Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 23

Ŵakalayizga Yehova

Ŵakalayizga Yehova

Pakati pajumpha myezi yiŵiri kufuma apo Ŵaisrayeli ŵakafumira mu Eguputo, iwo ŵakafika musi mwa Phiri la Sinayi, na kuzenga misasa penepapo. Yehova wakachema Mozesi kuti wakwere phiri ndipo wakamuphalira kuti: ‘Nkhaponoska Ŵaisrayeli. Usange ŵanipulikirenge na kusunga malango ghane, ŵaŵenge ŵanthu ŵane ŵapadera.’ Mozesi wakakhira phiri, ndipo wakaphalira Ŵaisrayeli ivyo Yehova wakayowoya. Kasi Ŵaisrayeli ŵakazgora vichi? Iwo ŵakati: “Vyose ivyo Yehova wayowoya tichitenge.”

Mozesi wakakweraso phiri. Wakati wafika kura, Yehova wakati: ‘Pa zuŵa lachitatu kufuma muhanya uno, niyowoyenge namwe. Uŵachenjezge ŵanthu kuti ŵaleke kukwera Phiri la Sinayi.’ Mozesi wakakhiraso phiri na kuphalira Ŵaisrayeli kuti ŵanozgeke kupulikizga kwa Yehova.

Pa zuŵa lachitatu, Ŵaisrayeli ŵakawona ŵaleza ndiposo bingu pa phiri. Ŵakapulikaso kulira kukuru kwa ŵaleza na mbata. Pamanyuma, Yehova wakakhira mu moto. Ŵaisrayeli ŵakawopa chomene mwakuti ŵakambwambwanthanga na wofi. Phiri lose likasunkhanga josi kweniso likasunkhunyikanga chomene. Mbata zikalutilira kulira chomene. Ndipo Chiuta wakati: ‘Ine ndine Yehova. Mungasopanga ŵachiuta ŵanyake yayi padera pa ine.’

Mozesi wakakweraso phiri, ndipo Yehova wakamupa malango ghakuti ŵanthu ŵalondezgenge pakumusopa. Malango agha ghakayowoyangaso umo ŵakwenera kukhalira. Mozesi wakalemba malango agha na kuŵerengera Ŵaisrayeli. Iwo ŵakalayizga kuti: “Vyose ivyo Yehova wayowoya tichitenge.” Ivi ndivyo ŵakalayizga Chiuta. Kweni kasi ŵakachita nadi ivyo ŵakalayizga?

“Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose.”​—Mateyu 22:37