Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 19

Yesu Wakuyowoya Uchimi Wakuzirwa

Yesu Wakuyowoya Uchimi Wakuzirwa

Yesu wakuyowoya vimanyikwiro vya kuŵapo kwake nga ni themba ndiposo vya umaliro wa mgonezi

PAKAŴA pa Lupiri lwa Maolive, msumba wa Yerusalemu na tempele vikawonekeranga makora musi mwake. Ŵapositole ŵanayi ŵa Yesu ŵakamufumba ku udesi kuti waŵalongosolere ivyo wakayowoyapo kale kumanyuma. Yesu wakaŵa kuti wamara waka kuyowoya kuti tempele lizamubwanganduka. Ndipo nyengo yinyake wakaŵaphalirapo vya “umaliro wa mgonezi.” (Mateyu 13:40, 49) Kweni sono ŵapositole ŵakufumba kuti: ‘Ntchivichi chizamuŵa chimanyikwiro cha kuŵapo kwinu na cha umaliro wa mgonezi?’—Mateyu 24:3.

Pakuŵazgora, Yesu wakayowoya icho chizamuchitika pambere Yerusalemu wandabwanganduke. Kweni mazgu gha Yesu ghakaŵa na ng’anamuro linyake lakuzirwa. Pamasinda, uchimi wake ukeneranga kufiskika pa charu chose chapasi. Yesu wakachima vinthu vyakupambanapambana ivyo vizamuchitika pa charu chapasi ndipo vyose pamoza vizamupanga chimanyikwiro. Chimanyikwiro ichi chizamulongora ŵanthu pa charu chapasi kuti Yesu walipo nga ni Themba kuchanya. Chimanyikwiro ichi chizamulongora kuti Yehova Chiuta wimika Yesu kuŵa Themba la Ufumu wa Umesiya ilo likalayizgika kale. Chimanyikwiro chizamulongora kuti Ufumu uli pafupi kuwuskapo uheni wose ndiposo kuti ŵanthu ŵaŵe pa mtende. Vinthu ivyo Yesu wakayowoya ntchimanyikwiro cha mazuŵa gha umaliro wa mgonezi wakale. Mgonezi uwo ukuyowoyeka apa ni vinthu nga ni visopa, ŵandyali, na mawupu ghanyake gha ŵanthu agho ghaliko sono. Kweniso ivyo wakayowoya vilongorenge kwamba kwa mgonezi uphya.

Pakuyowoya icho chizamuchitika pa charu chapasi mu kuŵapo kwake nga ni Themba kuchanya, Yesu wakati kuzamuŵa nkhondo pakati pa charu na charu chinyake, kusoŵa chakurya, vindindindi vikuru, na kuthandazgika kwa matenda. Uchikanamalango uzamusazgikira. Ŵasambiri ŵenecho ŵa Yesu ŵazamupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta pa charu chose. Vyose ivi vizamufika peneko pa nyengo ya “suzgo yikuru” iyo yindachitikepo nakale.—Mateyu 24:21.

Kasi ŵalondezgi ŵa Yesu ŵazamumanya wuli kuti suzgo yikuru yaneng’enera? Yesu wakati “sambirani ku khuni la mkuyu.” (Mateyu 24:32) Umo mahamba gha khuni la mkuyu ghakuwonekera ku minthavi yake ndicho chikuŵa chimanyikwiro chakuti chifuku chili pafupi. Mwakuyana waka, vyakuchitika ivyo Yesu wakayowoya kuti vizamuwoneka mu nyengo yimoza ndicho chizamuŵa chimanyikwiro chakuti umaliro waneng’enera. Palije yumo uyo wakumanya zuŵa lenecho panji ora ilo suzgo yikuru yizamwambira, kweni Ŵadada pera. Ntheura Yesu wakachiska ŵasambiri ŵake kuti: ‘Muŵenge maso, pakuti mukumanya chara apo nyengo yakutemeka yikwizira.’—Mariko 13:33.

—Yafuma pa Mateyu chipaturo 24 na 25; Mariko chipaturo 13; Luka chipaturo 21.

^ ndime 14 Kuti mumanye vinandi vya uchimi wa Yesu, wonani peji 86-95 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.