Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 102

Uvumbuzi Uwo Ukapelekeka kwa Yohane

Uvumbuzi Uwo Ukapelekeka kwa Yohane

Apo mpositole Yohane wakaŵa mu jele pa chirwa cha Patimo, Yesu wakamulongora mboniwoni zakukwana 16 za vinthu ivyo vizamuchitika munthazi. Mboniwoni izi zikavumbura umo zina la Yehova lizamutuŵiskikira, umo Ufumu wake uzamwizira, kweniso umo khumbo lake lizamufiskikira pano pasi nga nkhuchanya.

Mu mboniwoni yinyake, Yohane wakawona Yehova wakhala pa chitengo chake chaufumu kuchanya. Ŵalara 24 awo ŵakavwara malaya ghatuŵa na mphumphu zagolide ku mitu yawo ŵakazingilizga chitengo ichi. Ŵaleza ŵakamwetukanga na kududumira kufuma ku chitengo. Ŵalara 24 aŵa, ŵakajikama panthazi pa Yehova na kumusopa. Mu mboniwoni yinyake, Yohane wakawona mzinda ukuru ukusopa Yehova kufuma mu vyaru, mitundu, na viyowoyero vyose. Mwanamberere, uyo ni Yesu, wakaliskanga mzinda uwu na kuwulongozgera ku maji gha umoyo. Mu mboniwoni yinyakeso, Yohane wakawona Yesu wamba kuwusa nga ni Themba kuchanya pamoza na ŵalara 24 ŵara. Mu mboniwoni yakulondezgapo, Yohane wakawona Yesu wakutimbana na chinjoka, uyo ni Satana, pamoza na viŵanda vyake. Yesu wakaŵachimbizga kuchanya ndipo ŵakaponyeka pa charu chapasi.

 Kufuma apo, Yohane wakawona mboniwoni yinyake ya Mwanamberere pamoza na ŵa 144,000, ŵimilira pa Phiri la Ziyoni. Wakawonaso mungelo uyo wakawulukanga mu mlengalenga, wakaphaliranga ŵanthu kuti ŵawope Chiuta na kumupa ntchindi.

Mu mboniwoni yakulondezgapo, Yohane wakawona nkhondo ya Haramagedoni yikuchitika. Mu nkhondo iyi, Yesu pamoza na ŵankhondo ŵake ŵakathereska Satana pamoza na gulu lake. Mu mboniwoni yaumaliro, Yohane wakawona kuti vinthu vikaŵa vyakuyana kuchanya na charu chapasi. Satana na mphapu yake ŵakamara kuparanyika. Waliyose kuchanya na pa charu chapasi wakachindikanga zina la Yehova na kusopa iyo pera.

“Niŵikenge ulwani pakati pa iwe na mwanakazi kweniso pakati pa mphapu yako na mphapu yake. Iyo wazamudinya mutu wako ndipo iwe uzamuluma chitende chake.”​—Genizesi 3:15