Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 20

Yesu Khristu Wakomeka

Yesu Khristu Wakomeka

Yesu wakwambiska chikumbusko, wakupelekeka na kupayikika

YESU wakati wapharazga na kusambizga kwa vilimika vitatu na hafu, wakamanya kuti nyengo yake pa charu chapasi yafika kuumaliro. Ŵalongozgi ŵa chisopa cha Ŵayuda ŵakapangana kuti ŵamukome, kweni ŵakawopanga ŵanthu awo ŵakaŵa pakati pawo, awo ŵakagomezganga kuti Yesu ni ntchimi. Nyengo yeneyiyo, Satana wakanjira mwa Yudasi Isikariyoti, yumoza wa ŵapositole 12, kuti wamupeleke. Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakapangana na Yudasi kuti ŵamupenge ndalama zasiliva 30 kuti wapeleke Yesu.

Pa usiku wake waumaliro, Yesu wakawunganiska ŵasambiri ŵake kuti ŵachite Paska. Yudasi wati wafuma, Yesu wakambiska chikumbusko chiphya, uwo ni Mugonero wa Fumu. Wakatora chingwa, wakalomba na kuŵapa ŵapositole 11 awo ŵakaŵapo. Wakati: ‘Ichi chikwimira thupi lane ilo lipelekekenge chifukwa cha imwe. Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.’ Wakayowoya mwakuyana waka pakupeleka nkhombo ya vinyo, wakati: ‘Nkhombo iyi yikwimira phangano liphya chifukwa cha ndopa zane.’—Luka 22:19, 20.

Pa usiku wura, Yesu wakaŵa na vinandi vyakuti wayowoye ku ŵapositole ŵake. Wakaŵapa dango liphya lakuti ŵatemwanenge yumoza na munyake, kufumira pasi pa mtima. Wakati: ‘Na ichi, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane, usange muli na chitemwa pakati pinu.’ (Yohane 13:34, 35) Wakaŵachiska kuti mitima yawo yileke kukweŵeka na vinthu ivyo vikaŵa pafupi kuchitika. Na mtima wose, Yesu wakaŵalombera ŵasambiri ŵake. Wose pamoza ŵakimba sumu zakulumba Chiuta ndipo mu usiku wenewura ŵakanyamuka kuya ku munda wa Getisemane.

Mu munda wa Getisemane, Yesu wakajikama, wakalomba kwa Chiuta na mtima wose. Nyengo yichoko waka, ŵasilikari, ŵasofi, na ŵalwani ŵanji ŵakiza kuti ŵakake Yesu. Yudasi wakasendelera pafupi na kuŵalongora Yesu mwa kumufyofyontha. Apo ŵasilikari ŵakakakanga Yesu, ŵapositole ŵakachimbira.

Apo Yesu wakaŵa panthazi pa khoti likuru la Ŵayuda, wakazomera kuti ni Mwana wa Chiuta. Khoti likawona kuti wakaŵa na mulandu wa kuyuyura Chiuta ndipo ngwakwenelera nyifwa. Pamasinda Yesu wakatolekera kwa Kazembe Wachiroma Pontiyo Pilato. Nangauli wakawona kuti Yesu walije kafukwa kalikose, iyo wakamuwezgera ku ŵanthu awo ŵakachemerezganga kuti wakomeke.

Yesu ŵakaya nayo ku Gologota, uko ŵasilikari ŵa Romu ŵakamukhomelera pa khuni. Mwamunthondwe, zuŵa likabisika ndipo kukawa chisi chakofya. Zuŵa lenelira kumise, Yesu wakafwa, ndipo kukachitika chindindindi chikuru chomene. Thupi lake likasungika mu dindi ilo ŵakajoba ku jalawe. Zuŵa lakulondezgapo ŵasofi ŵakajarapo skee pa dindi na kuŵikapo ŵalinda. Kasi Yesu wakakhalilira mu dindi mwenemura? Yayi. Pakenera kuchitika munthondwe ukuru chomene.

—Yafuma pa Mateyu chipaturo 26 na 27; Mariko chipaturo 14 na 15; Luka chipaturo 22 na 23; Yohane chipaturo 12 mpaka 19.

^ ndime 15 Kuti mumanye vinandi vya sembe ya Yesu, wonani peji 47-56 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?