Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 89

Petrosi Wakakana Yesu

Petrosi Wakakana Yesu

Apo Yesu wakaŵa na ŵapositole ŵake mu chipinda chamuchanya, wakaŵaphalira kuti: ‘Imwe mose munichimbirenge usiku uno.’ Petrosi wakati: ‘Ine pera cha! Nanga ŵanyane wose ŵangamuchimbirani, ine pera nimulekaninge yayi.’ Kweni Yesu wakati kwa Petrosi: ‘Pambere tambala wandalire, uyowoyenge katatu kuti ukunimanya yayi.’

Apo ŵasilikari ŵakalutanga na Yesu ku nyumba ya Kayafa, ŵapositole ŵanandi ŵakachimbira. Kweni ŵaŵiri ŵakalondezganga mu mzinda. Petrosi wakaŵa yumoza wake. Wakanjira mu luŵaza lwa nyumba ya Kayafa ndipo wakawothanga moto. Chifukwa cha ungweru wa moto, msungwana munyake wakamuwona Petrosi kumaso, ndipo wakati: ‘Iwe nkhukumanya. Wanguŵa pamoza na Yesu.’

Petrosi wakati: ‘Yayi, ndine cha. Nkhumanya yayi icho ukuyowoya.’ Wakafumapo pa moto na kuluta ku chipata. Kweni msungwana munyake wakamuwonaso ndipo wakaphalira ŵanthu kuti: ‘Munthu uyu wanguŵa na Yesu!’ Petrosi wakati: ‘Ndine yayi, Yesu nayo nkhumumanya cha!’ Munthu munyake wakati: ‘Ndiwe yumoza wawo nadi. Kayowoyero kako nako kakulongora kuti ukufuma ku Galileya, nga ni Yesu.’ Kweni Petrosi wakalapa, wakati: ‘Twe pano, nkhumumanya yayi munthu uyu!’

Nyengo yeneyira, tambala wakalira. Petrosi wakawona Yesu wang’anamuka na kumulaŵiska. Wakakumbuka ivyo Yesu wakayowoya, ndipo wakafumira kuwaro na kuwuska chitengero.

Pa nyengo iyi, khoti la Sanihedirini likawungana mu nyumba ya Kayafa kuti limweruzge Yesu. Ŵakadumura kale kuti ŵamukome, kweni ŵakapenjanga waka chifukwa chakumukomera. Ndipouli, ŵakatondeka kusanga chifukwa cheneko. Paumaliro, Kayafa wakafumba Yesu kuti: ‘Kasi ndiwe Mwana wa Chiuta?’ Yesu wakati: ‘Ndine.’ Kayafa wakati: ‘Apa tikukhumbikwiraso ukaboni unyake yayi. Uku nkhuyuyura Chiuta!’ Wose ŵakayowoya kuti: ‘Munthu uyu wakwenera kufwa.’ Ŵakamuŵapura makofi Yesu, kumuthunyira mata, ŵakamujara kumaso, na kumutimba, ŵakati: ‘Usange ndiwe ntchimi, tiphalira uyo wakutimba.’

Kukati kwacha, ŵakamutora Yesu kuya nayo ku holo ya Sanihedirini, ndipo ŵakamufumbaso kuti: ‘Kasi ndiwe Mwana wa Chiuta?’ Yesu wakati: ‘Imwe ndimwe mukuyowoya.’ Ntheura ŵakamusanga na mulandu wa kuyuyura Chiuta ndipo ŵakaluta nayo ku nyumba ya Pontiyo Pilato, kazembe wa Ŵaroma. Kasi ntchivichi chikachitika? Tiye tiwone.

“Ora . . . liza nadi, apo mumbininikenge waliyose kuluta ku nyumba yake ndipo munisidenge nekha. Kweni nili nekha chara, chifukwa Adada ŵali nane.”​—Yohane 16:3