Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 91

Yesu Wakawuka

Yesu Wakawuka

Yesu wakati wafwa, munthu munyake musambazi zina lake Yosefe wakapempha Pilato kuti wamuzomerezge kutora thupi la Yesu kuti wakalisunge. Yosefe wakaphaka thupi la Yesu na vyakununkhira, wakalivunga mu salu yiwemi ndipo wakalisunga mu dindi liphya. Wakatuma ŵanthu kuti ŵajarepo chilibwe chikuru pa mulyango. Ŵalara ŵa ŵasembe ŵakaphalira Pilato kuti: ‘Tikopa kuti ŵasambiri ŵanyake ŵa Yesu ŵangiza na kwiba thupi lake na kuyowoya kuti wali kuwuka ku ŵakufwa.’ Ntheura Pilato wakati kwa iwo: ‘Mujare chomene pa dindi na kuwikapo ŵalinda.’

Pakati pajumpha mazuŵa ghatatu, ŵanakazi ŵanyake ŵakachelera ku dindi, ndipo ŵakasanga chilibwe chili pamphepete. Mukati mwa dindi mukaŵa mungelo, ndipo wakaŵaphalira kuti: ‘Mungopanga yayi. Yesu wawuka ku ŵakufwa. Lutani mukaphalire ŵasambiri ŵake kuti ŵakakumane nayo ku Galileya.’

Mariya Magadala wakachimbilira kwa Petrosi na Yohane. Wakaŵaphalira kuti: ‘Munthu munyake wiba thupi la Yesu!’ Ntheura Petrosi na Yohane ŵakachimbilira ku dindi. Ŵakati ŵasanga kuti mulije kanthu, ŵakawelera ku nyumba zawo.

Mariya wakaweleraso ku dindi, ndipo wakawonamo ŵangelo ŵaŵiri mu dindi. Wakati kwa iwo: ‘Nkhumanya chara uko ŵaŵika thupi la Fumu yane.’ Pamanyuma, Mariya wakawona mwanalume munyake, ndipo wakaghanaghananga kuti wakaŵa mweneko wa munda. Ntheura wakati kwa iyo: ‘Dada, naŵeya, niphalirani uko mwaŵika fumu yane.’ Munthu yura wakati wamuchema kuti “Mariya!” iyo wakamanya kuti ni Yesu. Mariya wakachemerezga kuti: ‘Msambizgi!’ ndipo wakamuvumbatira. Yesu wakati kwa iyo: ‘Luta ukaphalire ŵabali ŵane kuti waniwona.’ Nyengo yeneyiyo, Mariya wakachimbilira ku ŵasambiri na kuŵaphalira kuti wawona Yesu.

Zuŵa lenelira, ŵasambiri ŵanyake ŵaŵiri ŵakafumanga ku Yerusalemu kuluta ku Emausi. Apo ŵakendanga, munthu munyake wakaŵasanga na kwamba kwenda nawo, ndipo wakaŵafumba ivyo ŵakadumbiskananga. Ŵasambiri ŵara ŵakati: ‘Kasi mundapulike? Mazuŵa ghatatu agho ghajumpha ŵalara ŵa ŵasembe ŵali kukoma Yesu. Kweni sono ŵanakazi ŵanyake ŵakuti Yesu ngwamoyo!’ Munthu yura wakati kwa iwo: ‘Kasi mukugomezga yayi ivyo ntchimi zikayowoya? Ntchimi zikati Khristu wazamufwa ndipo pamasinda wazamuwuskika.’ Wakalutilira kuŵalongosolera Malemba. Ŵakati ŵafika ku Emausi, ŵasambiri ŵakamupempha munthu yura kuti waŵalondezge. Nyengo ya chakurya, munthu yura wakalomba, ndipo ŵasambiri ŵara ŵakamanya kuti ni Yesu. Penepapo munthu yura wakazgeŵelekera.

Ŵasambiri ŵaŵiri aŵa ŵakachimbilira ku Yerusalemu ku nyumba iyo ŵapositole ŵakawungana ndipo ŵakaŵaphalira ivyo vikachitika. Apo ŵakaŵa mu nyumba mura, Yesu wakawonekera kwa iwo. Pakwamba ŵasambiri ŵakagomezga yayi kuti ni Yesu. Yesu wakati kwa iwo: ‘Wonani mawoko ghane, nikhwaskani. Kukalembeka kuti Khristu wazamuwuka ku ŵakufwa.’

“Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo. Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.”​—Yohane 14:6