Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 54

Yehova Wakazikira Nayo Yona

Yehova Wakazikira Nayo Yona

Mu tawuni ya Asiriya mu msumba wa Nineve, ŵanthu ŵakaŵa ŵaheni chomene. Yehova wakatuma ntchimi yake Yona kuti walute ku Nineve na kukaŵachenjezga kuti ŵasinthe nthowa zawo ziheni. Kweni Yona wakachimbira na kuluta kunyake. Wakakwera ngalaŵa yakuluta ku Tarishishi kuti wagwenthe.

Apo ngalaŵa yikendanga pa nyanja, kukiza chimphepo chikuru, ndipo awo ŵakendeskanga ngalaŵa ŵakawopa. Ŵakapemphera ku ŵa chiuta ŵawo na kufumba kuti: ‘Kasi ivi vikuchitika chifukwa cha njani?’ Paumaliro Yona wakaŵaphalira kuti: ‘Suzgo ndine. Nakana kuchita ivyo Yehova wanituma. Muniponye mu nyanja, ndipo chimphepo chilekenge.’ Awo ŵakendeskanga ngalaŵa ŵakakhumba yayi kumuponya mu nyanja Yona, kweni iyo wakaŵachichizga kuti ŵamuponyemo. Ŵakati ŵamuponya, chimphepo chikaleka.

Yona wakaghanaghananga kuti wafwenge. Apo wakabiranga kunjira pasi chomene pa nyanja, wakapemphera kwa Yehova. Wati wapemphera, Yehova wakatuma chisomba chikuru. Chikamira Yona, kweni chikamukoma yayi. Apo wakaŵa munthumbo mwa chisomba, Yona wakapemphera wakati: ‘Nkhulayizga Yehova kuti nimupulikiraninge.’ Yehova wakamuvikilira Yona munthumbo mwa chisomba mazuŵa ghatatu, ndipo wakapangiska chisomba kukamubokora pa mtunda.

Pakuti Yehova wakamuponoska Yona, kasi chikang’anamuranga kuti waleke sono kuluta ku Nineve? Yayi. Yehova wakamutumaso Yona kuti walute. Apa Yona wakapulikira. Wakati wafika ku Nineve wakaŵaphalira ŵanthu ŵaheni ŵara kuti: ‘Kwakhala mazuŵa 40 pera kuti Nineve wabwanganduke.’ Kweni pakachitika chinthu chinyake icho Yona wakaghanaghananga yayi kuti chingachitika. Ŵanineve ŵakapulikira na kusintha nkharo zawo ziheni. Fumu ya Nineve yikaphalira ŵanthu ŵake kuti: ‘Pemphani kwa Chiuta na kulapa. Panyake wangaleka kutiparanya.’ Yehova wakati wawona kuti ŵanthu ŵasintha, wakaparanya yayi Nineve.

Yona wakakwiya kuti tawuni yira yikaparanyika yayi. Ghanaghanira waka: Yehova wakazikira nayo Yona na kumulengera lusungu, kweni iyo wakatondeka kulengera lusungu ŵanthu ŵa mu Nineve. M’malo mwake, Yona wakaduŵa na kukakhala kuwaro kwa tawuni yira pa muthuzi wa nyungu ya mphindi. Nyungu ya mphindi yikati yawomira, Yona wakakwiya. Sono Yehova wakati kwa Yona: ‘Iwe ukukwiya chomene na chakumera ichi kuluska Ŵanineve. Ine nkhaŵalongora lusungu, ndipo ŵapona.’ Fundo apa yikaŵa yakuti wuli? Ŵanthu ŵa mu Nineve ŵakaŵa ŵakuzirwa chomene kuluska chakumera chilichose.

“Yehova . . . wakuzikira chifukwa cha imwe pakuti wakukhumba yayi kuti munyake waparanyike, kweni wakukhumba kuti wose ŵang’anamuke mtima.”​—2 Petrosi 3:9