Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 25

Ulongozgi pa Nkhani ya Chipulikano, Nkharo na Chitemwa

Ulongozgi pa Nkhani ya Chipulikano, Nkharo na Chitemwa

Yakobe, Petrosi, Yohane, na Yuda ŵakulemba makalata kuti ŵakhozge ŵasopi ŵanyawo

YAKOBE na Yuda ŵakaŵa ŵanung’una ŵa Yesu. Petrosi na Yohane ŵakaŵa pakati pa ŵapositole 12 ŵa Yesu. Ŵanalume ŵanayi aŵa ŵali kulemba makalata ghakukwana ghankhondi na ghaŵiri agho ghali mu Malemba Ghachigiriki. Kalata yiliyose yikumanyikwa na zina la munthu uyo wakalemba. Ulongozgi wakupelekeka na Chiuta uwu, uwo uli kulembeka mu makalata agha, ulipo kuti wovwire Ŵakhristu kulutilira kuŵa ŵakugomezgeka kwa Yehova na ku Ufumu wake.

Ŵakhristu ŵakwenera kulongora chipulikano. Ntchakukwana yayi kuyowoya waka kuti uli na chipulikano. Chipulikano cheneko chikulongoreka mu vyakuchita. Yakobe wakalemba kuti: ‘Nadi, chipulikano . . . kwambura milimo ntchakufwa.’ (Yakobe 2:26) Para munthu wakuyezgeka ndipo wakuchitapo kanthu na chipulikano, wakusambira kuzizipizga. Kuti Mkhristu watonde, wakwenera kulomba vinjeru kwa Chiuta, na kuŵa na chigomezgo chose kuti Chiuta wamupenge. Munthu uyo wakuzizipizga wakuŵa wakuzomerezgeka kwa Chiuta. (Yakobe 1:2-6, 12) Usange munthu wakusopa Yehova Chiuta na chipulikano ndipo wakulutilira kugomezgeka, Chiuta wakuchitapo kanthu. Yakobe wakayowoya kuti: ‘Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.’—Yakobe 4:8.

Chipulikano cha Mkhristu chikwenera kuŵa chakukhora nkhanira kuti chimovwire kutonda viyezgo na kukana nkharo ziheni. Chifukwa cha nkharo ziheni izo zikathandazgika, Yuda wakachiskika kuti wachenjezge ŵasopi ŵanyake kuti ‘ŵakoleske nkhondo ya chipulikano.’—Yuda 3.

Ŵakhristu ŵalutilire kuŵa na nkharo yiwemi. Yehova wakulindizga kuti ŵasopi ŵake ŵaŵenge ŵatuŵa, kung’anamura kuŵa ŵakutowa mu vinthu vyose. Petrosi wakalemba kuti: “Muŵe ŵatuŵa mu makhaliro ghinu ghose, pakuti kuli kulembeka: ‘Muŵenge ŵatuŵa, chifukwa ine [Yehova] nili mutuŵa.’” (1 Petrosi 1:15, 16) Walipo uyo Ŵakhristu ŵakwenera kulondezga bambiro lake. Petrosi wakayowoya kuti: ‘Khristu wakasuzgika chifukwa cha imwe, kumulekerani bambiro kuti mulondezgenge mendero ghake mwakugomezgeka.’ (1 Petrosi 2:21) Nangauli Ŵakhristu wangasuzgika chifukwa cha kupulikira malango gha Chiuta, kweni ŵakusungilira “njuŵi yiwemi.” (1 Petrosi 3:16, 17) Petrosi wakachiska Ŵakhristu kuti ŵalutilire kuŵa na makhaliro ghatuŵa na kuchita milimo yakulongora kuti mbakujipeleka kwa Chiuta, uku ŵakulindilira zuŵa la cheruzgo la Chiuta na charu chiphya icho walayizga, umo “muzamukhala urunji.”—2 Petrosi 3:11-13.

‘Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.’—Yakobe 4:8

Ŵakhristu ŵakwenera kulongora chitemwa. Yohane wakalemba kuti: ‘Chiuta ntchitemwa.’ Mpositole uyu wakati Chiuta wali kulongora chitemwa chake chikuru; wakatuma Yesu “kuŵa sembe yakuphepiskira zakwananga zithu.” Kasi Ŵakhristu ŵakwenera kuchitapo vichi? Yohane wakulongosora kuti: ‘Ŵakutemweka, usange Chiuta wakatitemwa nthena, ipo nase tikwenera kutemwana yumoza na munyake.’ (1 Yohane 4:8-11) Nthowa yimoza iyo tikulongolera chitemwa chanthena nkhupokelera ŵasopi ŵanyithu.—3 Yohane 5-8.

Kweni kasi ŵasopi ŵa Yehova ŵangalongora wuli chitemwa chawo kwa iyo? Yohane wakuzgora kuti: ‘Ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake; ndipo malango ghake ngazito chara.’ (1 Yohane 5:3; 2 Yohane 6) Ntheura awo ŵakupulikira Chiuta ŵalutilirenge kutemweka na Chiuta uku ŵakulindizga “umoyo wamuyirayira.”—Yuda 21.

Yafuma pa Yakobe; 1 na 2 Petrosi; 1, 2, na 3 Yohane; Yuda.