Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 20

Miliri Yinyake 6

Miliri Yinyake 6

Mozesi na Aroni ŵakaluta kwa Farawo kukamuphalira uthenga wakufuma kwa Chiuta. Uthenga uwu ukaŵa wakuti: ‘Para ukuleka kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge, nitumenge ŵabulumembe mu charu.’ Ŵabulumembe ni membe zikuruzikuru. Ndipo ŵakiza nadi mu nyumba za Ŵaeguputo, ŵakavu na ŵasambazi wuwo. Charu chose chikazura na ŵabulumembe. Kweni ku charu cha Gosheni uko kukakhalanga Ŵaisrayeli, kukaŵavya ŵabulumembe. Kwambira pa muliri uwu kuya munthazi, miliri yose yikakhwaskanga Ŵaeguputo pera. Farawo wakaŵeya Mozesi kuti: ‘Pempha Yehova kuti walekeske ŵabulumembe. Nizomerezgenge ŵanthu ŵako kuti ŵalutenge.’ Kweni Yehova wakati walekeska ŵabulumembe, Farawo wakasintha maghanoghano. Kasi Farawo wakasambirapo kanthu?

Yehova wakati: ‘Para Farawo wakukana kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge, viŵeto vyose mu Eguputo vilwarenge na kufwa.’ Machero ghake, viŵeto vyose vikamba kufwa. Kweni viŵeto vya Ŵaisrayeli vikafwa yayi. Farawo wakalutilira kuchita nkhwesa, ndipo wakazomerezga yayi kuti Ŵaisrayeli ŵalutenge.

Yehova wakaphalira Mozesi kuti waluteso kwa Farawo na kuponya vyoto muchanya. Vyoto vikazgoka fuvu ndipo likazura mu mphepo. Fuvu ili likawa pa Ŵaeguputo wose. Fuvu ili likapangiska kuti Ŵaeguputo ŵakoleke na vilonda vyakuŵinya chomene. Viŵeto vyawo navyo vikakoleka na vilonda ivi. Kweni Farawo wakakana nipera kuti Ŵaisrayeli ŵalutenge.

Yehova wakatumaso Mozesi kwa Farawo. Wakamutuma kuti wakayowoye kuti: ‘Kasi uchali kukana kuzomerezga ŵanthu ŵane kuti ŵalutenge? Namachero, vula yamalibwe yizamuwa pa charu.’ Namachero ghake, Yehova wakatuma vula yamalibwe, ŵaleza na moto. Yikaŵa vula yiheni chomene iyo yikaŵa kuti yindawepo mu Eguputo. Makuni na mbuto zose izo ŵanthu ŵakapanda vikanangika. Kweni ku Gosheni uko kukaŵa Ŵaisrayeli, kukaŵavya vula iyi. Farawo wakati: ‘Pempha Yehova kuti walekeske vula iyi! Para vula yaleka, nimuzomerezganinge mose kuti mulutenge.’ Kweni moto na vula yamalibwe yikati yaleka waka, Farawo wakasintha maghanoghano.

Pamanyuma Mozesi wakati: ‘Sono zombe liryenge vyakumera vyose ivyo vula yamalibwe yalekako.’ Kukawa zombe linandi ndipo likarya chakumera chilichose icho chikakhalako mu minda. Kweniso likarya mahamba ghose mu makuni. Farawo wakaŵeyelera Mozesi kuti: ‘Pempha Yehova kuti walekeske zombe.’ Kweni Yehova wakati walekeska zombe, Farawo wakalutilira kuchita nkhwesa.

Yehova wakaphalira Mozesi kuti: ‘Nyoloskera woko lako muchanya.’ Wakati wanyoloskera woko muchanya, nyengo yeneyiyo kukaŵa mdima ukuru. Ŵaeguputo ŵakakhala mazuŵa ghatatu kwambura kuwonana panji kuwona chilichose. Mu nyumba za Ŵaisrayeli pera ndimo mukaŵa ungweru.

Farawo wakati kwa Mozesi: ‘Ungaluta pamoza na ŵanthu ŵako. Kweni viŵeto pera muvileke.’ Mozesi wakati: ‘Viŵeto vithu navyo tikuluta navyo chifukwa ndivyo tamupeleka sembe kwa Chiuta withu.’ Farawo wakakwiya chomene. Wakachemerezga kuti: ‘Fumapo pamaso pane! Para uzamwizaso kwa ine, nizamukukoma.’

“Muzamuwonaso mphambano pakati pa munthu murunji na munthu muheni, pakati pa uyo wakuteŵetera Chiuta na uyo wakuleka kumuteŵetera.”​—Malaki 3:18