Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 94

Ŵasambiri Ŵakapokera Mzimu Utuŵa

Ŵasambiri Ŵakapokera Mzimu Utuŵa

Pakati pajumpha mazuŵa 10 kufuma apo Yesu wakakwelera kuchanya, ŵasambiri ŵakapokera mzimu utuŵa nga umo Yesu wakaŵalayizgira. Pakaŵa pa Pentekoste mu 33 C.E., ndipo ŵanthu ŵakufuma mu vyaru vinandi ŵakiza ku Yerusalemu kuzakaŵapo pa chiphikiro. Ŵasambiri ŵa Yesu pafupifupi 120 ŵakawungana mu chipinda chamuchanya mu Yerusalemu. Mwamabuchi, pakachitika chinthu chakuzizwiska. Chinthu chinyake chakuwoneka nga ni moto chikawonekera pa mutu wa msambiri waliyose, ndipo wose ŵakamba kuyowoya mu viyowoyero vinyake. Mu nyumba mukazura chongo chikuru nga nkhupoma kwa chimphepo.

Ŵalendo awo ŵakiza ku Yerusalemu kufuma ku vyaru vinyake ŵakapulika kupoma, ndipo ŵakachimbilira ku nyumba yira kuti ŵakawone icho chikachitikanga. Iwo ŵakazizwa chomene kuwona kuti ŵasambiri ŵakuyowoya mu viyowoyero vyakupambanapambana. Iwo ŵakati: ‘Ŵanthu aŵa Mbagalileya. Kweni vyenda wuli kuti ŵambe kuyowoya mu viyowoyero vithu?’

Penepapo Petrosi na ŵapositole ŵakimilira panthazi pa wumba. Petrosi wakaŵaphalira ŵanthu ŵara umo Yesu wakakomekera kweniso kuti Yehova wakamuwuska ku ŵakufwa. Petrosi wakati: ‘Pasono Yesu wali kuchanya ku woko lamalyero la Chiuta, ndipo wapungulira mzimu utuŵa pa ise uwo wakatilayizga. Lekani mukuwona na kupulika minthondwe yose iyi.’

Ŵanthu ŵakachontheka chomene na mazgu gha Petrosi, ndipo ŵakati: “Kasi tichitechi?” Petrosi wakaŵaphalira kuti: ‘Ng’anamukani mtima, ndipo mubatizike mu zina la Yesu Khristu kuti zakwananga zinu zigowokereke. Kweniso mupokerenge chawanangwa cha mzimu utuwa.’ Ŵanthu pafupifupi 3,000 ŵakabatizika pa zuŵa lira. Kufuma waka zuŵa lira, ŵasambiri ŵakasazgikiranga chomene mu Yerusalemu. Na wovwiri wa mzimu utuŵa, ŵapositole ŵakambiska mipingo yinandi chomene na chilato chakuti ŵasambizgenge ŵasambiri vinthu vyose ivyo Yesu wakaŵatuma.

“Usange na mulomo wako ukuzomera pakweru kuti, Yesu ni Fumu, ndipo wuli na chipulikano mu mtima wako kuti Chiuta wakamuwuska ku ŵakufwa, uzamuponoskeka.”​—Ŵaroma 10:9