Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 11

Sumu Izo Zikukhozga na Kusambizga

Sumu Izo Zikukhozga na Kusambizga

Davide na ŵanji ŵakwata sumu zakwimba pakusopa. Mu buku la Masalmo muli mazgu gha sumu zakukwana 150

BUKU likuru chomene mu Baibolo ndakuzura na sumu zakupatulika. Pakatora vilimika 1,000 kuti buku lose lilembeke. Mu buku la Masalmo muli kulembeka mazgu ghanji agho ghali na ng’anamuro lakuzirwa nkhanira agho ghakulongora chipulikano cha awo ŵakalemba. Ivyo vili kulembeka mu mazgu ghakulumba agha vikulongora umo munthu wakujipulikira munthowa zakupambanapambana, nga ntchimwemwe, kuwonga, chitima na kupera. Ntchakuwonekerathu kuti awo ŵakalemba masalmo ŵakaŵa wakugomezgeka, ndipo ŵakaŵa ŵabwezi ŵa Chiuta. Ghanaghanirani fundo zinyake izo zili mu sumu izi.

Pakuŵa Muwusi muwemi, Yehova ngwakwenelera kusopeka na kupokera malumbo. Pa Salmo 83:18 tikuŵazga kuti; ‘Ŵamanye nadi kuti Imwe pera, mwaŵeneimwe zina linu ni Yehova, ndimwe Wapachanyapose mu vyaru vyose.’ Masalmo ghanandi ghakulumba Yehova chifukwa cha milimo iyo wali kulenga, nga mitambo na nyenyezi, umoyo wakuzizwiska pa charu chapasi, na umo thupi la munthu lili kupangikira. (Salmo 8, 19, 139, 148) Masalmo ghanyake ghakupeleka malumbo kwa Yehova pakuŵa Chiuta uyo wakuponoska na kuvikilira ŵanthu awo mbakugomezgeka kwa iyo. (Salmo 18, 97, 138) Kweni ghanji ghakumulumba chifukwa ni Chiuta waurunji, uyo wakuponoska awo ŵakuyuzgika na kulanga awo mbaheni.—Salmo 11, 68, 146.

Yehova wakovwira na kupembuzga awo ŵakumutemwa. Mutepanji salmo 23 ndilo ndakumanyikwa chomene. Mu Salmo ili, Davide wali kumulongosora makora Yehova nga Muliska wachitemwa, uyo wakulongozga, kuvikilira, na kupwelelera mberere zake. Salmo 65:2 likukumbuska ŵateŵeti ŵa Chiuta kuti Yehova ‘Ngwakupulika malurombo.’ Ŵanandi awo ŵachita kwananga kukuru ŵapembuzgika chomene na Masalmo 39 na 51. Mwakufumira pasi pa mtima, Davide wakalongosora kuti wapera ku zakwananga zake zikuru ndipo wakagomezga kuti Yehova wamugowokerenge. Salmo 55:22 likutichiska kuŵa ŵakugomezgeka kwa Yehova na kumuthulira vyenjezgo vithu vyose.

Kwizira mu Ufumu wa Mesiya, Yehova wazamunozga charu chose chapasi. Vigaŵa vinandi vya Masalmo vikuyowoya mwakupulikikwa makora vya Mesiya, Themba ilo likalayizgika. Salmo 2 likayowoya kuti Muwusi uyu wazamuparanya mitundu yiheni iyo yikumugalukira. Salmo 72 likuyowoya kuti Themba ili lizamumazga njara, kuwura urunji, na kuyuzgana. Salmo 46:9 likuti Chiuta wazamumazga nkhondo na kuparanya vilwero vyose vyankhondo kwizira mu Ufumu wa Mesiya. Mu Salmo 37, tikuŵazga kuti ŵaheni ŵazamudumulika, kweni ŵanthu ŵarunji ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira, ndipo ŵazamusangwa na mtende kweniso umoza.

—Yafuma mu buku la Masalmo.