Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 47

Yehova Wakamupa Nkhongono Eliya

Yehova Wakamupa Nkhongono Eliya

Yezebeli wati wapulika ivyo Eliya wakachita na ntchimi za Baala, wakakwiya chomene. Wakatuma uthenga kwa Eliya wakati: ‘Kufika machero, nawe ukomekenge nga umo wakomera ntchimi za Baala.’ Eliya wati wapulika, wakawopa chomene ndipo wakachimbilira ku mapopa. Wakalomba kuti: ‘A Yehova, ningalutilira yayi. Sono zomerezgani kuti nifwe waka.’ Chifukwa cha kuvuka, Eliya wakagona tulo phwefu musi mwa khuni.

Mungelo wakamuwuska, wakati: ‘Wuka urye.’ Wati wawuka wakawona kachibama pa mafigha ghamoto na kachiŵiya ka maji. Wakarya na kumwa ndipo wakagonaso. Mungelo wakizaso ndipo wakamuwuska wakati: ‘Wuka urye. Ukukhumbikwira nkhongono pa ulendo wako.’ Eliya wakawuka na kuryaso. Wati warya wakenda ulendo wa mazuwa 40, muhanya na usiku, m’paka wakafika ku Phiri la Horebu. Wati wafika ku phiri, wakanjira mu mphanji na kugona. Yehova wakayowoya nayo. Wakati kwa iyo: ‘Kasi ukuchitachi kuno, Eliya?’ Eliya wakazgora kuti: ‘Ŵaisrayeli ŵatondeka kuchita ivyo ŵakamulayizgani. Ŵananga majotchero ghinu na kukoma ntchimi zinu. Ndipo sono ŵakukhumba kukoma na ine wuwo.’

Yehova wakati kwa Eliya: ‘Fuma ukayimilire pa phiri.’ Pakwamba, chimphepo chankhongono chikajumpha pa mphanji. Kachiŵiri, pakiza chindindindi. Chindindindi chikati chajumpha, pakiza moto. Paumaliro, Eliya wakapulika tumazgu twamyaa, twapasipasi. Eliya wakati wapulika tumazgu, wakajara kumaso na chakuvwara chake, ndipo wakimilira pa mulyango wa mphanji. Yehova wakamufumbaso chifukwa icho wakachimbilira. Eliya wakazgora kuti: ‘Nakhalapo nekha.’ Kweni Yehova wakamuphalira kuti: ‘Wakhalapo wekha yayi. Nichali na ŵanthu 7,000 mu Israyeli awo ŵachali kunisopa. Welera ndipo ukasankhe Elisha kuti waŵe ntchimi mu malo mwa iwe.’ Nyengo yeneyiyo, Eliya wakaluta kukachita ivyo Yehova wakamuphalira. Kasi ukuwona kuti nawe Yehova wangakovwira usange ukuchita ivyo iyo wakukhumba? Enya, wangakovwira. Tiye tiwone ivyo vikachitika apo mu Israyeli mukaŵa chilangalanga.

“Lekani kwenjerwa na chinthu chilichose, kweni mu vinthu vyose, mu lurombo na maŵeyelero pamoza na kuwonga, madandawuro ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta.”​—Ŵafilipi 4:6