Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Mungatemwa Kumanya Unenesko?

Kasi Mungatemwa Kumanya Unenesko?

UNENESKO wa vichi? Wakuti mumanye mazgoro gha mafumbo ghakuzirwa agho ŵanthu ŵakufumba. Mutepanji namwe mulikujifumbapo mafumbo agha:

  • Kasi Chiuta wakutipwelelera nadi?

  • Kasi nkhondo na kusuzgika vimalenge?

  • Kasi ntchivichi chikuchitika para munthu wafwa?

  • Kasi pali chilindizga chilichose cha ŵakufwa?

  • Ni mwawuli umo ningalombera kuti Chiuta wapulike malurombo ghane?

  • Ni mwawuli umo ningaŵira wakukondwa na umoyo wane?

Kasi mazgoro gha mafumbo agha mungaghasanga nkhu? Usange mungafumba ŵanthu ŵakupambanapambana, ŵapelekenge mazgoro ghakupambanapambana. Nanga mungafumba ŵanthu awo ŵakutemwa kusopa panji ŵaliska ŵa visopa, nawoso ŵamuzgoraninge mwakupambanapambana. Pa nyengo yasono ghanyake mwa mazgoro ghawo ghangawoneka ngati ngakwenelera, kweni para pajumpha nyengo yichoko waka, ghakuŵa ghambura kwenelera.

Kweni pali buku limoza ilo liri na mazgoro ghakugomezgeka. Buku ili likuyowoya unenesko wekhawekha. Pakulomba kwa Chiuta, Yesu wakati: “Mazgu ghinu mbunenesko.” (Yohane 17:17) Baibolo Lakupatulika ndilo ni mazgu ghaunenesko. Mu mapeji ghakulondezgapo agha muwonenge makora kuti Baibolo liri na mazgoro gha mafumbo agho ghali pachanya apa.

 Kasi Chiuta Wakutipwelelera Nadi?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Tikukhala mu charu icho ntchakuzara na nkhaza, ndiposo ŵanthu ŵanandi ŵakuchita vinthu mwambura urunji. Visopa vinyake vikusambizga kuti ni khumbo la Chiuta kuti taŵanthu tisuzgikenge.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Chiuta ndiyo wakuchitiska vinthu viheni yayi. Lemba la Yobu 34:10 likuti: “Chiuta waunenesko wangachita uheni chara. Wankhongonozose wangachita kwananga chara.” Chiuta wakukhumba kuti wachitire ŵanthu vinthu viwemi chomene. Ndicho chifukwa chake Yesu wakatisambizga kulomba kuti: “Adada ŵithu imwe muli kuchanya, . . . Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi, nga nkhuchanya.” (Mateyu 6:9, 10) Chiuta wakutipwelelera chomene, ndipo ngwakukhumbisiska kuti wafiske chilato chake.—Yohane 3:16.

Wonaniso Genizesi 1:26-28; Yakobe 1:13 na 1 Petrosi 5:6, 7.

Kasi Nkhondo na Kusuzgika Vimalenge?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Ŵanthu ŵanandi ŵakufwa chifukwa cha nkhondo. Tose tikukwenyelera chifukwa cha masuzgo agho tikukumana nagho.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Chiuta walikuŵikirathu nyengo apo wazamwiziskira mtende pa charu chose chapasi. Para Ufumu wa Chiuta wiza pa charu chapasi, ŵanthu ‘ŵazamusambiraso nkhondo yayi.’ M’malo mwake, “ŵazamuskana malupanga ghawo ghazgoke vyakulimira.” (Yesaya 2:4) Chiuta wazamumazga vinthu vyambura urunji vyose ivyo vikuchitika, ndiposo wazamumazga masuzgo ghose. Baibolo likulayizga kuti: “[Chiuta] wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya. Vinthu vyakale vyafumapo.”—Chivumbuzi 21:3, 4.

Wonaniso Salimo 37:10, 11; 46:9 na Mika 4:1-4.

Kasi Ntchivichi Chikuchitika Para Munthu Wafwa?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Visopa vinandi vikusambizga kuti munthu wali na mzimu uwo ukulutilira kuŵa wamoyo para munthu wafwa. Ŵanthu ŵa visopa vinyake ŵakugomezga kuti mizimu ya ŵakufwa yingapweteka panji kuwovwira ŵanthu ŵamoyo. Ŵanyake ŵakugomezga kuti Chiuta wakulanga ŵanthu awo ŵakachitanga uheni mwa kuŵaponya mu moto uwo ukugolera kwamuyirayira.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Para munthu wafwa, wakuleka kuŵako. Lemba la Mupharazgi 9:5 likuti: “Ŵakufwa ŵakumanya kalikose chara.” Pakuti ŵakufwa ŵakumanya chilichose yayi, ndiposo ŵakupulika chilichose yayi, ipo iwo ŵangapweteka panji kovwira ŵanthu ŵamoyo yayi.—Salimo 146:3, 4.

Wonaniso Genizesi 3:19 na Mupharazgi 9:6, 10.

 Kasi Pali Chilindizga Chilichose cha Ŵakufwa?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Tikukhumba kuŵa ŵamoyo, ndiposo kusangwa na awo tikuŵatemwa. Ntchakawiro kukhumba kuzakawonanaso na ŵakutemweka ŵithu awo ŵali kufwa.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Ŵanandi mwa ŵanthu awo ŵali kufwa ŵazamuwuskika. Yesu wakalayizga kuti “awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro.” (Yohane 5:28, 29) Mwakuyana na khumbo lakudanga la Chiuta, awo ŵazamuwuskika ŵazamuŵa na mwaŵi wa kukhala mu paradiso pano pa charu chapasi. (Luka 23:43) Layizgo ili likulongora kuti ŵanthu ŵakupulikira ŵazamukhala na umoyo wamuyirayira, ndiposo uwemi. Baibolo likuti: “Ŵarunji ŵazamuhara charu chapasi, ndipo ŵazamukhala mwenemumo muyirayira.”—Salimo 37:29.

Wonaniso Yobu 14:14, 15; Luka 7:11-17 na Milimo 24:15.

Ni Mwawuli Umo Ningalombera Kuti Chiuta Wapulike Malurombo Ghane?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Pafupifupi mu visopa vyose ŵanthu ŵakulomba. Nangauli ŵakulomba, ŵanandi ŵakujipulika kuti malurombo ghawo ghakuzgoreka yayi.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Yesu wakatisambizga kuti tileke kuwerezga malurombo mwachizgoŵi waka. Iyo wakati: “Para ukulomba, ungayowoyanga vinthu vimoza pera mwakuwerezgawerezga chara.” (Mateyu 6:7) Para tikukhumba kuti Chiuta wapulike malurombo ghithu, tikwenera kulomba mwakuyana na umo iyo wakukhumbira. Kuti tichite nthena, tikwenera kusambira khumbo la Chiuta, na kulomba mwakuyana na khumbo lake. Lemba la 1 Yohane 5:14 likuti: “Kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.”

Wonaniso Salimo 65:2; Yohane 14:6, 14 na 1 Yohane 3:22.

Ni Mwawuli Umo Ningaŵira Wakukondwa na Umoyo Wane?

CHIFUKWA ICHO ŴANTHU ŴAKUFUMBIRA FUMBO ILI: Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti ndalama, kumanyikwa chomene, na kuŵa wakutowa vikupangiska munthu kuŵa wakukondwa. Antheura, ŵakufukafuka chomene kuti ŵasange vinthu ivi, kweni ŵakukondwa yayi.

IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA: Yesu wakayowoya icho chingapangiska munthu kuti waŵe wakukondwa. Iyo wakati: “Mbakukondwa awo ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu, pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo.” (Mateyu 5:3) Tingaŵa ŵakukondwa pekha para takhorweska njara yithu yauzimu mwakuti timumanye makora Chiuta, ndiposo kumanya ivyo wakukhumba kutichitira. Unenesko uwu ukusangika mu Baibolo. Kumanya unenesko uwu kungatovwira kuti timanye icho ntchakuzirwa, ndiposo icho ntchambura kuzirwa. Para tingalondezga ulongozgi wa m’Baibolo pakuchita ivyo tikukhumba, tiŵenge ŵakukondwa chomene.—Luka 11:28.

Wonaniso Zintharika 3:5, 6, 13-18 na 1 Timote 6:9, 10.

 Tawona umo Baibolo lazgolera mafumbo ghankhondi na limoza agha. Kasi mungatemwa kuti mumanye vinandi? Usange namwe muli “na njara yauzimu,” tikukayika yayi kuti mukukhumba kumanya vinandi. Mutepanji namwe mukujifumba kuti: ‘Usange Chiuta wakutipwelelera, ntchifukwa wuli wali kuzomerezga kuti vinthu viheni na masuzgo vichitikenge? Kasi ningachita wuli kuti umoyo wa mbumba yane uŵe uwemi?’ Baibolo likuzgora makora chomene mafumbo agha, pamoza na ghanyake ghanandi.

Nangauli Baibolo likuzgora mafumbo ghanandi, kweni ŵanthu ŵanandi ŵakunweka yayi kuti ŵaŵazgenge Baibolo. Iwo ŵakuwona Baibolo nga ni buku likuru chomene ilo ndakusuzga kulipulikiska. Kasi mungatemwa kuti munthu munyake wamovwirani kusanga mazgoro mu Baibolo? Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali na nthowa ziŵiri izo ŵangamovwilirani.

Nthowa yakwamba ni kusambira buku la mutu wakuti, Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Buku ili liri kulembeka kuti lovwire nanga ni awo mbakutangwanika kuti ŵasange mazgoro gha mafumbo ghakuzirwa chomene mu Baibolo. Nthowa yachiŵiri ni sambiro la Baibolo la pa nyumba. Yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova ngwakunozgeka kumusambizgani. Iyo wangiza ku nyumba kwinu kuti mudumbiskanenge Baibolo sabata yiliyose pa nyengo iyo imwe mwakhumbira. Ŵanthu mamiliyoni ghanandi ŵasanga chandulo chifukwa cha kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵanthu ŵanandi ŵayowoya kuti: “Nasanga unenesko!”

Kulije kunyake uko munthu wangasanga unenesko. Unenesko wa mu Baibolo ukutifwatura ku vibizi, utimbanizgi, ndiposo wofi wambura kwenelera. Kweniso, unenesko wa mu Baibolo ukutipa chilindizga, ndiposo tikuŵa ŵakukondwa. Yesu wakati: “Mumanyenge unenesko, ndipo unenesko umufwaturaninge.”—Yohane 8:32.