Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 2

Paradiso Wakutayika

Paradiso Wakutayika

Mungelo wakugaluka wapusika mwanalume na mwanakazi wakwamba, Adamu na Eva, kuti ŵakane kuwusika na Chiuta. Ntheura, kwananga na nyifwa vyanjira mu charu

KALE pambere ŵanthu ŵandalengeke, Chiuta wakalenga vilengiwa vyauzimu vinandi, awo mbangelo. Mu Edeni, mungelo wakugaluka uyo pamanyuma wakachemeka Satana Dyabulosi, wakapusika Eva kuti warye chipambi cha khuni ilo Chiuta wakaŵakanizga.

Mazgu agho Satana wakayowoya kwizira mu njoka ghakung’anamura kuti Chiuta wakaŵanora chinthu chinyake chiwemi Eva na mfumu wake. Mungelo wakaphalira Eva kuti iyo na mfumu wake ŵafwenge yayi usange ŵarya chipambi chakukanizgika. Satana wakatundura Chiuta kuti wakupusika ŵanthu Ŵake. Wakupusika uyu wakayowoya mwakukopa kuti ŵanthu ŵawone nga para ŵagalukira Chiuta, ŵamanyenge vinandi ndipo ŵaŵenge ŵanangwa. Kweni uwu ukaŵa utesi pera, nakuti ukaŵa utesi wakwamba pa charu chapasi. Apa chomene wakawukiranga muwuso wa Chiuta, kuŵa nga Chiuta ngwakwenelera yayi kuwusa, urunji ukumutonda nakuti wakuŵanora viwemi ŵanthu.

Eva wakagomezga utesi uwo wakayowoya Satana. Wakamba kudokera chipambi, ndipo wakaryako. Pamanyuma wakapako mfumu wake, ndipo nayo wakarya, ntheura ŵakaŵa ŵakwananga. Vingawoneka nga ŵakachita kanthu kachoko, kweni ichi chikaŵa chigaluka. Pakuti Adamu na Eva ŵakakanira dala kupulikira dango ilo Chiuta wakaŵapa, chikulongora kuti ŵakakana kuwusika na Mlengi uyo wakaŵapa vyose, nanga mbumoyo wawo wakufikapo.

Mphapu ‘tiyibwanyenge mutu wako, iwe tiulumenge chitende chake.’—Genesis 3:15

Chiuta wakaŵeruzga ŵakugaluka aŵa chifukwa cha ivyo ŵakachita. Wakalayizga kuti kwizenge Mphapu, panji Muwomboli, uyo wazamuparanya Satana, mweneuyo njoka yikwimira. Chiuta wakachimbilira yayi kukoma Adamu na Eva. Wakaŵa na chisungusungu na ŵana ŵawo awo ŵakaŵa ŵandababike. Pakaŵa chigomezgo chakuti vinthu vizamuŵa makora kwa ŵana aŵa, pakuti Uyo Chiuta wazamutuma wazamunozga vyose ivyo vyanangika chifukwa cha chigaluka mu Edeni. Kweni vikamanyikwa yayi umo khumbo la Chiuta lifiskikirenge pa nkhani ya Muwomboli, nesi Uyo wakenera kutumika. Ivi vikavumbukwa pachokopachoko apo Baibolo likalembekanga.

Chiuta wakaŵachimbizga Adamu na Eva kuti ŵafumemo mu Paradiso. Kuti ŵasange chakurya mu dongo la kuwaro kwa munda wa Edeni, ŵakenera kugwira ntchito yakuvuska. Eva wakatora nthumbo, ndipo wakababa Kayini, mwana wakwamba wa Adamu na Eva. Ŵakababa ŵana ŵanyake, ŵanalume na ŵanakazi, ndipo ŵana ŵanyake ŵakaŵa Abelu na Seti, sekuru wa Nowa.

—Yafuma pa Genesis chipaturo 3 mpaka 5; Uvumbuzi 12:9.