Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 18

Yesu Wakuchita Minthondwe

Yesu Wakuchita Minthondwe

Yesu wakuchita minthondwe kuti walongore umo wazamuchitira na nkhongono zake pakuŵa Themba

CHIUTA wakamupa nkhongono Yesu kuti wachite vinthu ivyo palije munthu uyo wangachita. Yesu wakachita minthondwe yinandi chomene, kanandi wakachitiranga panthazi pa wumba wa ŵanthu kuti ŵajiwonere ŵekha. Minthondwe iyo wakachita yikalongora kuti wali na nkhongono pa ŵalwani ŵake ndiposo pa masuzgo agho munthu wambura kufikapo wangafiska yayi kughamazga. Wonani viyelezgero ivi.

Njara. Munthondwe wakwamba uwo Yesu wakachita ngwakuzgora maji kuŵa vinyo liwemi. Kaŵiri kose, wakalyeska wumba wa ŵanthu na vingwa vichoko waka na tusomba. Apo wakachita vinthu ivi, waliyose wakakhuta ndipo vinyake vikakhalapo.

Matenda. Yesu wakachizga ŵanthu awo ŵakaŵa na “mtundu uliwose wa nthenda na mtundu uliwose wa vyakuŵinya.” (Mateyu 4:23) Wakachizga ŵachibulumutira, ŵambuwu, ŵavyoni, ŵavizilisi, ŵakulemara, ŵakupendera, na ŵachilima wuwo. Pakaŵavya nthenda iyo yikamutonda kuchizga.

Mphepo yakofya. Apo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakambukanga Nyanja ya Galileya pa boti, mwamabuchi kukawuka chimphepo chikuru. Ŵasambiri ŵakatenthema. Yesu wakalaŵiska chimphepo na kuyowoya kuti: ‘Chetama! Khala chete!’ Nyengo yeneyiyo, mphepo yikazika. (Mariko 4:37-39) Zuŵa linyake, Yesu wakenda pachanya pa maji uku chimphepo chakofya chikuputa.—Mateyu 14:24-33.

Mizimu yiheni. Mizimu yiheni njankhongono chomene kuluska ŵanthu. Ŵanthu ŵanandi ŵatondeka kuti ŵajithaske ku ŵalwani ŵa Chiuta aŵa. Kweni nyengo zinandi, Yesu wakalanguranga mizimu yiheni kuti yifumemo mwa awo ŵakoleka, ndipo yikafumanga. Iyo wakachita wofi yayi na mizimu yira. Nakuti mizimu ndiyo yikawopanga Yesu chifukwa cha nkhongono zake.

Nyifwa. “Pakuŵa mulwani waumaliro,” palije munthu uyo wangayitonda nyifwa. (1 Ŵakorinte 15:26) Ndipouli, Yesu wakawuska ŵakufwa, ndipo ŵanji awo ŵakawuskika ni msepuka uyo nyina wakaŵa chokoro ndiposo msungwana muwukirano uyo ŵapapi ŵake ŵakaŵa na chitima chikuru chomene. Chapadera chomene icho Yesu wakachita nkhuwuska mubwezi wake Lazaro panthazi pa wumba uwo ukaliranga, nangauli pakajumpha mazuŵa pafupifupi ghanayi kufuma apo wakafwira. Nanga mbalwani ŵa Yesu awo ŵakaŵa ŵanonono chomene ŵakayowoya kuti wakachita nadi munthondwe uwu.—Yohane 11:38-48; 12:9-11.

Chifukwa wuli Yesu wakachitanga minthondwe yose yira? Nakuti asi ŵanthu wose awo wakaŵawovwira, pamasinda ŵakafwa? Mbunenesko, kweni minthondwe ya Yesu yikaŵa yakuzirwa. Yikalongoranga kuti mauchimi ghakuyowoya za muwuso wa Mesiya ghazamufiskika. Palije chifukwa chakuŵira na nkhayiko kuti Themba lakusoleka na Chiuta lizamumazga njara, matenda, kulekeska mphepo zakofya, kutonda mizimu yiheni, na nyifwa wuwo. Wali kulongolerathu kuti Chiuta wali kumupa nkhongono zakuchitira chilichose.

—Yafuma mu buku la Mateyu, Mariko, Luka, na Yohane.