Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 86

Yesu Wakawuska Lazaro

Yesu Wakawuska Lazaro

Yesu wakaŵa na ŵabwezi ŵatatu ŵapamtima, awo ŵakakhalanga ku Betaniya. Ŵabwezi ŵake ŵakaŵa Lazaro na ŵadumbu ŵake ŵaŵiri, Mariya na Marita. Zuŵa linyake, apo Yesu wakaŵa sirya linyake la Yorodani, Mariya na Marita ŵakamutumira uthenga wakuti: ‘Lazaro walwara chomene. Zani mwaluŵiro.’ Kweni Yesu wakaluta nyengo yeneyiyo yayi. Pakati pajumpha mazuŵa ghaŵiri kufuma apo wakapulikira za ulwari, Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: ‘Tiyeni ku Betaniya. Tikawone Lazaro wali mu tulo, ndipo nkhukhumba kuti nkhamuwuske.’ Ŵapositole ŵakati: ‘Usange Lazaro wali mu tulo, mbwenu vimovwirenge kuti waŵe makora.’ Kweni Yesu wakaŵaphalira waka unenesko kuti: ‘Lazaro wali kufwa.’

Apo Yesu wakafikanga ku Betaniya, pakajumpha mazuŵa ghanayi kufuma apo Lazaro wakasungikira. Ŵanthu ŵanandi ŵakiza kuzakapembuzga Marita na Mariya. Marita wati wapulika kuti Yesu wiza, wakamuchimbilira kuti wakakumane nayo. Ndipo wakati: “Fumu, muŵenge kuno, mphanyi mudumbu wane wandafwe.” Kweni Yesu wakati: ‘Mudumbu wako waŵengeso wamoyo. Kasi ukugomezga ichi?’ Iyo wakati: ‘Nkhugomezga kuti wazamuwuka pa chiwuka.’ Yesu wakati: “Ndine chiwuka na umoyo.”

Marita wakaluta kwa Mariya na kumuphalira kuti: ‘Yesu wiza.’ Mwaluŵiro, Mariya wakaluta kwa Yesu ndipo mzinda ukamulondezga. Uku wakulira, wakawa pa malundi gha Yesu. Ndipo wakati: ‘Fumu, muŵenge kuno, mphanyi mudumbu withu ngwamoyo!’ Yesu wakawona umo Mariya vikamukhwaskira, ntheura nayo chitima chikamukora ndipo wakalira. Ŵanthu ŵati ŵawona kuti Yesu wakulira, ŵakayowoya kuti: ‘Wonani umo Yesu wakamutemweranga Lazaro.’ Kweni ŵanyake ŵakatenge: ‘Wakalekerachi kumuchizga mubwezi wake?’ Kasi Yesu wakachita vichi pamasinda?

Yesu wakaluta ku dindi ilo ŵakajarapo libwe likuru. Wakaŵaphalira kuti: ‘Wuskanipo libwe.’ Marita wakati: ‘Kweni sono wakwenera kuti wakununkha chifukwa ili ni zuŵa lachinayi.’ Ŵati ŵawuskapo libwe, Yesu wakalomba kuti: ‘Nawonga Adada kuti mwanipulika, ndipo nkhumanya kuti nyengo zose mukunipulika. Kweni nkhulomba mwakukwezga kuti ŵanthu aŵa ŵamanye kuti ndimwe mukanituma.’ Ndipo wakachemerezga kuti: “Lazaro, fuma!” Chinthu chakuzizwiska chikachitika. Lazaro, uyo wakaŵa wakufwa wakawuka, wakuvungika na salu. Yesu wakati: “Musuturani ndipo mulekani walutenge.”

Ŵanthu ŵanandi awo ŵakawona ichi ŵakamba kuŵa na chipulikano mwa Yesu. Kweni ŵanyake ŵakaphalira Ŵafarisi. Ndipo kufuma waka pa nyengo iyo, Ŵafarisi ŵakakhumbanga kukoma Lazaro na Yesu. Yudasi Isikariyoti, uyo wakaŵa yumoza wa ŵapositole 12 ŵa Yesu, wakakumana na Ŵafarisi pamphepete na kuŵafumba kuti: ‘Kasi munipenge ndalama zilinga usange ningamovwirani kukora Yesu?’ Ŵakamulayizga kuti ŵamupenge ndalama 30 za masiliva, ndipo Yudasi wakamba kupenja m’pata wakuti wapelekere Yesu ku Ŵafarisi.

“Kwa ise, Chiuta waunenesko ni Chiuta uyo wakuponoska. Yehova Fumu Yikuru wakuthaska ku nyifwa.”​—Salimo 68:20