Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 40

Davide na Goliyati

Davide na Goliyati

Yehova wakaphalira Samuyeli kuti: ‘Luta ku nyumba ya Yese. Nasankhapo mwana wake kuti waŵe Fumu ya Israyeli.’ Samuyeli wakaluta ku nyumba ya Yese. Wakati wawona mwana mulara wa Yese, wakaghanaghana kuti: ‘Uyu ndiyo wakwenera kuti Yehova wasankha.’ Kweni Yehova wakaphalira Samuyeli kuti ndiyo yayi. Yehova wakati: ‘Ine nkhuwona mu mtima wa munthu, umo wakuwonekera waka kuwaro yayi.’

Yese wakizaso na ŵana ŵake ŵanyake 6 kwa Samuyeli. Kweni Samuyeli wakati: ‘Aŵa nawo Yehova wandaŵasankhe. Kasi ŵana ŵako ŵanalume mbeneŵaŵa pera?’ Yese wakati: ‘Pali muchoko chomene uyo wakhalako, zina lake Davide. Wali ku thondo, wakuliska mberere.’ Davide wakati wiza, Yehova wakaphalira Samuyeli kuti: ‘Uyu ndiyo nasankha!’ Samuyeli wakapungulira mafuta pa mutu wa Davide. Wakamuphakazga kuti wazakaŵe Fumu ya Israyeli.

Nyengo yinyake, Ŵaisrayeli ŵakaŵa pa nkhondo na Ŵafilisiti. Ŵafilisiti ŵakaŵa na chimunthu chinyake chankhongono chomene icho ŵakagomezganga. Zina lake likaŵa Goliyati. Zuŵa lililose, Goliyati wakanyozanga Ŵaisrayeli. Wakachemerezganga kuti: ‘Sankhani mwanalume, wize wazakatimbane nane. Usange wangawina, mbwenu ise tiŵenge ŵateŵeti ŵinu. Kweni usange ine nawina, imwe muŵenge ŵateŵeti ŵithu.’

Davide wakaluta ku msasa wa ŵasilikari ŵa Ŵaisrayeli kuti wakapeleke chakurya ku ŵakuru ŵake, awo ŵakaŵa ŵasilikari. Davide wakapulika ivyo Goliyati wakayowoyanga, ndipo wakati: ‘Ine nitimbanenge nayo!’ Fumu Sauli yikati: ‘Ndiwe mwana muchoko.’ Davide wakazgora kuti: ‘Yehova wanovwirenge.’

 Sauli wakavwalika Davide vyakuvwara vyake vya nkhondo, kweni Davide wakati: ‘Ningatimba yayi nkhondo na vyakuvwara ivi.’ Davide wakatora chakuponyera malibwe na kuluta ku dambo. Wakasora malibwe 5 ghakunyilirika na kughaŵika mu kachikwama kake. Davide wakachimbilira uko kukaŵa Goliyati. Goliyati wakachemerezga kuti: ‘Zanga wakamwana. Nipelekenge nyama yako ku viyuni vyamudera na ku vikoko vyamuthondo.’ Davide wakawopa yayi. Nayo wakachemerezga kuti: ‘Iwe ukwiza kwa ine na lupanga na mkondo, kweni ine nkhwiza kwa iwe mu zina la Yehova. Ukutimbana na ise chara, kweni ukutimbana na Chiuta. Waliyose pano wawonenge kuti Yehova ngwankhongono chomene kuluska lupanga panji mkondo. Wapelekenge mose imwe mu mawoko ghithu.’

Davide wakaŵika libwe mu chakuponyera malibwe na kuponya na nkhongono zake zose. Na wovwiri wa Yehova, libwe likatimba pa chisko cha Goliyati. Chimunthu chankhongono chira chikawa pasi dweku na kufwira papo. Ŵafilisiti ŵakachimbira kuponoska umoyo wawo. Kasi ukumugomezga Yehova, nga umo wakachitira Davide?

“Ku ŵanthu ntchambura machitiko, kweni ndimo viliri na Chiuta chara, pakuti vinthu vyose ni vyamachitiko kwa Chiuta.”​—Mariko 10:27