Mpingo Wachikhristu ukukura nangauli kuli suzgo

MAZUŴA khumi kufuma apo Yesu wakakwelera kuchanya, ŵapositole ŵake pafupifupi 120 ŵakawungana mu nyumba ku Yerusalemu pa Chiphikiro cha Ŵayuda pa Pentekoste, 33 C.E. Mwamabuchi kukawa mphomo nga nkhuputa kwa mphepo yankhongono ndipo yikazuzga nyumba yose. Mwamunthondwe, ŵapositole ŵakamba kuyowoya viyowoyero ivyo ŵakavimanyanga yayi. Kasi ntchivichi chikachitika? Ŵapositole ŵakapokera mzimu utuŵa kufuma kwa Chiuta.

Pawaro pakaŵa mzinda wa ŵanthu chifukwa kukiza ŵalendo ŵakufuma ku vigaŵa vinandi kuzakaŵapo pa chiphikiro. Ŵakazukuma apo ŵakapulika ŵasambiri ŵa Yesu ŵakuyowoya viyowoyero vyawo makoraghene. Pakulongosora icho chikachitika, Petrosi wakazunura uchimi wa ntchimi Joyeli wakuti Chiuta ‘wamkupungulira’ mzimu wake, uwo ŵanthu awo ŵazamuwupokelera ŵazamuchita vinthu vyamunthondwe. (Joel 2:28, 29) Ukaboni wankhongono uwu wa mzimu utuŵa ukaŵa chilongolero chakuzirwa chakuti vinthu vyasintha. Awo ŵakukhumba kuteŵetera Chiuta mwakuzomerezgeka, sono ŵakwenera kuŵa ŵalondezgi ŵa Khristu.

Nyengo yeneyiyo, Ŵakhristu ŵakamba kusuzgika chomene, ndipo ŵalwani ŵakaponya ŵapositole mu gadi. Kweni pakati pa usiku, ŵangelo ŵa Yehova ŵakajura milyango ya gadi na kuphalira ŵapositole kuti ŵalutilire kupharazga. Kukati kwacha, ŵakalutilira kuchita ntheura. Ŵakanjira mu tempele na kwamba kusambizga makani ghawemi ghakuyowoya vya Yesu. Ŵalara ŵa chisopa awo ŵakaŵasuskanga ŵakakwiya chomene ndipo ŵakaŵalangura kuti ŵaleke kupharazga. Ŵapositole ŵakazgora mwachikanga ŵakati: ‘Tikwenera kupulikira Chiuta kwakuluska ŵanthu.’—Milimo 5:28, 29.

Suzgo yikafika paheni chomene. Ŵayuda ŵanji ŵakatetera utesi msambiri Stefano kuti wali na mulandu wa kuyuyura Chiuta ndipo ŵakamuswa na malibwe mpaka wakafwa. Muwukirano Saulosi wa ku Taraso wakawoneleranga ndipo wakazomerezga kuti Stefano wakomeke. Pamasinda wakaluta ku Damaseko kuti wakakake munthu waliyose uyo wakulondezga Khristu. Apo Saulosi wakendanga mu nthowa, ungweru wakufuma kuchanya ukamuŵalira zingilizge ndipo wakapulika lizgu likuti kwa iyo: ‘Saulosi, Saulosi, ukunitambuzgirachi?” Pakuti ungweru ukamujara maso, Saulosi wakafumba kuti: “Ndimwe njani?” Wakapulika waka mazgu ghakuti: “Ndine Yesu.”—Milimo 9:3-5.

Pakati pajumpha mazuŵa ghatatu, Yesu wakatuma msambiri Ananiya kuti wakachizge Saulosi. Saulosi wakabapatizika ndipo wakamba kupharazga mwachikanga pakuyowoya za Yesu. Saulosi wakamba kumanyikwa na zina lakuti mpositole Paulosi ndipo wakaŵa munthu wamwamphu chomene mu mpingo Wachikhristu.

Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaŵa kuti ŵapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku Ŵayuda na Ŵasamariya pera. Sono mungelo wakawoneka kwa Koroneliyo, munthu wakopa Chiuta uyo wakaŵa mulara wa ŵasilikari Ŵachiroma, ndipo wakamuphalira kuti wacheme mpositole Petrosi. Petrosi wakaluta pamoza na ŵanthu ŵanji, ndipo wakapharazgira Koroneliyo na ŵa mu mbumba yake. Apo Petrosi wakayowoyanga, mzimu utuŵa ukawa pa Ŵamitundu awo ŵakapulikana ndipo mpositole uyu wakalangura kuti ŵabapatizike mu zina la Yesu. Sono nthowa yakuya ku umoyo wamuyirayira yikaŵajulikira ŵanthu ŵa mitundu yose. Mpingo ukaŵa mchanya kupharazga makani ghawemi ku vigaŵa vyakutali chomene.

—Yafuma pa Milimo 1:1–11:21.