Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 10

Solomoni Wakuwusa Mwavinjeru

Solomoni Wakuwusa Mwavinjeru

Yehova wapa Themba Solomoni mtima wavinjeru. Mu muwuso wa Solomoni Ŵaisrayeli ŵakukondwa chomene chifukwa cha mtende na usambazi

KASI umoyo ungaŵa wuli usange ŵanthu wose, pamoza na muwusi wawo ŵangalondezga na kupulikira Malango gha Yehova nga Muwusi? Zgoro likasangika apo Themba Solomoni likawusa kwa vilimika 40.

Pambere Davide wandafwe, wakimika mwana wake Solomoni kuti waŵe muhaliri wake. Mu maloto, Chiuta wakaphalira Solomoni kuti wapemphe icho wakhumba. Solomoni wakalomba vinjeru na umanyi kuti wawuse ŵanthu mu nthowa yiwemi ndiposo mwavinjeru. Yehova wakakondwa chomene ndipo wakamupa Solomoni vinjeru na mtima wakumanyiska vinthu. Kweniso Yehova wakamulayizga usambazi, uchindami, na umoyo utali, chikuru walutilira kupulikira.

Solomoni wakamanyikwa chomene chifukwa cha umo wakeruzgiranga mwavinjeru. Nyengo yinyake, ŵanakazi ŵaŵiri ŵakagazgananga chifukwa cha bonda mwanalume, waliyose wakatenge ngwake. Solomoni wakalangura kuti mwana yura wadumulike pakati ndipo waliyose watore chigaŵa chimoza. Mwanakazi yumoza wakazomerezga, kweni uyo wakaŵa nyina mwenecho wa mwana wakaŵeyelera kuti mwana wapelekeke kwa munyake yura. Apa, Solomoni wakawonerathu kuti mama walusungu yura ndiyo wakaŵa mwenecho wa mwana ndipo wakamupeleka kwa iyo. Mu nyengo yichoko waka, Israyeli yose wakapulika za cheruzgo ichi, ndipo ŵanthu ŵakamanya kuti vinjeru vya Chiuta vili mwa Solomoni.

Mulimo umoza ukuru uwo Solomoni wakachita ngwa kuzenga tempele la Yehova. Likazengeka makora chomene mukati mu Yerusalemu ndipo agha ndigho ghakaŵa malo ghakusoperamo mu Israyeli. Apo ŵakajuliranga tempele, Solomoni wakalomba kuti: ‘Wonani, mtambo na mtambo wa mitambo ntha ungamuyanani imwe; kasi [kuli] uli nyumba iyi ndazenga asi njichoko chomene!’—1 Mathemba 8:27.

Lumbiri lwa Solomoni lukamanyikwa ku ŵanthu ŵa mu vigaŵa vinyake, na ku Sheba wuwo, uko nkhu Arabia. Fumukazi ya ku Sheba yikaluta kuti yikawone uchindami wa Solomoni na usambazi wake, ndiposo kukayezga vinjeru vyakunyang’amira ivyo vikaŵa mwa Solomoni. Fumukazi iyi yikakhorwa na vinjeru vya Solomoni kweniso umo Israyeli wakaŵira musambazi, nakuti yikalumba Yehova chifukwa cha kuŵika themba lavinjeru pa chizumbe. Yehova wakamutumbika nadi Solomoni apo wakawusanga. Mdauko wa Israyeli wakale ukulongora kuti mu nyengo yake ŵanthu ŵakasambazga na kuŵa pa mtende kuluska nyengo zose.

Kweni chachitima ntchakuti Solomoni wakalutilira yayi kuchita vinthu mwakukolerana na vinjeru vya Yehova. Wakaleka kupulikira malango gha Chiuta, ndipo wakatora ŵanakazi ŵanandi, kusazgapo ŵanakazi awo ŵakasopanga ŵachiuta ŵatesi. Mwapachokopachoko ŵanakazi ŵake aŵa ŵakapatuska mtima wake kwa Yehova ndipo wakamba kusopa vikozgo. Yehova wakaphalira Solomoni kuti chigaŵa cha ufumu wake chitolekengeko kwa iyo. Kweni Chiuta wakati chigaŵa chichoko waka ndicho chikhalilirenge ku mbumba yake, chifukwa cha ivyo wakalayizga Davide, awiske. Nangauli Solomoni wakaleka kumuteŵetera Yehova mwakugomezgeka, kweni Yehova wakaŵa wakugomezgeka nipera ku phangano lake la Ufumu ilo wakachita na Davide.

—Yafuma pa 1 Mathemba chipaturo 1 mpaka 11; 2 Midauko chipaturo 1 mpaka 9; Duteronome 17:17.