Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 82

Yesu Wakasambizga Ŵasambiri Ŵake Kulomba

Yesu Wakasambizga Ŵasambiri Ŵake Kulomba

Vyose ivyo Ŵafarisi ŵakachitanga vikaŵa vyakuti ŵajilongore ku ŵanthu. Usange ŵachita chinthu chiwemi, ŵakakhumbanga kuti ŵanthu wose ŵamanye. Ŵakatemwanga kwimilira mu malo agho mukaŵanga ŵanthu ŵanandi na kupemphera mwakuti ŵanthu ŵaŵawonenge. Ŵafarisi ŵakasunganga pamtima malurombo ghatali ndipo ŵakaghayowoyanga mwakuwerezgawerezga para ŵali mu masunagoge na mumphepete mwa misewu kuti ŵanthu ŵaŵapulikenge. Ntheura ŵanthu ŵakazizwa apo Yesu wakaŵaphalira kuti: ‘Mungalombanga nga mba Ŵafarisi yayi. Ŵakughanaghana kuti Chiuta waŵapulikenge chifukwa cha mazgu ghawo ghanandinandi, kweni ndimo viliri yayi. Pemphero ndapakati pa imwe na Yehova. Lekani kuyowoya vinthu vimozamoza para mukulomba. Yehova wakukhumba kuti mumuphalirenge umo mukujipulikira nadi mu mtima winu.

‘Kweni imwe pakulomba mutenge: “Adada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike. Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.”’ Yesu wakaŵaphaliraso kuti ŵalombenge kuti Yehova waŵape chakurya cha zuŵa ilo, kuti zakwananga zawo zigowokereke, kweniso vinthu vinyake ivyo ŵakukhumba.

Yesu wakati: ‘Mungalekanga yayi kulomba. Lutilirani kulomba Yehova kuti wamupani vinthu viwemi. Mupapi waliyose wakukhumba kumupa mwana wake vinthu viwemi. Kasi para mwana winu wamupemphani buredi, mungamupasa libwe? Panji para wamupemphani somba, mungamupasa njoka?’

Pamanyuma Yesu wakalongosora ivyo wakakhumbanga kuŵasambizga. Wakati: ‘Usange imwe mukumanya kuŵapa ŵana ŵinu vyawanangwa viwemi, kasi Yehova wangatondeka kumupani mzimu utuŵa? Chakukhumbikwa ntchakuti imwe mumulombenge.’ Kasi ukulondezga ulongozgi wa Yesu uwu? Kasi iwe ukulomba vinthu wuli?

“Lutilirani kulomba, ndipo mupikenge. Lutilirani kupenja, ndipo musangenge. Lutilirani kukhung’uska, ndipo kumujulikiraninge.”​—Mateyu 7:7