Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Mungasambira mu Baibolo

 SAMBIRO 77

Mwanakazi pa Chisimi

Mwanakazi pa Chisimi

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakati ŵafuma ku Paska, ŵakanyamuka kuwelera ku Galileya, ndipo ŵakajumpha mu Samariya. Ŵakati ŵafika pafupi na msumba wa Sukare, Yesu wakakhala pasi pa malo ghakuchemeka chisimi cha Yakhobe. Apo iyo wakapumuranga, ŵasambiri ŵake ŵakaluta kukagura vyakurya mu msumba.

Pakiza mwanakazi kuti wazakaneghe maji. Yesu wakati kwa iyo: “Nipako maji, nimwe.” Mwanakazi wakati: ‘Chifukwa wuli mukuyowoya nane? Ine nili Msamariya. Ŵayuda ŵakuyowoya na Ŵasamariya yayi.’ Yesu wakati: ‘Unimanyenge ine, mphanyi wanipempha maji, ndipo mphanyi nakupa maji gha umoyo.’ Mwanakazi wakati: ‘Mukung’anamura vichi? Apo chakuneghera maji nacho mulije.’ Yesu wakati: ‘Yose uyo wakumwa maji agho namupa waŵengeso na nyota yayi.’ Mwanakazi wakati: “Dada, nipani maji agha.”

Yesu wakamuphalira kuti: ‘Kacheme mfumu wako wize kuno ku chisimi.’ Mwanakazi wakati: ‘Nilije mwanalume.’ Yesu wakati: ‘Ukuneneska. Uli kutengwapo ku ŵanalume 5, ndipo mwanalume uyo ukukhala nayo sono mundatorane.’ Mwanakazi wakati: ‘Nawona kuti ndimwe ntchimi. Ŵanthu ŵakwithu ŵakugomezga kuti tingasopa Chiuta mu phiri ili. Kweni Ŵayuda ŵakuti tikwenera kusopera ku Yerusalemu pera. Nkhugomezga kuti para Mesiya wiza, wazamutisambizga umo tingasopera.’ Penepapo Yesu wakayowoya chinthu icho wakaŵa kuti wandaphalirepo waliyose, wakati: ‘Mesiya ndine!’

 Mwanakazi wakachimbilira mu msumba, wakaphalira Ŵasamariya kuti: ‘Nkhuŵa nga nasanga Mesiya. Wakumanya vyose vya ine. Tiyeni mukawone!’ Ŵanthu ŵakamulondezga m’paka ku chisimi, ndipo ŵakapulikizganga apo Yesu wakasambizganga.

Ŵasamariya ŵakamupempha Yesu kuti wakhaleko dankha mu msumba wawo. Wakakhalako mazuŵa ghaŵiri, ndipo wakasambizganga. Ŵanthu ŵanandi ŵakamugomezga. Ŵakamuphalira mwanakazi yura kuti: ‘Tati tapulika ivyo munthu uyu wakuyowoya, takhorwa kuti ni mponoski wa charu.’

“‘Zanga!’ Ndipo waliyose uyo wali na nyota wize, waliyose uyo wakukhumba watore maji gha umoyo kwawanangwa.”​—Chivumbuzi 22:17