FUNDO YIKURU MU MUTU UWU

Ivyo vichitikenge pambere Haramagedoni yindize

1, 2. (a) Kasi tikumanya wuli kuti Themba likuwusa kwamba mu 1914? (b) Kasi tisambirenge vichi mu Mutu uwu?

TAKHOZGA chipulikano chithu na ivyo tasambira. Tawona ivyo Ufumu wa Chiuta ukuchita pakati pa ŵalwani ŵake. (Sal. 110:2) Themba lili na wumba ukuru uwo ukupharazga. Latuŵiska awo ŵakulilondezga, mwauzimu, kweniso mu makhaliro. Tili ŵamoza pa charu chose, nangauli ŵalwani ŵa Ufumu ŵayezga kutipatura. Ivi na vinyake ivyo tawona kuti Ufumu ukuchita, mbukaboni wakuti kwamba mu 1914, Themba likuwusa pakati pa ŵalwani ŵa Ufumu.

2 Sonosono apa, Ufumu uchitenge vinthu vinyake vyakuzizika chomene. ‘Uzamuteketa na kumara’ ŵalwani ŵake. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Kweni pambere ivi vindachitike, pali vinyake ivyo vichitikenge. Ni vinthu wuli? Pali mauchimi ghanandi mu Baibolo agho ghakuzgora fumbo ili. Tiyeni tiwonepo mauchimi ghanyake kuti tivimanye.

Pambere “Pharanyiko Lamabuchi” Lindize

3. Kasi tikulindilira kuti ntchivichi chizamuyamba kuchitika?

3 Kuzamuŵa Ntchemerezgo ya Mtende. Mu kalata iyo Paulosi wakalembera Ŵatesalonika, wakayowoya chinthu chakwamba icho chizamuchitika. (Ŵerengani 1 Ŵatesalonika 5:2, 3.) Mu kalata iyi, Paulosi wakati “zuŵa la Yehova” lizamwamba na kuwukira “Babuloni Mukuru.” (Chivu. 17:5) Kweni para kwakhala pachoko waka kuti zuŵa la Yehova liyambe, mitundu yizamuchemerezga kuti “Bata na mtende!” Tikumanya yayi usange mitundu yizamuchemerezga kamoza pera panji kanandi waka. Kasi ŵalara ŵa visopa ŵazamuchemerezgako? Pakuti nawo ŵakuchitako vya charu, ŵakwenera kuti ŵazamuchemerezga pamoza na mitundu kuti, ‘Kuli mtende!’ (Yer. 6:14; 23:16, 17; Chivu. 17:1, 2) Ntchemerezgo iyi ndiyo yizamulongora kuti zuŵa la Yehova lakhala pachoko kwamba. Ŵalwani ŵa Ufumu wa Chiuta ‘ŵazamupona chara napachoko.’

4. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kupulikiska uchimi wa bata na mtende, uwo Paulosi wakayowoya?

4 Chifukwa wuli ntchakuzirwa kupulikiska uchimi uwu? Paulosi wakati: “muli mu chisi yayi, kuti zuŵa lira lizakamubuchizgani  nga umo zuŵa likubuchizgira ŵankhungu.” (1 Tes. 5:3, 4) Ŵanthu ŵanandi ŵakumanya yayi ivyo vikuchitika, kweni ise tikumanya uko vinthu vikulazga. Ndipouli, kasi ntchemerezgo ya bata na mtende iyi yizamupulikikwa wuli chomenechomene? Tiyeni tilindilire na kuwona ivyo vichitikenge. Ntheura “tiŵe maso na kusungilira maghanoghano ghithu.”—1 Tes. 5:6; Zef. 3:8.

Suzgo Yikuru Yizamwamba

5. Kasi ntchivichi chizamulondezgana na “suzgo yikuru”?

5 Kuwukira Visopa. Kumbukani kuti Paulosi wakati: ‘Pa nyengo iyo ŵakuti: “Bata na mtende!” penepapo ndipo pharanyiko lamabuchi lizamuŵawira.’ Nga umo vikuŵira kuti para leza wamwetuka, wakugululuska nyengo yeneyiyo, ndimo vizamuŵira para ŵachemerezga kuti “Bata na mtende!” Nyengo yeneyiyo ‘pharanyiko lamabuchi lizamuŵawira.’ Ntchivichi chizamuparanyika? Chakwamba, “Babuloni Mukuru,” kung’anamura visopa vyose vyautesi, ivyo vikuchemekaso kuti ‘hule.’ (Chivu. 17:5, 6, 15) Para mipingo yose Yachikhristu na visopa vinyake vyose vyautesi vyaparanyika, chizamulongora kuti “suzgo yikuru” yayamba. (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Ku ŵanandi ichi chizamuŵa chakuzizika, chifukwa pambere ivi vindachitike, hule likujitora nga ni “fumukazi.” Iyo wakuti “nizamulirapo yayi.” Kweni wazamumanya kuti wakajipusikanga. Wazamuparanyika mwaluŵiro, ndipo vyose ivi vizamuŵa nga vyachitika “mu zuŵa limoza.”—Chivu. 18:7, 8.

6. Kasi ni njani panji titi ntchivichi chizamuwukira “Babuloni Mukuru”?

6 Kasi ni njani panji titi ntchivichi chizamuwukira “Babuloni Mukuru”? Chizamuŵa ‘chikoko’ icho chili na “masengwe 10.” Buku la Chivumbuzi likulongora kuti chikoko ichi ni wupu wa United Nations (UN). Masengwe 10 agha ghakwimira maboma ghose agho ghakukolerana na “chikoko chiswesi” ichi. (Chivu. 17:3, 5, 11, 12) Kasi pharanyiko la hule ili lizamuŵa wuli? Mitundu yose iyo yili pasi pa UN yizamupoka usambazi wose wa hule, kumurya na “kumotcha thibu.”—Ŵerengani Chivumbuzi 17:16. *

7. Kasi mazgu gha Yesu pa Mateyu 24:21, 22 ghakafiskika wuli kale? Kasi ghazamufiskika wuli munthazi?

7 Kudumulizga mazuŵa. Themba lithu lavumbura icho chizamuchitika para suzgo yikuru yayambapo. Yesu wakati: ‘Chifukwa cha ŵakusoleka, mazuŵa agho ghadumulizgikenge.’ (Ŵerengani Mateyu 24:21, 22.) Mazgu agha ghakafiskika pachoko waka mu 66 C.E. Yehova wakadumulizga mazuŵa agho Ŵaroma ŵakawukira Yerusalemu. (Mrk. 13:20) Ichi chikawovwira kuti Ŵakhristu awo ŵakaŵa mu Yerusalemu ŵachimbire na kupona. Kweni kasi ntchivichi chizamuchitika pa charu chose para suzgo yikuru yayambapo? Yehova, kwendera mwa Themba lake,  ‘wazamudumulizga’ mazuŵa agho wupu wa United Nations uzamuwukira visopa. Wazamuchita ichi kuti chisopa chaunenesko chileke kuparanyikira lumoza na chautesi. Ntheura visopa vyose vyautesi vizamubwanganduka, ndipo kuzamukhala chisopa chaunenesko chekha. (Sal. 96:5) Sono tiyeni tiwone icho chizamuchitika para ivi vyajumpha.

Ivyo Vizamuchitika Kuti Haramagedoni Yiyambe

8, 9. Kasi Yesu wakwenera kuti wakang’anamuranga vichi pakulongosora ivyo vizamuchitika kuchanya? Kasi ŵanthu ŵazamuchita wuli pakuwona ivi?

8 Mu uchimi wakuyowoya vya mazuŵa ghaumaliro, Yesu wakayowoya ivyo vizamuchitika kuti Haramagedoni yiyambe. Viŵiri ivyo vizamuyamba kuchitika vikuzunulika mu Mateyu, Mariko, na Luka.—Ŵerengani Mateyu 24:29-31; Mrk. 13:23-27; Luka 21:25-28.

9 Ivyo vizamuchitika mu mtambo. Yesu wakati: “Dazi lizamufipiskika, mwezi uzamuleka kupeleka ungweru wake, nyenyezi zizamumbotoka kufuma kuchanya.” Nyengo iyo kuzamuŵavya ŵaliska ŵa visopa kuti ŵangweluske ŵanthu pa ivyo vikuchitika. Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti vinthu ivi vizamuchitika nadi kuchanya? Panyake. (Yes. 13:9-11; Joye. 2:1, 30, 31) Kasi ŵanthu ŵazamuchita wuli para ŵawona ivi? “Ŵazamukomwa” na “kusoŵa chakuchita.” (Luka 21:25; Zef. 1:17) Ŵalwani wose ŵa Ufumu wa Chiuta, ‘mathemba na ŵazga’ wuwo, “ŵazamufwa chipoyo chifukwa cha wofi apo ŵakulindilira vinthu ivyo vikwiza.” Ŵazamuchimbira na kuyezga kubisama, kweni ŵazamusoŵa pakubisama chifukwa ukali wa Themba uzamuŵalondezga.—Luka 21:26; 23:30; Chivu. 6:15-17.

10. Kasi Yesu wazamupeleka cheruzgo wuli? Kasi awo ŵali ku chigaŵa cha Ufumu ŵazamuchita wuli? Ndipo awo ŵakususka ŵazamuchita wuli?

10 Kweruzga. Ŵalwani wose ŵa Ufumu wa Chiuta ŵazamuwona chinthu icho chizamuŵawofya kuluska vyose. Yesu wakati: “Ŵazamuwona Mwana wa munthu wakwiza mu mabingu pamoza na nkhongono zikuru na uchindami.” (Mrk. 13:26) Nkhongono iyo ŵazamuwona apa, chizamuŵa chimanyikwiro chakuti Yesu wiza kuzakeruzga. Mu uchimi unyake wa Yesu wakuyowoya vya mazuŵa ghaumaliro, wakalongosora vya cheruzgo icho chizamupelekeka pa nyengo iyi. Fundo iyi tikuyisanga mu ntharika ya mberere na mbuzi. (Ŵerengani Mateyu 25:31-33, 46.) Awo ŵakugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta ndiwo ŵazamupimika kuŵa “mberere” ndipo ‘ŵazamwinuska mitu yawo,’ chifukwa iyi yizamuŵa nyengo ya ‘kuwombokwa kwawo.’ (Luka 21:28) Kweni awo ŵakususka Ufumu ŵazamupimika kuŵa “mbuzi,” ndipo ‘ŵazamujipamantha chifukwa cha chitima’ pakumanya kuti ‘ŵazamufwa kwamuyirayira.’—Mat. 24:30; Chivu. 1:7.

11. Kasi tikwenera kukumbuka fundo wuli para tikusambira ivyo vichitikenge?

 11 Para Yesu wamara kweruzga “mitundu yose,” pazamuchitika vinthu vinyakeso pambere nkhondo ya Haramagedoni yindize. (Mat. 25:32) Tiwonengepo vinthu viŵiri: Gogi wazamuwukira kweniso pazamuŵa kuwunganya ŵakuphakazgika. Apo tikusambira vinthu viŵiri ivi, tingaluwanga yayi kuti Malemba ghandayowoye nyengo yeneko iyo vizamuchitikira. Nakuti panji vinthu ivi vizamusangana.

12. Kasi Satana wazamuchitachi pakuwukira Ufumu kaumaliro?

12 Kuwukira. Gogi wa Magogi wazamuwukira ŵakuphakazgika awo ŵazamuŵapo nyengo iyo, na ŵanyawo ŵa mberere zinyake. (Ŵerengani Ezekiyeli 38:2, 11.) Kwamba apo Satana wakachimbizgikira kuchanya, wakuwukira ŵakuphakazgika awo ŵachali pa charu. Kweni apa wazamuwukira Ufumu kaumaliro. (Chivu. 12:7-9, 17) Ŵakuphakazgika ŵakati ŵamba waka kuwunganyika na kwiza mu mpingo Wachikhristu, Satana wayezga kuŵatimbanizga kuti ŵawelere mwauzimu, kweni watondeka. (Mat. 13:30) Ndipouli, para visopa vyautesi vyamara, ŵanthu ŵa Chiuta ŵazamuŵa nga mbambura “kuvikilirika na malinga, mphingilizgo, panji vipata.” Satana wazamukhumba kusangirapo mwaŵi. Wazamutuma ŵanthu ŵake kuti ŵawukire awo ŵali ku chigaŵa cha Ufumu.

13. Kasi Yehova wazamuchitapo vichi kuti wathaske ŵanthu ŵake?

13 Ezekiyeli wakulongosora ivyo vizamuchitika. Uchimi wake wakuyowoya vya Gogi ukuti: “Uzamwiza kufuma ku malo ghako, kufuma ku mizi yakutali ya kumpoto, iwe pamoza na ŵanthu ŵanandi, wose ŵakukwera pa mahachi, chiwuru chikuru, ŵankhondo ŵanandi. Nga umo mabingu ghakubenekelera charu, ndimo uzamuchitira pakuwukira ŵanthu ŵane.” (Ezek. 38:15, 16) Ŵalwani ŵazamuwona nga ŵatonda kale, kweni Yehova wazamuchitapo kanthu. Iyo wakuti: “Ukali wane ukuru uzamugolera,” ndipo ‘nizamumuchemeskera lupanga.’ (Ezek. 38:18, 21; Ŵerengani Zekariya 2:8.) Yehova wazamunjilirapo kuti wathaske ŵanthu ŵake pa charu. Iyi ndiyo yizamuŵa nkhondo ya Haramagedoni.

14, 15. Kasi pazamuchitika vichi para Satana wayamba waka kuwukira?

14 Pambere tindapulike umo Yehova wazamuthaskira ŵanthu ŵake pa Haramagedoni, tiyeni tiwone dankha chinthu chinyake icho chizamuchitika. Ichi chizamuchitika para Satana wayamba kuwukira, kweni pambere Yehova wandanjilirepo. Nga umo tawonera mu ndime 11, chinthu chachiŵiri ichi nkhuwunganya ŵakuphakazgika awo ŵazamuŵa kuti ŵachalipo.

15 Kuwunganya ŵakuphakazgika. Mateyu na Mariko ŵakalemba ivyo Yesu wakayowoya vya ‘ŵakusoleka.’ Aŵa  Mbakhristu ŵakuphakazgika na mzimu, ndipo ŵakuzunulika pa ivyo vizamuchitika pambere Haramagedoni yindambe. (Wonani ndime 7.) Mu uchimi uwu, Yesu wakalongosora ivyo wazamuchita pakuŵa Themba, wakati: “Wazamutuma ŵangelo kuti ŵawunganye pamoza ŵakusoleka ŵake kufuma ku mphepo zinayi, kufuma ku chigoti cha charu chapasi m’paka ku chigoti cha kuchanya.” (Mrk. 13:27; Mat. 24:31) Kasi nkhuwunganya wuli uko Yesu wakuyowoya apa? Kuti wakuyowoya vya kudinda ŵakuphakazgika kaumaliro yayi. Chifukwa ŵakuphakazgika ŵaumaliro ŵazamudindika pambere suzgo yikuru yindayambe. (Chivu. 7:1-3) Kweni apa Yesu wakuyowoya icho chizamuchitika uku suzgo yikuru yili mukati. Ichi chikulongora kuti para Satana wayamba waka kuwukira ŵanthu ŵa Chiuta, ŵakuphakazgika awo ŵazamuŵa pa charu nyengo iyo, ŵazamutolekera kuchanya.

16. Kasi ŵakuphakazgika ŵazamuchitako ntchito wuli pa Haramagedoni?

16 Kasi pali kukolerana wuli pakati pa kuwunganya ŵakuphakazgika aŵa na Haramagedoni? Vikuwoneka kuti ŵazamuwunganyika pa nyengo iyi, chifukwa ŵakuphakazgika wose ŵakwenera kuzakaŵa kuchanya pambere Haramagedoni yindambe. Kuchanya, wose 144,000 pamoza na Khristu ŵazamupika mazaza kuti ŵakolere lumoza “ndodo yachisulo” kuti ŵatekenyure ŵalwani wose ŵa Ufumu wa Chiuta. (Chivu. 2:26, 27) Pamanyuma, iwo pamoza na ŵangelo ŵamulondezga Khristu, Themba la Nkhondo apo wazamuwuka kukakumana na “ŵankhondo ŵanandi” awo ŵazamuwungana kuti ŵamare ŵanthu ŵa Chiuta. (Ezek. 38:15) Uku ndiko kuzamuŵa kuyamba kwa Haramagedoni.—Chivu. 16:16.

Suzgo Yikuru Yizamununkha

Haramagedoni yikuyamba!

17. Kasi ntchivichi chizamuchitikira “mbuzi” pa Haramagedoni?

17 Kupeleka chilango. Pa nkhondo ya Haramagedoni, suzgo yikuru yizamununkha. Nyengo iyo, Yesu wazamuchita chinthu chinyake. Padera pa kuŵa Mweruzgi wa “mitundu yose,” wazamulanga mitundu, kung’anamura ŵanthu wose awo ŵakeruzgika kuŵa “mbuzi.” (Mat. 25:32, 33) Themba lithu ‘lizamuheta mitundu’ na “lupanga lutali lwakuthwa.” Wose awo ŵali nga ni mbuzi, “mathemba,” na “ŵazga” wuwo, ‘ŵazamufwa kwamuyirayira.’—Chivu. 19:15, 18; Mat. 25:46.

18. (a) Kasi vinthu vizamuŵa wuli kwa awo ni “mberere”? (b) Kasi Yesu wazamuchitachi para wamara ŵalwani?

18 Vinthu vizamutowera awo Yesu wazamuti ni “mberere.” Pakwamba vizamuwoneka nga Satana na “mbuzi” zake ŵangakandira pasi “mberere” izo zizamuŵa nga zilije chivikiliro. Ndipouli, “mzinda ukuru” uzamupona na ‘kufuma mu suzgo yikuru.’ (Chivu. 7:9, 14) Kufuma apo, para Yesu  watonda na kumara ŵalwani wose ŵa Ufumu wa Chiuta, wazamuponya Satana na viŵanda vyake mu chizongwe. Mu malo agha, ŵazamuŵa nga ŵafwa, ndipo ŵazamukhalamo vyaka 1,000.—Ŵerengani Chivumbuzi 6:2; 20:1-3.

Nozgekani

19, 20. Kasi ise tingachita wuli na ivyo tikuŵazga pa Yesaya 26:20; 30:21?

19 Kasi tinganozgekera wuli vinthu vyakofya ivi? Kumanyuma uku, Gongwe la Mulinda likati: ‘Chiponosko chagona pa kupulikira.’ Chifukwa wuli? Zgoro tikulisanga mu ivyo Yehova wakaphalira Ŵayuda awo ŵakaŵa ŵazga mu Babuloni. Yehova wakati Babuloni waparanyikenge, kweni ŵanthu ŵa Chiuta ŵakenera kunozgekera kuti ŵapone. Yehova wakati: “Lutani ŵanthu ŵane, njirani mu vipinda vinu vyamukati, ndipo jalani vijaro pamanyuma pinu. Bisamani kwa kanyengo kachoko, m’paka ukali ujumphe.” (Yes. 26:20) Apa mazgu ghakuti “lutani,” “njirani,” “jalani,” “bisamani,” ghakutiphalira ivyo tikwenera kuchita. Ŵayuda awo ŵakapulikira ŵakakhala mu nyumba zawo. Ŵakalutako yayi ku misewu uko kukaŵa ŵasilikari. Ntheura chiponosko chikagona pa kupulikira ivyo Yehova wakaŵaphalira. *

20 Kasi tikusambirapo vichi apa? Nga umo vikaŵira na ŵateŵeti ŵa Chiuta kale, kuti nase tizakapone, tikwenera kupulikira ivyo Yehova wakutiphalira. (Yes. 30:21) Yehova wakutilongozga kwizira mu mpingo. Ntheura tiyambirepothu kupulikira. (1 Yoh. 5:3) Usange tikupulikira nakale, chizamuŵa chipusu kupulikira munthazi. Ntheura Dada withu Yehova na Themba lithu Yesu ŵazamutivikilira. (Zef. 2:3) Para tazakapona, nase tizamuwona umo Ufumu wa Chiuta uzamumalira ŵalwani ŵake. Tizamuluwa yayi vinthu ivi!

^ ndime 6 Vikuwoneka kuti pharanyiko la “Babuloni Mukuru” lizamuŵa pharanyiko la visopa. Ili kuti ni pharanyiko la ŵanthu wose awo ŵakusopa yayi. Ntheura ŵanandi awo ŵakulondezga Babuloni mukuru, ŵazamujipatura ku visopa vyawo, nga umo likuyowoyera lemba la Zekariya 13:4-6.

^ ndime 19 Vinandi vili mu buku la Ulosi wa Yesaya—Muuni wa Anthu Onse 1 peji 282-283.