti “tikutondeka kutukuluka yayi,” “tikusoŵerathu chakuchita yayi,” kweniso “tikuparanyika yayi.” Ntchivichi chikutovwira kuzizipizga? Ni “nkhongono zakuluska zakawiro” izo zikufuma kwa Yehova, Chiuta Wankhongono zose.—2 Ŵakorinte 4:7-9.

Kumbukani umo kumanyuma mukapokelera “nkhongono zakuluska zakawiro.” Kasi mukukumbuka umo nkhani yinyake iyo mubali wakayowoya yikamovwilirani kumanya kuti Yehova wakumutemwani? Kasi mukagomezganga chomene ivyo Yehova walayizga apo mukasambizganga ŵanthu vya Paradiso uyo tikulindilira? Para tikuluta ku maungano na kuphalirako ŵanyithu vya chigomezgo chithu, tikukhozgeka ndipo tikuzizipizga masuzgo agho tikukumana nagho. Kweniso tikuŵa na mtende mu mtima ndipo tikuteŵetera Yehova mwakukondwa.

“Chetani mwe, Muwone Kuti Yehova ni Muwemi”

Nyengo zinyake masuzgo ghangamufyenyani, ndipo tikumupulikiskani. Mwachiyelezgero, Yehova wakutipempha kuti tipenje dankha Ufumu na kuchita vinthu vyauzimu nyengo zose. (Mateyu 6:33; Luka 13:24) Kweni wuli usange mukutondeka kuchita vinandi chifukwa chakuti ŵanyake ŵakumuwukirani, mukulwara, panji muli na masuzgo mu banja linu? Wuli usange ntchito iyo muli kulembeka yikumutondeskani kuchita vinandi mu mpingo? Mungamba kugongowa para mukuwona kuti muli na vinandi vyakuti muchite, kweni mulije nyengo na nkhongono zakuchitira vinthu ivyo. Panji mungamba kughanaghana kuti Yehova wakukhumba vinandi kwa imwe.

Yehova wakutipulikiska. Wakukhumba yayi kuti tichitenge ivyo tingatondeka kufiska. Wakumanya kuti pakutora nyengo kuti tiweleremo para tikwenjerwa panji tikusuzgika maghanoghano.—Salimo 103:13, 14.

Wonani umo Yehova wakapwelelera ntchimi Eliya. Eliya wakafipanga mtima na chinthu chinyake ndipo wakaŵa na wofi mwakuti wakachimbilira mu mapopa. Kweni kasi Yehova wakamukalipira na kumuphalira kuti wawelere ku uteŵeti wake? Yayi. Kaŵiri kose, Yehova wakatuma mungelo kwa Eliya kuti wakamuwuske makoramakora na kumupa chakurya. Nangauli Yehova wakachita nthena, kweni pakati pajumpha mazuŵa 40, Eliya wakenjerwanga nipera kweniso wakaŵa na wofi. Kasi Yehova wakachitaso  vichi kuti wamovwire? Chakwamba, Yehova wakachita vinthu ivyo vikalongora kuti wamuvikilirenge. Chachiŵiri, Yehova wakamukhozga na “tumazgu twamyaa, twapasipasi.” Paumaliro, Yehova wakamuphalira kuti pali ŵanthu ŵanandi awo ŵakusopa Yehova mwakugomezgeka. Mwaluŵiro, Eliya wakambaso kulimbikira uteŵeti wake. (1 Mathemba 19:1-19) Kasi tikusambirapo vichi? Apo Eliya wakasuzgika maghanoghano, Yehova wakazikira nayo ndipo wakamulongora lusungu. Yehova wandasinthe. Nase wakutipwelelera.

Apo mukughanaghanira ivyo mungachitira Yehova, chitani ivyo mungakwaniska. Lekani kuyaniska ivyo mukuchita sono na ivyo mukachitanga kale. Tiyelezgere kuti munthu wakuchita maseŵero gha kuchimbira, kweni wakhala myezi yinandi panji vyaka vinandi kwambura kuchimbira. Kasi para munthu uyu wangakhumba kwambiraso kuchimbira, wangachimbira nga ni kale? Yayi. Kweni wangakhumbikwira kwambaso pachokopachoko kuti nkhongono ziweleremo kweniso kuti waleke kuvuka luŵiro. Ŵakhristu ŵali nga ni awo ŵakuchita maseŵero ghakuchimbira. Ŵakukhumba kuti ŵakapokere njombe. (1 Ŵakorinte 9:24-27) Chingaŵa chiwemi kuti mwambe dankha kuchita vinthu vyauzimu ivyo mungakwaniska. Mwachiyelezgero, kuluta ku maungano gha mpingo. Pemphani Yehova kuti wamovwirani kufiska khumbo ili. Apo mukwamba kuweleramo mwauzimu, ‘muchetenge na kuwona kuti Yehova ni muwemi.’ (Salimo 34:8) Manyani kuti chilichose icho mukuchita kuti mulongore kuti mukumutemwa Yehova, iyo wakuwona kuti ntchakuzirwa chomene, nanga chingawoneka chichoko wuli.—Luka 21:1-4.

Yehova wakukhumba yayi kuti tichitenge ivyo tingatondeka kufiska

“Ukanikhozga Chomene”

Kasi Yehova wakamupa wuli nkhongono June kuti wawelere kwa iyo? June wakati: “Nkhalutilira kulomba Yehova. Nkhamupemphanga kuti wanovwire. Zuŵa linyake mkamwana wane wakaniphalira kuti uko nkhakhalanga kuŵenge ungano wa dera. Mu mtima nkhatenge namuŵapo zuŵa limoza pera. Nati naluta nkhakondwa chomene kuŵaso pamoza na ŵanthu ŵa Yehova. Ungano uwu ukanikhozga chomene. Sono nkhuteŵeteraso Yehova mwakukondwa. Ndipo umoyo ukuninozgera. Panyengo yasono nkhumanya makora kuti vinthu vikulongosoka yayi para wajipatura ku ŵabali na ŵadumbu. Nkhuwonga chomene kuti nkhawelera kwa Yehova apo nyengo yichalipo.”