Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 48

Mwana wa Chokoro Wakaŵaso Wamoyo

Mwana wa Chokoro Wakaŵaso Wamoyo

Apo mu Israyeli mukaŵa chilangalanga, Yehova wakaphalira Eliya kuti: ‘Luta ku Zarefati. Chokoro chamukupa chakurya.’ Eliya wati wafika pa mulyango wakunjilira mu tawuni ya Zarefati, wakawona chokoro chikavu chikuthenya nkhuni. Eliya wakachipempha maji ghakumwa chokoro ichi. Apo mwanakazi yura wakalutanga kukatora maji, Eliya wakachemerezga wakati: ‘Uniyeghereko na kachingwa.’ Kweni chokoro chira chikati: ‘Nilije chingwa kuti nimupani. Nili waka na tuufu na tumafuta tuchoko waka kuti nipangire kachingwa kane na ka mwana wane.’ Eliya wakati: ‘Yehova waniphalira kuti para unipangirenge chingwa, ufu na mafuta ghako vimarenge yayi m’paka apo vula yizamwambiraso kuwa.’

Chokoro chira chikaluta ku nyumba yake na kupangira chingwa ntchimi ya Yehova. Nga umo Yehova wakayowoyera, chokoro na mwana wake ŵakaŵa na chakurya mu nyengo yose iyo kukaŵavya vula. Chiŵiya cha ufu na mafuta vikaŵanga vyakuzura nyengo zose.

Pamanyuma, pakachitika chinthu chinyake chiheni. Mwana wa chokoro wakalwara na kufwa. Chokoro chikapempha Eliya kuti wachovwire. Eliya wakanyamura mwana yura na kuluta nayo mu chipinda chamuchanya cha nyumba ya chokoro. Wakamugoneka pa bedi na kupemphera, wakati: ‘Mwe Yehova, zomerezgani kuti mwana uyu waŵeso wamoyo.’ Umo iwe ukuwonera, chifukwa wuli chikaŵa chinthu chapadera kuti mwana yura wawuke? Chifukwa ntchakuti kumanyuma kose kukaŵavya munthu uyo wakawuskikapo. Nakuti chokoro ichi na mwana wake ŵakaŵa Ŵaisrayeli yayi.

Mwana yura wakawuskika ndipo wakambaso kuthuta! Eliya wakati kwa chokoro: ‘Wona! Mwana wako ngwamoyo.’ Chokoro chikakondwa chomene ndipo chikati kwa Eliya: ‘Ndiwe nadi munthu wa Chiuta. Namanya ichi chifukwa ukuyowoya vyekha ivyo Yehova wakuphalira.’

“Wonani ŵachaholi: Ŵakuseŵa chara nesi kuvuna, ndipo ŵalije nthamba nesi pakulonga, ndipouli, Chiuta wakuŵalyeska. Asi imwe muli ŵakuzirwa chomene kuluska viyuni?”​—Luka 12:24