Ŵana ŵa Abrahamu ŵakusambazga. Chiuta wakuvikilira Yosefe mu Eguputo

YEHOVA wakamanya kuti zuŵa linyake, Mwana wake wakutemweka chomene wazamusuzgika na kufwa. Uchimi uwo uli pa Genesis 3:15 ukalongora kuti ndimo vizamuŵira. Kasi Chiuta wakalongora wuli ku ŵanthu umo nyifwa ya Mwana wake wakutemweka yikamuŵinyira? Baibolo likutiphalira ivyo vikachitikira munthu munyake na mwana wake kulongora umo Chiuta wakajipulikira. Chiuta wakaphalira Abrahamu kuti wapeleke mwana wake Yisake kuŵa sembe.

Abrahamu wakaŵa na chipulikano chikuru. Kumbukani kuti Chiuta wakalayizga Abrahamu kuti kwizenge Muwomboli, panji Mphapu, iyo yizamufuma mwa Yisake. Abrahamu wakagomezga kuti Chiuta wangamuwuska Yisake, usange wakhumba. Ntheura wakanozgeka kupeleka sembe mwana wake. Kweni kukati kwakhala pachoko waka kuti Abrahamu wakome mwana wake, mungelo wakufuma kwa Chiuta wakiza na kumukanizga. Chiuta wakamulumba Abrahamu chifukwa cha kukhumbisiska kupeleka chinthu chakuzirwa chomene kwa iyo, ndipo wakawerezgapo vilayizgo vyake kwa Abrahamu.

Pamanyuma, Yisake wakaŵa na ŵana ŵaŵiri, Esau na Yakobe. Yakobe wakaŵa wakupambanako na Esau, chifukwa wakatemwanga vinthu vyauzimu ndipo wakatumbikika. Chiuta wakasintha zina la Yakobe kuŵa Israyeli, ndipo ŵana 12 ŵa Israyeli ŵakaŵa ŵalara ŵa mafuko. Kweni kasi mbumba iyi yikazgoka wuli kuŵa mtundu ukuru?

Vinthu vikamba kusintha apo ŵana ŵanyake wose ŵakamuchitira sanji munung’una wawo Yosefe. Ŵakamuguliska kuŵa muzga, ndipo wakatolekera ku Eguputo. Kweni Chiuta wakamutumbika muwukirano wachipulikano na wachikanga uyu. Nangauli Yosefe wakasuzgika chomene, Faro, uyo wakaŵa fumu ku Eguputo, wakamusora na kumupa mulimo wakuzirwa. Ivi vikachitika pa nyengo yakwenelera, chifukwa kukawa njara ndipo Yakobe wakatuma ŵana ŵake ŵanyake kukagura chakurya ku Eguputo, ndipo kura, Yosefe ndiyo wakaŵa na mazaza pa vyakurya. Yosefe wakati wakumanaso na ŵakuru ŵake, awo sono ŵakasintha, wakaŵagowokera, ndipo wakachema mbumba yake yose kuti yize ku Eguputo. Ŵakapika malo ghawemi chomene, uko ŵakalutilira kubabana na kusambazga. Yosefe wakamanya kuti Chiuta ndiyo wakanozga vyose ivi mwakuti ivyo wakalayizga vifiskike.

Yakobe wakaŵa muchekuru, ndipo wakakhala mu Eguputo umoyo wake wose pamoza na mbumba yake yikuru. Pambere Yakobe wandafwe, wakayowoyerathu kuti Mphapu yakulayizgika, panji Muwomboli, wazamuŵa Muwusi wankhongono uyo wazamubabika mu mbumba ya mwana wake Yuda. Pakati pajumpha vilimika, pambere Yosefe wandafwe, wakachima kuti zuŵa linyake Chiuta wazamufumya mbumba ya Yakobe mu Eguputo.

—Yafuma pa Genesis chipaturo 20 mpaka 50; Ŵahebere 11:17-22.