Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Welerani kwa Yehova

 CHIGAŴA 4

Kujiyimba Mulandu—‘Nitozgani ku Kwananga Kwane’

Kujiyimba Mulandu—‘Nitozgani ku Kwananga Kwane’

Martha wakati: “Nkhati nasanga ntchito yiphya, umoyo ukasintha pa nyumba pithu, kweni nkhayambaso kuchita vinthu vyambura kwenelera. Nkhamba kuchitako maholide, vyandyali, kweniso kuluta ku matchalitchi. Nkhalopwa mwauzimu vyaka 40. Pakuti nkhachita viheni nyengo yitali, nkhawonanga kuti Yehova wanganigowokera yayi. Nkhajiwonanga kuti nili wakwananga chomene, chifukwa unenesko nkhawumanyanga kweni nkhachita kuwulekera dala.”

MUNTHU uyo wakujiyimba mulandu wakuŵa nga wanyamura katundu muzito. Davide wakalemba kuti: “Mphuvya zane zabizga mutu wane. Zikunitonda kunyamura nga ni katundu muzito.” (Salimo 38:4) Ŵakhristu ŵanyake ŵakuŵa na chitima chikuru ndipo ŵakuwona kuti Yehova wangaŵagowokera yayi. (2 Ŵakorinte 2:7) Kasi mbunenesko? Kasi para mwachita zakwananga zikuru Yehova wangamugowokerani yayi? Wangamugowokerani.

“Tiyeni Tidumbiskane na Kunyoloska Vinthu”

Para ŵakwananga ŵalapa, Yehova wakuŵataya yayi. Nakuti wakuŵapenja. Mu ntharika ya mwana wakuzgeŵa, Yesu wakayaniska Yehova na dada uyo mwana wake wakagaluka na kwamba kuchita viheni. Kweni pamanyuma wakajinyumwa na kuweleraso ku nyumba. Baibolo likuti: “Apo [mwana uyu] wakaŵa patali, awiske ŵakamuwona ndipo chitima chikaŵakora. Ŵakachimbira na kumuvumbatira na kumufyofyontha.” (Luka 15:11-20) Kasi namwe mukukhumba kuwelera kwa Yehova, kweni mukuwona kuti muchali ‘kutali’ na iyo? Nga ni dada wa mu ntharika ya Yesu, namwe Yehova wakumuchitirani chitima. Ngwakunozgeka kumupokelerani.

Kasi mungachita wuli usange mukuwona kuti zakwananga zinu ni zikuru chomene panji zinandi chomene mwakuti Yehova wangamugowokerani yayi? Wonani ivyo Yehova wakumuphalirani pa Yesaya 1:18: “Zaninge sono, tiyeni tidumbiskane na kunyoloska vinthu,” wakuti Yehova. “Nanga zakwananga zinu ziŵe nga ntchinthu chiswesi, zizgokenge zituŵa nga ntchiwuvi chakukhoma.” Nanga zakwananga zingaŵa nga ntchidontho chiswesi pa laya lituŵa, Yehova wakugowokera.

Yehova wakukhumba yayi kuti mukhalirenge waka kujiyimba mulandu chifukwa cha ivyo mukachita. Kasi mungachita wuli kuti Chiuta wamugowokerani na kuŵa na njuŵi yituŵa? Wonani vinthu viŵiri ivyo Themba Davide likachita. Chakwamba likati: “Nipharenge maubudi ghane kwa Yehova.” (Salimo 32:5) Kumbukani kuti Yehova wakumuchemani nakale kuti mudumbiskane nayo ‘na kunyoloska Vinthu.’ Mungadumbiskana nayo mu lurombo. Ntheura zomerani kudumbiskana nayo. Yowoyani zakwananga zinu kwa Yehova na kumuphalira umo mukujipulikira. Davide wati wananga wakalomba kufumira pasi pa mtima kuti: ‘Nitozgani ku kwananga kwane. Mtima wakuphyoka na kuteketeka, A Chiuta, muwukanenge chara.’—Salimo 51:2, 17.

Chachiŵiri, Davide wakazomera wovwiri kufuma kwa Natani, ntchimi iyo Chiuta wakayituma. (2 Samuyeli 12:13) Mazuŵa ghano napo Yehova watipa ŵalara mu mpingo. Ŵalara aŵa ŵali kusambizgika kuti ŵawovwirenge ŵakwananga awo ŵalapa kuti ŵaŵeso paubwezi na Yehova.  Para mwaluta ku ŵalara, ŵamumuŵazgirani Malemba na kumulomberani kufumira pasi pa mtima. Ivi vyamovwira kuti mujipulike makora, kuti muleke kuŵa na maghanoghano ghambura kwenelera kweniso kuti muchire mwauzimu.—Yakobe 5:14-16.

Yehova wakukhumba kuti muŵe na njuŵi yituŵa

“Ngwakukondwa Uyo Maubudi Ghake Ghagowokereka”

Pakwamba mungawona kuti ntchakusuzga chomene kuvumbura zakwananga zinu kwa Yehova na ku ŵalara. Davide nayo vikamusuzga dankha. Wakakhala “chete” kanyengo kwambura kuphara zakwananga zake. (Salimo 32:3) Kweni pamanyuma wakamanya kuti vinthu vimwenderenge makora para wavumbura zakwananga zake na kuleka uheni.

Chinthu chakuzirwa chomene ntchakuti Davide wakambiraso kukondwa. Iyo wakalemba kuti: “Ngwakukondwa uyo maubudi ghake ghagowokereka, uyo kwananga kwake kwabenekelereka.” (Salimo 32:1) Davide wakalomba kuti: “A Yehova, julani milomo yane, kuti mulomo wane upharazge malumbo ghinu.” (Salimo 51:15) Davide wakati waleka kujiyimba mulandu ndipo Chiuta wakati wamugowokera, wakamba kuphalirako ŵanyake za Yehova.

Yehova wakukhumba kuti muŵe na njuŵi yituŵa. Ndipo wakukhumba kuti muphalirengeko ŵanyinu vya iyo kweniso khumbo lake. Wakukhumba kuti muchitenge nthena mwakukondwa, kwambura kujiyimba mulandu. (Salimo 65:1-4) Kumbukani kuti wakumupemphani kuti muwelere mwakuti “zakwananga zinu zisisitike, kuti nyengo yakuwezgeramo nkhongono yize kufuma kwa Yehova.”—Milimo 3:19.

Ivi ndivyo Martha wakachita. Iyo wakati: “Mwana wane wakanitumiranga magazini gha Gongwe la Mulinda na Wukani! Pachoko na pachoko nkhamba kuwelera kwa Yehova. Kweni icho chikaniŵira chakusuzga chomene ntchakuti nipemphe Yehova kuti wanigowokere zakwanga zose izo nkhachita. Pamanyuma nkhamulomba Chiuta kuti wanigowokere. M’paka sono nkhupulikiska yayi kuti vikenda wuli kuti nikhale vyaka 40 nichali nindawelere kwa Yehova. Ivyo vikachitikira ine vikulongora kuti nanga munthu wangakhala vyaka vinandi wuli kwambura kuwelera kwa Yehova, mwaŵi uchalipo. Wangambaso kuteŵetera Chiuta na kuŵaso nayo paubwezi.”