Israyeli wagaŵikana. Kufuma apo, mathemba ghanandi ghakuwusa Ŵaisrayeli, ndipo ghanandi mwa mathemba agha ngambura kugomezgeka. Yerusalemu wakuparanyika na Ŵababuloni

NGA UMO Yehova wakayowoyera, Solomoni wati waleka kusopa kwaunenesko Israyeli wakagaŵika. Mwana wake Rehoboamu, uyo wakaŵa muhaliri wa uthemba wakaŵa munthu munonono. Icho chikachitika ntchakuti mafuko khumi gha Ŵaisrayeli ghakagaluka na kupanga ufumu wa kumpoto wa Israyeli. Mafuko ghaŵiri ghakaŵa ghakugomezgeka ku themba ilo likawusanga pa chizumbe cha Davide mu Yerusalemu, ndipo ghakachita ufumu wa kumwera wa Yuda.

Maufumu ghose ghakaŵa ghambura kukhazikika ndiposo ghakaŵa na masuzgo ghanandi, chifukwa cha mathemba ghambura chipulikano na ghambura kupulikira. Kufuma pakwamba peneko, Ufumu wa kumpoto wa Israyeli ndiwo ukasuzgika chomene, chifukwa mathemba ghake ghakakhuŵilizganga kusopa kwautesi. Nangauli ntchimi zinandi, nga ni Eliya na Elisha, zikachita milimo yankhongono, nanga nkhuwuska ŵakufwa, kweni Israyeli wakalutilira kuwelera ku vinthu vyaunyankhasi. Paumaliro, Chiuta wakazomerezga kuti ufumu wa kumpoto uparanyike na Ŵaasiriya.

Yuda wakakhala vilimika vinandiko kuluska Israyeli, kweni nayo wakeneranga kupokera chilango kufuma kwa Chiuta. Mathemba ghachoko waka gha Ŵayuda ndigho ghakapulikira ntchimi za Chiuta na kwamba kulongozga mtundu wawo kuwelera kwa Yehova. Mwachiyelezgero, themba Yosiya likamba kutozga Yuda ku kusopa kwautesi na kuwezgerapo tempele la Yehova. Apo buku la Malango ilo likapika kwa Mozesi likasangika, Yosiya wakakhuka chomene kuwezgerapo kusopa kwaunenesko.

Chachitima ntchakuti muhaliri wa Yosiya wakalondezga yayi chiyelezgero chiwemi cha themba ili. Ntheura, Yehova wakazomerezga kuti Babuloni wathereske Yuda, kuparanya Yerusalemu na tempele lake wuwo. Awo ŵakapona ŵakatolekera ku wuzga ku Babuloni. Chiuta wakayowoyerathu kuti ŵakenera kuŵa ku wuzga kwa vilimika 70. Ivyo Chiuta wakayowoya vikachitika; charu cha Yuda chikaŵa mapopa nyengo yose iyi mpaka apo mtundu uwu ukazomerezgekera kuwelera kukwawo ku Yerusalemu.

Ndipouli, pakaŵavya mathemba ghakufuma mwa Davide agho ghakawusanga mpaka pa nyengo ya muwuso wa Muwomboli wakulayizgika, Mesiya. Mathemba ghanandi agho ghakakhala pa chizumbe cha Davide mu Yerusalemu, ghakatondeka kuwusa makora, kulongora kuti ŵanthu ŵambura kufikapo mbambura kwenelera kuwusa. Mesiya yekha ndiyo ngwakwenelera. Ntheura Yehova wakaphalira themba laumaliro lakufuma mwa Davide kuti: ‘Vura mphumphu; . . . wasuke wize iyo uyo ni mwenecho, kwa iyo nditipeleke.’—Ezekiel 21:26, 27.

—Yafuma pa 1 na 2 Mathemba; 2 Midauko chipaturo 10 mpaka 36; Yeremiya 25:8-11.