Nowa, banja lake, na vinyama, ŵakanjira mu chingalaŵa. Yehova wakajara chijaro, ndipo vula yikayamba kuwa. Vula yikawa chomene ndipo chingalaŵa chikayamba kuyenjama pa maji. Pamanyuma, charu chose chikazura maji. Ŵanthu wose ŵaheni awo ŵakaŵa kuwaro kwa chingalaŵa ŵakafwa. Kweni Nowa na banja lake ŵakapona. Ukughanaghana kuti Nowa na banja lake ŵakakondwa yayi chifukwa cha kupulikira Yehova?

Vula yikawa mazuŵa 40, muhanya na usiku, ndipo pamanyuma yikaleka. Pachoko na pachoko maji ghakamba kuchepa. Paumaliro chingalaŵa chikayima pa mapiri. Kweni maji ghakaŵa kuti ghachali palipose. Lekani Nowa na banja lake ŵakatondeka kufuma mu chingalaŵa nyengo yeneyiyo.

Pachoko na pachoko, maji ghakamara. Chaka chikajumpha ŵachali mu chingalaŵa. Pamanyuma Yehova wakaphalira Nowa na banja lake kuti ŵafume mu chingalaŵa, na kunjira mu charu icho chikaŵa nga ni charu chiphya. Ŵakawonga chomene Yehova kuti wakaŵaponoska. Ŵakapeleka sembe kuti ŵawonge Yehova chifukwa cha ivyo wakaŵachitira.

Yehova wakakondwa chomene na sembe iyi. Wakalayizga kuti wazamukomaso chilichose yayi pa charu chapasi na chigumula. Yehova wakaŵika chimanyikwiro cha ivyo wakalayizga. Wakapanga chiŵingavula ndipo chikayamba kuwoneka kuchanya. Kasi uli kuchiwonapo chiŵingavula?

Pamanyuma, Yehova wakaphalira Nowa na ŵana ŵake kuti ŵababe ŵana na kuzuzga charu chapasi.

‘Nowa wakanjira mu chingalaŵa, ndipo ŵanthu ŵakaŵikako mahara chara m’paka Chigumula chikiza na kuŵayora wose.’​—Mateyu 24: 38, 39