Ŵafarisi ŵakamutinkhanga chomene Yesu ndipo ŵakapenjanga chifukwa chakuti ŵamukakire. Ŵakatenge wangachizganga ŵalwari pa Sabata yayi. Zuŵa linyake la Sabata, Yesu wakasanga munthu wachibulumutira wakupempheska mu msewu. Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: ‘Wonani umo nkhongono za Chiuta ziwovwilirenge munthu uyu.’ Yesu wakathunyira mata pa dongo ndipo wakati walikasa, wakalitora na kuphaka mu maso gha wachibulumutira. Yesu wakaphalira munthu uyu kuti: ‘Luta ukageze kumaso mu chiziŵa cha Siloamu.’ Munthu wachibulumutira wakaluta na kukageza, ndipo wakamba kulaŵiska.

Ŵanthu ŵakazizikika chomene ŵati ŵawona munthu uyu wakulaŵiska. Ndipo ŵakati: ‘Kasi munthu uyu ndiyo wakakhalanga mu msewu na kupempheska, panji ŵakukozgana waka?’ Munthu yura wakati: ‘Ndine nadi, nkhababika wachibulumutira!’ Ŵanthu ŵakamufumba kuti: ‘Vyenda wuli kuti wambe kulaŵiska?’ Wakati waŵaphalira icho chikachitika, ŵakamutolera ku Ŵafarisi.

Munthu yura wakaphalira Ŵafarisi kuti: ‘Yesu wangukasa dongo na kuliphaka mu maso ghane ndipo wanguniphalira kuti nkhageze kumaso. Nanguchita ivyo wanguniphalira, lekani sono nkhulaŵiska.’ Ŵafarisi ŵakati: ‘Usange Yesu wakuchizga pa Sabata, mbwenu nkhongono zake ni zakufuma kwa Chiuta chara.’ Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakati: ‘Nkhongono zake ziŵenge kuti ni zakufuma kwa Chiuta chara, mphanyi munthu uyu wandachire.’

Ŵafarisi ŵakachema ŵapapi ŵa munthu yura na kuŵafumba kuti: ‘Kasi vyenda wuli kuti mwana winu wambe kulaŵiska?’ Ŵapapi ŵake ŵakawopanga chifukwa Ŵafarisi ŵakatenge munthu yose uyo wakugomezga Yesu wakwenera kusezgeka mu sunagoge. Ntheura ŵapapi ŵakati: ‘Nase tikumanya yayi. Mufumbani yekha.’ Ŵafarisi ŵakamufumba munthu yura mafumbo ghanandi m’paka wakaŵazgora kuti: ‘Namuphalirani kale vyose ivyo vyanguchitika. Chifukwa wuli mukulutilira kunifumba?’ Ŵafarisi ŵakakwiya chomene, ndipo ŵakamuchimbizgira kuwaro.

Yesu wakakumana nayo munthu yura, ndipo wakamufumba kuti: ‘Kasi uli na chipulikano mwa Mesiya?’ Munthu yura wakati: ‘Nimumanyenge, mphanyi napulikana mwa iyo.’ Yesu wakati: ‘Ine ndine Mesiya.’ Kasi apa Yesu wakalongora lusungu yayi? Yesu wakamuchizga munthu yura kweniso wakamovwira kuti waŵe na chipulikano.

“Mukupuvya, chifukwa Malemba mukughamanya chara nesi nkhongono ya Chiuta.”​—Mateyu 22:29