Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 17

Yesu Wakusambizga za Ufumu wa Chiuta

Yesu Wakusambizga za Ufumu wa Chiuta

Yesu wakusambizga ŵasambiri ŵake vinthu vinandi, kweni wakudemelera ku mutu wa nkhani umoza pera, uwo ni Ufumu wa Chiuta

KASI Yesu wakapukwa vichi pa charu chapasi? Iyo wakati: ‘Nkhwenera kupharazga makani ghawemi gha ufumu wa Chiuta, pakuti ndicho nkhatumikira.’ (Luka 4:43) Wonani vinthu vinayi ivyo Yesu wakasambizga pakuyowoya za Ufumu, mutu ukuru uwo pakajintha upharazgi wake.

1. Yesu wakasoleka kuzakaŵa Themba. Yesu wakayowoya pakweru kuti wakaŵa Mesiya uyo wakayowoyekerathu. (Yohane 4:25, 26) Kweniso wakalongora kuti wakaŵa Themba ilo ntchimi Daniyeli yikawona mu mboniwoni. Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake kuti zuŵa linyake wazamukhala pa ‘chizumbe cha uchindami’ nakuti nawoso ŵazamukhala pa vizumbe. (Mateyu 19:28) Ŵanthu awo ŵazamuwusa pamoza nayo wakaŵachema ŵa ‘kamskambo kachoko,’ kweniso wakamanya kuti wali na “mberere zinyake,” izo zili mu mskambo uwu yayi.—Luka 12:32; Yohane 10:16.

2. Ufumu wa Chiuta uzamuchitiska kuti paŵe urunji weneko. Yesu wakalongora kuti Ufumu wa Chiuta uzamuwuskapo chinthu chikuru chomene chambura urunji; uzamutuŵiska zina la Yehova Chiuta na kumazga nthombozgo izo Satana walundika pa zina ili kufuma apo chigaluka chikachitikira mu Edeni. (Mateyu 6:9, 10) Kweniso, zuŵa na zuŵa, Yesu wakalongoranga kuti wakaŵa mulumbachisko chara. Wakasambizganga ŵanalume na ŵanakazi, ŵasambazi na ŵakavu, kwambura kutemwera. Nangauli mulimo wake ukaŵa wa kusambizga Ŵaisrayeli pera, kweni wakawovwiraso Ŵasamariya na Ŵamitundu, panji awo ŵakaŵa Ŵayuda yayi. Mwakupambana na ŵalongozgi ŵa chisopa mazuŵa agho, iyo wakasankhanga yayi panji kutemwera.

3. Ufumu wa Chiuta uzamuŵa ku chigaŵa cha charu ichi yayi. Yesu wakaŵako mu nyengo iyo kukachitikanga vivundungwele. Ufumu uwo ukawusanga mu chikaya chake ukaŵa wachilendo. Ndipouli, apo ŵanthu ŵakakhumbanga kuti wanjilirepo pa nkhani za ndyali, iyo wakachimbira. (Yohane 6:14, 15) Wakaphalira wandyali yumoza kuti: ‘Ufumu wane ngwa charu chino chara.’ (Yohane 18:36) Ku ŵasambiri ŵake, Yesu wakati: ‘Muli chigaŵa cha charu chara.’ (Yohane 15:19) Wakaŵazomerezga yayi kukora vilwero vya nkhondo, nangauli ŵakakhumba kuti ŵamuvikilire.—Mateyu 26:51, 52.

‘Wakamba kwenda muzi na muzi, kupharazga na kuthuwuska makani ghawemi gha ufumu wa Chiuta.’—Luka 8:1

4. Muwuso wa Khristu uzamuŵa wachitemwa. Yesu wakalayizga kuti wakukhumba kusamphuska ŵanthu, kuŵapepuska pa masuzgo ghawo. (Mateyu 11:28-30) Iyo wakachita mwakuyana na mazgu ghake. Pa upharazgi wa pa Lupiri, Yesu wakaŵaphalira ulongozgi wachitemwa na wakovwira pa nkhani izi: umo ŵangachitira na vyenjezgo, umo ŵangachitira kuti ubwezi ulutilire, umo ŵangachitira kuti ŵaleke kutemwa vinthu vyathupi, ndiposo umo ŵangaŵira ŵachimwemwe. (Mateyu, chipaturo 5-7) Chifukwa chakuti wakalongora chitemwa, ŵanthu ŵa mitundu yose ŵakizanga kwa iyo; wakaŵa wakufwatuka na wose. Nanga ni ŵanthu awo ŵakawonekanga kuti mbapasi ŵakizanga kwa iyo, ŵakaŵa na chigomezgo chose kuti waŵawovwirenge mwalusungu ndiposo mwantchindi. Yesu wazamuŵa Muwusi muwemi nadi!

Pakaŵaso nthowa yinyake yikuru nkhanira iyo Yesu wakasambizgira ŵanthu za Ufumu wa Chiuta. Wakachita minthondwe yinandi chomene. Chifukwa wuli wakachita nthena? Tiyeni tiwone.

—Yafuma mu buku la Mateyu, Mariko, Luka, na Yohane.