Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 1

Mlengi Wakupa Munthu Paradiso

Mlengi Wakupa Munthu Paradiso

Chiuta wakulenga vinthu vyose na kuŵika vyamoyo pa charu chapasi. Wakulenga mwanalume na mwanakazi, ŵakufikapo, na kuŵaŵika mu munda wakutowa ndipo wakuŵapa malango kuti ŵalondezgenge

‘PAKUDANGA Chiuta wakata mtambo na charu.’ (Genesis 1:1) Agha ni malonje ghakumanyikwa chomene kuluska ghose. Mu mazgu ghapusu agha, Baibolo likutiphalira za munthu uyo ngwakuzirwa chomene mu Malemba Ghatuŵa, Chiuta Wankhongonozose, Yehova. Vesi lakwambilira mu Baibolo likuvumbura kuti Chiuta ni Mlengi wa chilengiwa chose kusazgapo charu icho tikukhalamo. Mavesi ghakulondezgapo ghakutiphalira kuti Chiuta wakalenga charu chapasi, na vyose vyakuzizwiska ivyo vilimo. Baibolo likuti wakachita ivi mu mazuŵa ghakulondezgana ndipo zuŵa lililose likwimira nyengo yitali.

Chakuzirwa chomene icho Chiuta wali kulenga pa charu chapasi ni munthu. Munthu wali kulengeka mu chikozgo cha Chiuta ndipo wangamanya kuyezga Yehova pa nkhani ya chitemwa na vinjeru. Chiuta wakapanga munthu kufuma ku fuvu la pasi. Wakamuthya Adamu na kumuŵika mu paradiso, munda wa Edeni. Chiuta wakapanda munda uwu na kuŵikamo makuni ghawemi gha vipambi.

Chiuta wakawona kuti munthu wakukhumbikwira munyake. Wakatorako mbambo kwa Adamu na kupanga mwanakazi ndipo wakiza nayo kwa Adamu kuŵa muwoli wake, pamasinda wakamuthya Eva. Adamu wakasekelera chomene ndipo wakati: ‘Uyu sono ntchiwangwa cha viwangwa vyane na nyama ya nyama yane.’ Chiuta wakati: ‘Pa chifukwa ichi mwanalume tiwasidenge wiske na nyina na kubatikana na muwoli wake, ndipo tiŵaŵenge thupi limoza.’—Genesis 2:22-24; 3:20.

Chiuta wakapeleka malango ghaŵiri kwa Adamu na Eva. Lakwamba likaŵa lakuti ŵalimenge na kupwelelera chikaya chawo ndipo ŵababane na kuzuzga charu. Lachiŵiri, wakaŵakanizga kurya chipambi cha khuni limoza pera mu munda wose wura. Ili likaŵa “khuni la kumanyiska uwemi na uheni.” (Genesis 2:17) Chilango cha kuswa dango ili yikaŵa nyifwa. Malango agha ghakaŵapa mwaŵi ŵanthu aŵa kulongora kuti ŵakuzomera kuwusika na Chiuta. Kweniso uwu ukaŵa mwaŵi wakulongolera kuti ŵakumutemwa Chiuta ndipo ŵakuwonga ivyo waŵachitira. Ŵakeneranga kupulikira nadi. Ŵakaŵavye pakugwenthera chifukwa ŵakaŵa ŵakufikapo. Baibolo likutiphalira kuti: ‘Chiuta wakawona vyose ivyo wakavilenga, ndipo wonani, vikaŵa viwemi chomene.’—Genesis 1:31.

—Yafuma pa Genesis chipaturo 1 na 2.

Manyani Vinandi

CHIUTA WAKUTIPHALIRA UTHENGA UWEMI!

Kasi Chiuta Wachitengechi na Charu Ichi?

Baibolo likuyowoya chifukwa icho Chiuta wakalengera charu, kweniso kuti masuzgo ghamalenge, charu chizamuŵa paradiso na ŵanthu awo ŵazamukhalamo.