Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi mu Baibolo Muli Uthenga Wuli?

 CHIGAŴA 16

Kwiza kwa Mesiya

Kwiza kwa Mesiya

Yehova wakuvumbura Yesu wa ku Nazarete kuti ndiyo Mesiya uyo wakalayizgika kale

KASI Yehova wakaŵawovwira ŵanthu kuti ŵamanye Mesiya wakulayizgika? Enya. Wonani ivyo Chiuta wakachita. Pakajumpha vilimika 400 kufuma apo Malemba Ghachihebere ghakamalira kulembeka. Mu msumba wakuchemeka Nazarete, chadera kumpoto kwa Galileya, mwali zina lake Mariya wakapokelera mulendo wakuzizika chomene. Mungelo, zina lake Gabriyeli, wakawoneka kwa Mariya ndipo wakamuphalira kuti waŵenge na nthumbo mwa mzimu utuŵa wa Chiuta, na kubaba mwana msepuka, nangauli wakaŵa mwali. Mwana uyu ndiyo wazamuŵa Themba ilo likalayizgika, mweneuyo wazamuwusa kwamuyirayira! Uyu wazamuŵa mwana wa Chiuta, uyo Chiuta wazamusamuska umoyo wake kufuma kuchanya na kuwuŵika mu nthumbo ya Mariya.

Mwakujiyuyura, Mariya wakazomera mulimo wakuzirwa uwu. Mungelo wa Chiuta wakalongosora icho chikachitika kuti Mariya waŵe na nthumbo, ndipo muŵaji wa mathabwa, zina lake Yosefe, uyo ŵakapangana nthengwa, wakapulikiska na kutora Mariya kuŵa muwoli wake. Wuli pera uchimi uwo ukayowoya kuti Mesiya wazamubabikira ku Betelehemu? (Mika 5:2) Betelehemu yikaŵa tawuni yichoko iyo yikaŵa kutali chomene na Nazarete, pafupifupi makilomita 140.

Muwusi Wachiroma wakalangura kuti pachitike kalembera. Ŵanthu ŵakeneranga kuluta kukalembeska ku malo agho ŵakababikira. Vikuwoneka kuti Yosefe na Mariya kwawo kukaŵa ku Betelehemu, ntheura Yosefe wakaluta nayo muwoli wake, uyo panyengo iyo wakaŵa na nthumbo. (Luka 2:3) Mariya wakababira mu chiŵaya, ndipo wakagoneka bonda mu chakulyeramo viŵeto. Pamasinda, Chiuta wakatuma wumba wa ŵangelo kuti ukaphalire awo ŵakaliskanga viŵeto musi mu lupiri kuti mwana uyo wababika ni Mesiya wakulayizgika, panji Khristu.

Pamanyuma, ŵanji nawo ŵakapeleka ukaboni wakuti Yesu wakaŵa Mesiya wakulayizgika. Ntchimi Yesaya yikayowoyerathu kuti kuzamuŵa munthu uyo wazamunozgera nthowa Mesiya kuti wachite mulimo wakuzirwa. (Yesaya 40:3) Uyo wakajura nthowa wakaŵa Yohane Mbapatizi. Yohane wakati wawona Yesu, wakachemerezga, wakati: ‘Wonani, Mwanamberere wa Chiuta uyo wakuwuskako kwananga kwa charu!’ Mwaluŵiro, ŵasambiri ŵanji ŵa Yohane ŵakalondezga Yesu. Yumoza wa ŵasambiri aŵa wakati: “Tamusanga Mesiya.”—Yohane 1:29, 36, 41.

Pakaŵa maukaboni ghanyakeso. Apo Yesu wakabapatizikanga na Yohane, Yehova wakayowoya kufuma kuchanya. Na mzimu utuŵa, wakimika Yesu kuŵa Mesiya ndipo wakati: “Uyu ni Mwana wane, wakutemweka, mweneuyo nkhukondwa nayo.” (Mateyu 3:16, 17) Mesiya uyo wakalayizgika kale chomene, sono wakafika!

Kasi ichi chikachitika pawuli? Nkhanira ndendende mwakuyana na ivyo Daniyeli wakayowoyerathu, ichi chikachitika mu chilimika cha 29 C.E., apo vilimika 483 vikamaranga. Enya, ichi ntchigaŵa cha ukaboni wambura kususkika wakuti Yesu ni Mesiya, panji Khristu. Kweni kasi ni uthenga wuli uwo wakapharazga apo wakaŵa pa charu chapasi?

—Yafuma pa Mateyu chipaturo 1 mpaka 3; Mariko chipaturo 1; Luka chipaturo 2; Yohane chipaturo 1.