Makalata gha Paulosi ghakukhozga Ŵakhristu mu mpingo

MPINGO uphya Wachikhristu ukaŵa na mulimo wakuzirwa pakufiska khumbo la Chiuta. Kweni ŵalwani ŵakamba kuwukira Ŵakhristu ŵakwambilira. Kasi ŵalutilirenge kuŵa ŵakugomezgeka kwa Chiuta pakususkika na ŵanthu ŵakuwaro ndiposo ŵa mu mpingo? Mu Malemba Ghachigiriki muli makalata ghakukwana 21 agho muli ulongozgi wakuzirwa chomene ndiposo mazgu ghakukhozga.

Makalata 14, kwambira pa Ŵaroma mpaka Ŵahebere, ghakalembeka na mpositole Paulosi. Makalata agha ghakapika mazina gha Ŵakhristu panji mpingo uwo Paulosi wakawulembera ulongozgi panji mazgu ghakukhozga. Wonani nkhani izo Paulosi wakalemba mu makalata ghake.

Chenjezgo pa nkhani ya nkharo ndiposo kachitiro ka vinthu. Wose awo ŵakuchita uzaghali, uleŵi, na kwananga kulikose kukuru “ŵazamuhara chara ufumu wa Chiuta.” (Ŵagalatiya 5:19-21; 1 Ŵakorinte 6:9-11) Ŵasopi ŵa Chiuta ŵakwenera kuŵa ŵakukolerana nangauli mbakupambana mtundu. (Ŵaroma 2:11; Ŵaefeso 4:1-6) Ŵakwenera kuŵa na mtima wakujipeleka kuti ŵawovwire ŵasopi ŵanyawo awo mbakusuzgika. (2 Ŵakorinte 9:7) Paulosi wakayowoya kuti: “Lombani kwambura kuleka.” Nadi, ŵasopi wose ŵa Chiuta ŵakuchiskika kupungulira mitima yawo kwa Yehova mu lurombo. (1 Ŵatesalonika 5:17; 2 Ŵatesalonika 3:1; Filemone 4:6, 7) Kuti malurombo ghawo ghapulikikwe kwa Chiuta, ŵakwenera kumulomba mu chipulikano.—Ŵahebere 11:6.

Kasi nchivichi chingawovwira kuti vinthu vyendenge makora mu mbumba? Ŵafumu ŵakwenera kutemwa ŵawoli ŵawo nga ni mathupi ghawo. Ŵawoli ŵakwenera kuchindika chomene ŵafumu ŵawo. Ŵana ŵakwenera kupulikira ŵapapi ŵawo, pakuti ichi nchakukondweska kwa Chiuta. Ŵapapi ŵakwenera kulongozga na kusambizga ŵana ŵawo mwachitemwa. Ŵangachita nthena pakugwiliskira nchito ulongozgi wakufuma mu Mazgu gha Chiuta.—Ŵaefeso 5:22–6:4; Ŵakolose 3:18-21.

Ŵakhristu ŵakawovwirika kupulikiska khumbo la Chiuta. Malango ghanandi mu Dango la Mozesi ghakavikiliranga na kulongozga Ŵaisrayeli mpaka apo Khristu wakizira. (Ŵagalatiya 3:24) Ndipouli, Ŵakhristu ŵakwenera kulondezga Dango lira yayi kuti ŵasope Chiuta. Apo Paulosi wakalembera Ŵahebere, panji kuti Ŵakhristu Ŵachiyuda, iyo wakaŵawovwira kupulikiska ng’anamuro la Dango, ndiposo umo khumbo la Chiuta likufiskikira mwa Khristu. Paulosi wakayowoya kuti malango ghakupambanapambana agho ghakaŵa mu Dango lira ghakimiranga vinthu vyakuzirwa chomene. Mwachiyelezgero, sembe za nyama zikimiranga sembe ya Yesu, iyo yikajulira ŵanthu mwaŵi wakuti ŵagowokereke zakwananga. (Ŵahebere 10:1-4) Chifukwa cha nyifwa ya Yesu, Chiuta wali kusisita phangano la Dango lira pakuti sono ndakukhumbikwa yayi.—Ŵakolose 2:13-17; Ŵahebere 8:13.

Kwendeska mpingo mwakwenelera. Ŵanalume awo ŵakujipeleka kuti ŵapwelelere mpingo ŵakwenera kuŵa na nkharo yiwemi na kufiska ivyo vikuyowoyeka mu Baibolo. (1 Timote 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Nyengo zose ŵasopi ŵa Yehova Chiuta ŵakwenera kuwungana pamoza na Ŵakhristu ŵanyawo kuti ŵakhozganenge yumoza na munyake. (Ŵahebere 10:24, 25) Maungano gha kusopa Chiuta ghakwenera kuŵa ghakuzenga na kusambizga.—1 Ŵakorinte 14:26, 31.

Apo Paulosi wakalembanga kalata yachiŵiri kuya kwa Timote, wakaŵa kuti wawelera ku Romu. Apa Paulosi wakaŵa mu jele, kulindilira kuti weruzgike. Ŵanthu ŵachoko waka ndiwo ŵakalongora chikanga chikuru kukamuwona ku jele. Paulosi wakamanya kuti nyengo yake yikaŵa yichoko. Wakayowoya kuti: “Narwa nkhondo yiwemi, nachimbira chiphalizgano mpaka kuumaliro, nasungilira chipulikano.” (2 Timote 4:7) Pakwenera kuti pakajumpha nyengo yichoko waka, ndipo Paulosi wakakomeka chifukwa cha chipulikano chake. Kweni makalata gha mpositole uyu ghakulongozga ŵasopi ŵaunenesko ŵa Chiuta mpaka lero.

—Yafuma pa Ŵaroma; 1 na 2 Ŵakorinte; Ŵagalatiya; Ŵaefeso; Ŵafilipi; Ŵakolose; 1 na 2 Ŵatesalonika; 1 na 2 Timote; Tito; Filemone; Ŵahebere.