1. Yehova wakalenga Adamu na Eva kuti ŵakhale mu Paradiso kwamuyirayira. Satana wakabinkhiska zina la Chiuta na kususka muwuso Wake. Adamu na Eva ŵakalondezga Satana, ŵakagaluka, ntheura ŵakajitolera kwananga na nyifwa pa iwoŵene na kwambuzgira ŵana ŵawo

  2. Yehova wakaŵeruzga ŵakwananga ŵara ndipo wakalayizga kuti kuzamuwuka Muwomboli, panji Mphapu, iyo yizamubwanya Satana na vyose ivyo vyachitika chifukwa cha kugaluka na kwananga

  3. Yehova wakalayizga Abrahamu na Davide kuti ŵazamuŵa ŵasekuru ŵa Mphapu, panji Mesiya, uyo wazamuwusa kwamuyirayira nga ni Themba

  4. Yehova wakakhuŵilizga zintchimi kuyowoya kuti Mesiya wazamuwuskapo kwananga na nyifwa. Yesu wazamuwusa nga ni Themba la Ufumu wa Chiuta pamoza na awo wazamuwusa nawo. Muwuso uwu uzamumazgirathu nkhondo, ulwari, nanga ni nyifwa

  5. Yehova wakatuma Mwana wake pa charu chapasi ndipo wakamuvumbura kuti ni Mesiya. Yesu wakapharazga za Ufumu wa Chiuta na kupeleka umoyo wake kuŵa sembe. Pamasinda, Yehova wakawuska Yesu na thupi lauzimu

  6. Yehova wakimika Mwana wake kuŵa Themba kuchanya, chimanyikwiro cha kwamba kwa mazuŵa ghaumaliro gha mgonezi uwu. Yesu wakulongozga ŵalondezgi ŵake apo ŵakupharazga Ufumu wa Chiuta pa charu chose chapasi

  7. Yehova wazamuphalira Mwana wake kuti Ufumu wake wambe kuwusa pa charu chapasi. Ufumu uwu uzamuparanya maboma ghose ghaheni, uzamuzgora charu kuŵa Paradiso, na kuzgora ŵanthu wose ŵakupulikira kuŵa ŵakufikapo. Muwuso wa Yehova uzamuthuwuskika, ndipo zina lake lizamutuŵiskika muyirayira