Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 38

Yehova Wakamupa Nkhongono Samusoni

Yehova Wakamupa Nkhongono Samusoni

Ŵaisrayeli ŵanandi ŵakambaso kusopa vikozgo, lekani Yehova wakazomerezga Ŵafilisiti kuti ŵaŵasuzgenge. Kweni pakaŵa Ŵaisrayeli ŵanyake awo ŵakatemwanga Yehova. Yumoza wawo wakaŵa Manowa. Iyo na muwoli wake ŵakaŵavya mwana. Zuŵa linyake, Yehova wakatuma mungelo kwa muwoli wa Manowa. Mungelo wakamuphalira kuti: ‘Uŵenge na mwana mwanalume. Iyo wazamuponoska Ŵaisrayeli ku Ŵafilisiti. Wazamuŵa Munaziri.’ Kasi ukuŵamanya Ŵanaziri? Ŵakaŵa ŵateŵeti ŵapadera ŵa Yehova. Ŵanaziri ŵakazomerezgekanga yayi kumeta sisi lawo.

Pati pajumpha nyengo, mwana msepuka wakababika, ndipo Manowa wakamuthya zina lakuti Samusoni. Samusoni wakati wakura, Yehova wakamupa nkhongono zinandi. Wakakoma nkhalamu na mawoko. Nyengo yinyake, Samusoni wakakoma yekha Ŵafilisiti 30. Ŵafilisiti ŵakamutinkha chomene ndipo ŵakapenjanga nthowa zakuti ŵamukomere. Zuŵa linyake nausiku apo Samusoni wakagona ku Gaza, Ŵafilisiti ŵakakhazga pa geti lakunjilira mu tawuni. Ŵakalindiliranga kuti para kwacha waka ŵamukome. Kweni usiku pakati, Samusoni wakanyamuka na kuluta pa geti na kulizgura. Wakalinyamura pa viŵegha kuluta nalo pachanya pa phiri ilo likaŵa kufupi na Heburoni.

Pamanyuma, Ŵafilisiti ŵakaluta kwa mwanakazi munyake uyo wakaŵa chibwezi cha Samusoni, zina lake Delila. Ŵakamuphalira kuti: ‘Tikupenge ndalama zinandi zasiliva para watiphalira chifukwa icho Samusoni waliri na nkhongono zinandi nthena. Tikukhumba kumukora na kumujalira mu jele.’ Delila wakazomera chifukwa wakakhumbanga ndalama. Pakwamba, Samusoni wakakana kumuphalira chifukwa icho wakaŵira na nkhongono chomene. Kweni Delila wakalutilira kumusuzga m’paka Samusoni wakayowoya chisisi chake. Samusoni wakamuphalira kuti: ‘Sisi lane lindametekepo chifukwa ndine Munaziri. Para ŵanganimeta, nkhongono zingamara.’ Samusoni wakabudiska chomene kumuphalira mwanakazi uyu, ni nthena yayi?

 Mwaluŵiro, Delila wakaphalira Ŵafilisiti, wakati: ‘Namanya chisisi chake.’ Delila wakagoneka Samusoni pa makongono ghake, pamanyuma wakachema munthu kuti wamete sisi lake. Delila wakachemerezga kuti: ‘Samusoni, Ŵafilisiti ŵafika!’ Samusoni wakawuka mu tulo, kweni wakaŵavya nkhongono. Ŵafilisiti ŵakamukora, ŵakamudolora maso, na kumujalira mu jele.

Zuŵa linyake, Ŵafilisiti ŵanandi ŵakawungana pamoza mu tempile la chiuta wawo Dagoni. Ŵakachemerezganga kuti: ‘Chiuta withu watipa Samusoni! Chemani Samusoni kuti wazakatisekeskepo.’ Ŵakamuyimika pakatikati pa vipilara viŵiri, ndipo ŵakamba kumuseka. Samusoni wakachemerezga kuti: ‘A Yehova, chonde nipaniso nkhongono.’ Pa nyengo iyi, sisi la Samusoni likaŵa kuti lakuraso. Wakatutuzga vipilara vya tempile na nkhongono zake zose. Chinyumba chose chikasweka na kuwa, ndipo ŵanthu wose awo ŵakaŵa mukati ŵakafwira nayo lumoza.

“Mu vinthu vyose, nkhusanga nkhongono mwa uyo wakunipa nkhongono.” ​—Ŵafilipi 4:13