Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 26

Paradiso Wasangika!

Paradiso Wasangika!

Kwizira mu Ufumu uwo ukuwusika na Khristu, Yehova wakutuŵiska zina Lake, wakuthuwuska muwuso Wake, na kumazga uheni wose

BUKU laumaliro mu Baibolo, ilo likuchemeka Uvumbuzi, likuŵapa chigomezgo ŵanthu wose. Buku ili likalembeka na mpositole Yohane, ndipo likuyowoya za mboniwoni izo zikulongosora kufiskika kwa khumbo la Yehova.

Mu mboniwoni yakwamba, Yesu, uyo wali kuwuskika, wakawonga na kususka mipingo yinandiko. Mboniwoni yakulondezgapo yikalongora ivyo vikachitikanga ku chizumbe cha Chiuta, uko vilengiwa vyauzimu vikapelekanga malumbo kwa iyo.

Apo khumbo la Chiuta likulutilira kufiskika, Mwanamberere, Yesu Khristu, wakupokera mpukutu wakujalika na vyakubatikira vinkhondi na viŵiri. Apo vyakubatikira mipukutu vinayi vyakwambilira vikujulika, ŵakukwera mahachi ŵakwiza pa charu chapasi. Wakwamba ni Yesu; wakakwera pa hachi lituŵa ndipo wakavwalikika mphumphu kuŵa Themba. Kufuma apo, pakiza ŵanji awo ŵakakwera mahachi ghakupambana mitundu, agho ghakwimira nkhondo, njara, na vilengo vyakofya. Vinthu vyose ivi vikuwoneka mu mazuŵa ghaumaliro gha mgonezi uno wa vinthu. Chakubatikira mpukutu chachinkhondi na chiŵiri chikati chajulika, mbata zinkhondi na ziŵiri zikamba kulizgika, icho chikwimira kupharazgika kwa vyeruzgo vya Chiuta. Ivi vikalongozgera ku vilengo vinkhondi na viŵiri, ivyo vikwimira ukali wa Chiuta.

Ufumu wa Chiuta, uwo ŵauyaniska na bonda msepuka uyo wababika waka, ukababika kuchanya. Kukaŵa nkhondo, ndipo Satana na ŵangelo ŵake ŵaheni ŵakaponyeka pa charu chapasi. Lizgu likuru likati, ‘Soka ku charu chapasi.’ Dyabulosi wali na ukali ukuru chomene, pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.—Uvumbuzi 12:12.

Kachiŵiriso, Yohane wakuwona Yesu kuchanya uyo wakuyowoyeka kuŵa mwanamberere, ndipo wali pamoza na ŵa 144,000 awo ŵali kusoleka mukati mwa ŵanthu. Ŵanthu aŵa “ŵazamuwusa nga ni mathemba pamoza na” Yesu. Ntheura buku la Uvumbuzi likuvumbura kuti ŵanthu 144,000 ŵazamuŵa chigaŵa cha mphapu.—Uvumbuzi 14:1; 20:6.

Ŵawusi ŵa charu chapasi ŵazamuwungana ku Haramagedoni, iyo ni ‘nkhondo ya zuŵa likuru la Chiuta Wankhongonozose.’ Ŵazamurwa nkhondo na Yesu uyo wakwera pa hachi lituŵa, ndipo wakulongozga ŵankhondo ŵakuchanya. Ŵawusi wose ŵa charu chapasi ichi ŵazamuparanyika. Para Satana wathera, Yesu pamoza na ŵa 144,000 ŵazamuwusa pa charu chapasi kwa ‘vilimika chikwi.’ Para vilimika chikwi vyamara, Satana wazamuparanyika.—Uvumbuzi 16:14; 20:4.

Kasi Muwuso wa Khristu wa Vilimika Chikwi pamoza na awo wazamuwusa nawo uzamuŵachitira vichi ŵanthu ŵakugomezgeka? Yohane wakalemba kuti: ‘[Yehova] wazamufyura sozi lililose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso chara, nesi kutengera panji kutampha nesi vyakuŵinya vizamuŵakoso chara. Vinthu vyakale vyafumapo.’ (Uvumbuzi 21:4) Charu chizamuŵa paradiso!

Ntheura buku la Uvumbuzi likumalizga kulongosora uthenga wa mu Baibolo. Mu Ufumu wa Mesiya, zina la Yehova lizamutuŵiskika ndipo muwuso wake uzamuthuwuskika nkhanira kwamuyirayira!

—Yafuma mu buku la Uvumbuzi.