Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 3

Ŵanthu Ŵakupona Chiwowota

Ŵanthu Ŵakupona Chiwowota

Chiuta wakuparanya charu chiheni kweni wakuleka Nowa na ŵa mu mbumba yake

ŴANTHU ŵakandana ndipo uheni ukathandazgika mu charu. Ntchimi Enoki yikachima kuti zuŵa linyake Chiuta wazamuparanya ŵanthu ŵaheni. Kweni vinthu vikalutilira kuhenipa. Ŵangelo ŵakamugalukira Yehova na kuleka malo ghawo kuchanya. Ŵakavwara mathupi gha wunthu ndipo ŵakatora ŵanakazi pa charu kuŵa ŵawoli ŵawo. Ŵakababa vinkhara vyakuchemeka Ŵanefili, ivyo vikaŵa vyankhaza ndipo vikakomanga ŵanthu. Vikamuŵinya chomene Chiuta kuwona kuti charu icho wakalenga chikunangika.

Enoki wakati wafwa, pakaŵa munthu yumoza uyo wakaŵa wakupambanako na ŵanthu ŵaheni ŵara. Munthu uyu wakaŵa Nowa. Iyo na mbumba yake ŵakachitanga uwemi pamaso pa Chiuta. Apo Chiuta wakakhumbanga kuparanya charu cha ŵanthu ŵaheni, wakakhumba kuponoska Nowa na vinyama. Ntheura Chiuta wakamuphalira kuti wazenge chingalaŵa, icho chikaŵa nga ntchibokosi chikuru. Umu ndimo Nowa na mbumba yake ŵakenera kubisama pamoza na vinyama vinandi pa nyengo ya chiwowota. Nowa wakapulikira Chiuta. Apo wakazenganga chingalaŵa, wakaŵaso “mupharazgi wa urunji.” (2 Petrosi 2:5) Wakachenjezga ŵanthu kuti kukwiza Chiwowota, kweni ŵakamupulikira yayi. Nyengo yikafika apo Nowa na mbumba yake ŵakanjira mu chingalaŵa pamoza na vinyama. Chiuta wakajarako chijaro cha chingalaŵa. Vula yikamba kulokwa.

Vula yikalokwa kwa mazuŵa 40, muhanya na usiku ndipo charu chikazura na maji, chikabira. Ŵaheni wose ŵakamara. Pakati pajumpha myezi, maji ghakakamuka ndipo chingalaŵa chikakhazikika pa lupiri. Nowa pamoza na mbumba yake kweniso vinyama ŵakaŵa mu chingalaŵa kwa chilimika chimoza, kulindilira kuti kuwaro kuŵe makora. Nowa wakapeleka sembe kwa Yehova, kumuwonga. Chiuta wakapokelera sembe yira, ndipo wakalayizga kuti wazamuchitaso yayi kuparanya vyamoyo pa charu na chiwowota. Yehova wakapeleka chiŵingavula nga mbukaboni wakuwoneka na chikumbusko cha ivyo wakalayizga.

Pamanyuma pa chiwowota, Chiuta wakapeleka malango ghaphya. Wakaŵazomerezga kurya nyama. Ndipouli, wakaŵakanizga kurya ndopa. Kweniso wakalangura ŵana ŵa Nowa kuti ŵathandazgike pa charu, ndipouli ŵanyake ŵakapulikira yayi. Ŵanthu ŵakakolerana na mulongozgi wakuchemeka Nimurodi, ndipo ŵakamba kuzenga chigongwe chikuru mu msumba wa Babele, uwo pamanyuma ukachemeka Babuloni. Khumbo lawo likaŵa lakuti ŵagalukire dango la Chiuta lakuti ŵathandazgike pa charu chose. Kweni Chiuta wakaŵatimbanizga. Wakasintha chiyowoyero chawo na kuŵapangiska kuyowoya viyowoyero vyakupambanapambana. Pakuti ŵakatondeka kupulikana, ŵakayileka ntchito yira na kumbininikana.

—Yafuma pa Genesis chipaturo 6 mpaka 11; Yuda 14, 15.