Apo Yosefe wakaŵa mu jele, Farawo, fumu ya Eguputo, wakalota maloto agho pakaŵavya munthu uyo wakamanya ng’anamuro lake. Muteŵeti wa Farawo wakamuphalira kuti Yosefe wangamuphalira ng’anamuro la maloto ghake. Nyengo yeneyiyo, Farawo wakachemeska Yosefe kufuma mu jele.

Farawo wakamufumba kuti: ‘Kasi unganiphalira ng’anamuro la maloto ghane?’ Yosefe wakati: ‘Mu Eguputo muŵenge chakurya chinandi vyaka 7, ndipo pamanyuma pazamwiza vyaka 7 vya njara yikuru. Sankhani munthu yumoza wamahara kuti wasunge chakurya kuti ŵanthu ŵinu ŵazakaleke kufwa na njara.’ Farawo wakati: ‘Nasankha iwe! Uŵenge wachiŵiri kwa fumu ya Eguputo yose!’ Kasi Yosefe wakamanya wuli ng’anamuro la maloto gha Farawo? Yehova ndiyo wakamovwira.

Mu vyaka 7, Yosefe wakasunga chakurya chinandi. Pamanyuma, pa charu chose pakaŵa njara yikuru, nga umo Yosefe wakayowoyera. Ŵanthu ŵakafumanga mu vyaru vyakupambanapambana ndipo ŵakalutanga ku Eguputo kukagura chakurya kwa Yosefe. Yakhobe, dada wa Yosefe nayo wakapulika kuti ku Eguputo kuli chakurya chinandi. Ndipo wakatuma ŵana ŵake 10 kuti ŵakaguleko.

Ŵana ŵa Yakhobe ŵakaluta kwa Yosefe. Yosefe wakaŵamanya kuti mbakuru ŵake. Kweni ŵakuru ŵake ŵakamumanya yayi Yosefe. Ŵakagwada pasi kwa iyo nga umo Yosefe wakalotera apo wakaŵa mwana. Yosefe wakakhumbanga kumanya usange ŵakuru ŵake ŵali kusintha nkharo yawo yiheni. Wakaŵaphalira kuti: ‘Imwe ndimwe mphachi. Mwiza kuzakawona vigaŵa vya charu chithu ivyo chivikiliro ntchichoko.’ Iwo ŵakazgora kuti: ‘Yayi! Tili ŵana ŵa munthu yumoza ndipo tafuma ku Kenani. Tose tikaŵapo 12. Munung’una withu wali kufwa, ndipo muchoko pa tose wali na adada ku nyumba.’ Yosefe wakati: ‘Mukize dankha na munung’una winu ndipo nizamumugomezgani.’ Ŵakawelera kwa adada ŵawo.

Chakurya chikati chamara, Yakhobe wakatumaso ŵana ŵake ku Eguputo kuti ŵakagure chakurya. Pa nyengo iyi ŵakaluta na munung’una wawo waumaliro, Benjamini. Kuti wayezge ŵabali ŵake, Yosefe wakaŵika kapu wake wasiliva mu thumba la Benjamini kuti waŵapusikizgire kuti mbankhungu. Ŵakuru ŵa Yosefe ŵakazizwa chomene apo ŵateŵeti ŵa Yosefe ŵakasanga kapu mu thumba la Benjamini. Ŵakapempha Yosefe kuti walange iwo m’malo mwa Benjamini.

Apa Yosefe wakamanya kuti ŵakuru ŵake ŵali kusintha. Yosefe wakatondeka kujikora. Iyo wakamba kulira, wakati: ‘Ndine munung’una winu, Yosefe. Kasi adada ŵachali ŵamoyo?’ Ŵakuru ŵake ŵakazizwa chomene. Yosefe wakaŵaphalira kuti: ‘Kopa yayi chifukwa cha ivyo mukanichitira. Chiuta ndiyo wakanituma kuno kuti niponoske umoyo winu. Sono welerani luŵiro kwa adada, mukaŵatore mwize nawo kuno.’

Ŵakawelera kukwawo kukaphalira adada ŵawo ivyo Yosefe wakayowoya, na kuŵatora kuluta nawo ku Eguputo. Yosefe wakakumanaso na adada ŵake pakati pajumpha vyaka vinandi.

“Usange mukugowokera chara ŵanthu maubudi ghawo, Awiskemwe nawo ŵamugowokeraninge chara maubudi ghinu.”​—Mateyu 6:15