Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 79

Yesu Wakachitanga Vyakuzizwiska Vinandi

Yesu Wakachitanga Vyakuzizwiska Vinandi

Yesu wakiza pa charu chapasi kuzakapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Pakukhumba kulongora ivyo Yesu wazamuchita para wazakaŵa Fumu, Yehova wakamupa mzimu utuŵa kuti wachitenge minthondwe panji kuti vyakuzizwiska. Wakachizganga matenda ghalighose. Kulikose uko wakalutanga, ŵanthu ŵalwari ŵakizanga kuti waŵawovwire, ndipo wose wakaŵachizganga. Ŵambura kuwona ŵakawonanga, ŵambura kupulika ŵakapulikanga, ŵakupendera ŵakendanga, ndipo awo ŵakaŵa na viŵanda vikafumanga. Nanga ni para ŵakhwaska waka chakuvwara chake, ŵakachiranga. Ŵanthu ŵakamulondezganga Yesu kulikose uko wakalutanga. Nyengo zinyake wakakhumbanga kuti waŵe payekha, kweni wakaŵawezganga yayi ŵanthu para ŵiza.

Nyengo yinyake, ŵanthu ŵakiza na munthu wakufwa viŵaro ku nyumba iyo Yesu wakaŵa. Kweni mu nyumba mukaŵa ŵanthu ŵanandi chomene, mwakuti ŵakatondeka kunjira. Ntheura ŵakajura pachanya pa mtenje na kumunjizga. Yesu wakaphalira mwanalume mulwari uyu kuti: ‘Wuka na kwenda.’ Wakati wawuka na kwamba kwenda, ŵanthu ŵakazizwa.

Nyengo yinyakeso, apo Yesu wakanjiranga mu muzi unyake, ŵanalume 10 ŵavyoni ŵakimilira patali ndipo ŵakachemerezganga kuti: ‘Yesu, tovwirani!’ Pa nyengo yira, ŵavyoni ŵakazomerezgekanga yayi kwiza pafupi na ŵanthu. Yesu wakaphalira ŵanthu ŵara kuti ŵalute ku tempile, chifukwa ndivyo Dango la Yehova likatenge ŵavyoni ŵachitenge para ŵachizgika. Apo ŵakalutanga ku tempile, ŵakachira. Yumoza wakati wamanya kuti wachira, wakawelera kuzakamuwonga Yesu na kulumba Chiuta. Pa ŵanthu 10 ŵara, yumoza pera ndiyo wakamuwonga Yesu.

Mwanakazi uyo wakalwara vyaka 12 wakadokeranga nga wangachira. Wakaphapatizga mu mzinda na kukora mphonje ya laya lakuwaro la Yesu. Nyengo yeneyiyo wakachizgika. Pamasinda, Yesu wakafumba kuti: “Ninjani uyo wanikhwaska?” Nangauli mwanakazi uyu wakaŵa na wofi, kweni wakiza kwa Yesu na kumuphalira unenesko. Yesu wakamupembuzga, wakati: ‘Wamwana, luta mu mtende.’

Mulara munyake wa sunagoge, zina lake Yayiro, wakapempha Yesu kuti: ‘Mwize ku nyumba yane, mwana wane msungwana ni mulwari chomene.’ Kweni pambere Yesu wandafike ku nyumba ya Yayiro, mwana wakafwa. Yesu wakati wafika, wakasanga ŵanthu ŵanandi ŵiza kale. Yesu wakaŵaphalira kuti: ‘Lekani kulira, msungwana wandafwe kweni wakugona.’ Pamasinda, Yesu wakakora woko la msungwana na kuyowoya kuti: ‘Msungwana, wuka!’ Nyengo yeneyiyo wakawuka, ndipo Yesu wakaphalira ŵapapi ŵake kuti ŵamupe chakurya. Ŵapapi ŵake ŵakakondwa chomene.

“Chiuta wakamuphakazga na mzimu utuŵa na nkhongono, ndipo wakendendeka mu charu kuchita uwemi na kuchizga wose awo ŵakayuzgikanga na Dyabulosi, chifukwa Chiuta wakaŵa nayo.”​—Milimo 10:38.