Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 21

Yesu Wawuskika!

Yesu Wawuskika!

Yesu wakuwoneka ku ŵalondezgi ŵake kuti waŵasambizge na kuŵakhwimiska

ZUŴA lachitatu kufuma apo Yesu wakafwira, ŵanakazi ŵanyake awo ŵakaŵa ŵasambiri ŵake ŵakasanga kuti libwe ilo likaŵa pa mulyango wa dindi lasezgekera pamphepete, nakuti dindi likaŵa mwazi!

Pakawoneka ŵangelo ŵaŵiri. Munyake wakati, “Mukupenja Yesu wa ku Nazarete.” “Wali kuwuskika.” (Mariko 16:6) Mwambura kuchedwa, ŵanakazi ŵara ŵakachimbira kukaphalira ŵapositole. Ŵali mu nthowa, ŵakakumana na Yesu. Yesu wakati kwa iwo: ‘Kopa chara! Lutani, mukaphalire ŵabali ŵane, kuti ŵalute ku Galileya; ndipo kwenekura ndiko ŵamuniwona.’—Mateyu 28:10.

Zuŵa lenelira, ŵasambiri ŵaŵiri ŵakendanga kufuma ku Yerusalemu kuya ku muzi wakuchemeka Emausi. Munthu wachilendo wakalongozgana nawo ndipo wakafumba icho ŵakadumbiskananga. Munthu uyu wakaŵa Yesu uyo wakawuskika ku ŵakufwa, ndipo pakwamba ŵakamumanya yayi chifukwa cha umo wakawonekeranga. Na visko vyachitima, ŵakazgora kuti ŵayowoyanga vya Yesu. Munthu wachilendo wakamba kulongosora vinthu vya mu Malemba vyakukhwaskana na Mesiya. Mbunenesko nadi kuti Yesu wakafiska mauchimi ghakuyowoya za Mesiya makoraghene kwambura kusidako kanthu. * Ŵasambiri ŵakati ŵamanya kuti munthu wachilendo yura wakaŵa Yesu uyo wakawuskika kuŵa mzimu, iyo wakawonekaso chara.

Sono ŵasambiri ŵaŵiri ŵa Yesu ŵara ŵakawelera ku Yerusalemu. Kura ŵakasanga kuti ŵapositole ŵali mu nyumba ndipo milyango yikaŵa yakujalika. Apo ŵanthu ŵaŵiri aŵa ŵakalongosoranga ivyo vikaŵachitikira, Yesu wakawoneka. Sono ŵalondezgi ŵake ŵakatindikika chomene! Yesu wakafumba kuti, ‘Chifukwa wuli mukukayika mu mitima yinu?’ Kweniso wakati: ‘Kuli kulembeka kuti Khristu wazamusuzgika na kuwuka pakati pa ŵakufwa pa zuŵa lachitatu.’—Luka 24:38, 46.

Mazuŵa 40 kufuma apo wakawuskikira, Yesu wakawoneka ku ŵasambiri ŵake mu nthowa zakupambanapambana. Nyengo yinyake, wakawoneka ku ŵanthu ŵakujumpha 500! Iyi ndiyo yikwenera kuti yikaŵa nyengo iyo wakapelekera mulimo ukuru ku ŵasambiri wake, wakati: “Lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, . . . kuŵasambizga kusungilira vinthu vyose ivyo namulangulirani. Ndipo, wonani! Ine nili namwe mazuŵa ghose mpaka umaliro wa mgonezi.”—Mateyu 28:19, 20.

Pa ungano waumaliro pamoza na ŵapositole ŵake 11 ŵakugomezgeka, Yesu wakalayizga kuti: ‘Muzamupokera nkhongono para mzimu utuŵa wiza pa imwe, ndipo muzamuŵa ŵakaboni ŵane ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.’ (Milimo 1:8) Kufuma apo, Yesu wakakwelera kuchanya ndipo bingu likamusikizga.

—Yafuma pa Mateyu chipaturo 28; Mariko chipaturo 16; Luka chipaturo 24; Yohane chipaturo 20 na 21; 1 Ŵakorinte 15:5, 6.

^ ndime 6 Mungawona viyelezgero vya kufiskika kwa mauchimi gha Mesiya, uyo ni Yesu, a peji 17-19 mu kabuku aka kweniso peji 199-201 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene?