Linda wakati: “Mudumbu mu mpingo wane wakanipusikizgira kuti niba ndalama zake. Ndipo ŵanthu ŵanyake mu mpingo ŵakati ŵapulika ŵakamba kunitinkha. Pamasinda, mudumbu uyu wakaniphalira kuti wasanga ukaboni wakuti ndine yayi nkhiba ndalama. Nangauli wakaniphepiska, kweni vikanisuzga kuti nimugowokere.”

LINDA wakakhuŵara chomene chifukwa chakuti Mkhristu munyake wakamupusikizgira. Chachitima ntchakuti para ŵanthu ŵanyake ŵakhuŵara, ŵakuleka kuchita vinthu vyauzimu. Kasi namwe ivi vili kumuchitikiranipo?

Kasi Walipo Uyo “Watipaturenge ku Chitemwa cha Chiuta”?

Pakuti Baibolo likuti taŵakhristu tikwenera kutemwana, chikuŵa chakusuzga kugowoka para Mkhristu munyithu ndiyo watikhuŵazga. (Yohane 13:34, 35) Chikuŵa chakuŵinya chomene para uyo tikusopera lumoza ndiyo watikhuŵazga.—Salimo 55:12.

Baibolo likuyowoyapo nadi kuti nyengo zinyake tingaŵa na “chifukwa chakudandawulira” na ivyo Ŵakhristu ŵanyithu ŵktichitira. (Ŵakolose 3:13) Kweni para ivi vyachitikira ise, chingatiŵira chakusuzga kugowoka. Kasi chilipo icho chingatovwira kuti tigowokenge? Tiyeni tiwone fundo zitatu:

Dada withu wakuchanya wakuwona chilichose. Yehova wakuwona chilichose icho chikuchitika. Wakuwona para ŵanyithu ŵatichitira mwambura urunji ndiposo masuzgo agho ghangaŵapo chifukwa cha ivyo ŵatichitira. (Ŵahebere 4:13) Nakuti Yehova wakuŵa na chitima para tikusuzgika. (Yesaya 63:9) Yehova wakukhumba yayi kuti “vyakuŵinya panji nthambuzgo,” Mkhristu munyithu, panji chinthu chinyake chilichose ‘chitipature ku chitemwa cha Chiuta.’ (Ŵaroma 8:35, 38, 39) Nase tikwenera chara kuzomerezga munthu waliyose panji chinthu chilichose kuti chitipature kwa Yehova.

Kugowoka nkhulekelera uheni yayi. Para tagowokera awo ŵatibudira, chikung’anamura kuti ivyo ŵabuda ni vichoko yayi panji kuzomerezga ivyo ŵachita. Kumbukani kuti Yehova wakutinkha kwananga, kweni wakugowoka para pali chifukwa chakupulikikwa. (Salimo 103:12, 13; Habakuku 1:13) Para Yehova wakutichiska kuti tigowokerenge ŵanyithu, wakukhumba kuti tichitenge nga ndiyo. Iyo wakukhalira waka “kukwiya muyirayira” chara.—Salimo 103:9; Mateyu 6:14.

Tikukhala makora para tikuleka kusunga vyakusingo. Chifukwa wuli? Tiyelezgere kuti mwanyamura libwe lichoko waka. Para mungalinyamura nyengo yichoko, panji lingamuphyorani viŵi yayi. Kweni chingachitika ntchivichi para munganyamura nyengo yitali? Kasi mungalutilira kulinyamura? Para mungalinyamura nyengo yitali woko lizililikenge chomene. Uzito wa libwe usinthenge yayi, nanga munganyamura nyengo yitali wuli, kweni muzililikenge waka chomene. Ndimo viŵirengeso para mukusunga vyakusingo. Para tasunga chigwinini kusingo nyengo yitali, nanga chingaŵa chichoko wuli, tikujipweteka  waka tekha. Lekani Yehova wakutichiska kuti tileke kusunga vyakusingo. Ndipo para tachita nthena, vitenderenge makora.—Zintharika 11:17.

Tikukhala makora para tikuleka kusunga vyakusingo

“Nkhawona nga Yehova Wakuyowoya na Ine”

Kasi ntchivichi chikawovwira Linda kuti wagowokere mudumbu yura wakamupusikizgira? Icho wakachita ntchakuti wakaghanaghanirapo Malemba agho ghakuti tikwenera kugowokera ŵanyithu. (Salimo 130:3, 4) Linda wakakhozgeka wati wamanya kuti para tikugowokera ŵanyithu, nase Yehova watigowokerenge. (Ŵaefeso 4:32–5:2) Pakuyowoya umo wakajipulikira wati waŵazga fundo iyi, wakati: “Nkhawona nga Yehova wakuyowoya na ine.”

Pamasinda, Linda wakamugowokera mudumbu uyu, ndipo sono ŵakutemwana chomene. Linda wakulutilira kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Manyani kuti namwe Yehova wakukhumba kumovwirani kuti muchite nga ni Linda.