Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 73

Yohane Wakanozga Nthowa

Yohane Wakanozga Nthowa

Yohane wakaŵa mwana wa Zekariya na Elizabeti, ndipo wakati wakura wakaŵa ntchimi. Yehova wakamutuma Yohane kuti wasambizgenge ŵanthu kuti Mesiya wakwiza. Kweni m’malo mwa kupharazga mu masunagoge panji matawuni, Yohane wakapharazganga mu mapopa. Ŵanthu ŵakizanga kwa Yohane kufuma ku Yerusalemu na Yudeya yose kuti waŵasambizgenge. Wakaŵasambizganga kuti ŵaleke kuchita viheni kuti ŵakondweske Chiuta. Ŵanandi para ŵapulika, ŵakalapanga zakwananga zawo, ndipo Yohane wakaŵabatizanga mu Mlonga wa Yorodani.

Yohane wakaŵa na vinandi yayi pa umoyo wake. Wakavwaranga chakuvwara cha weya wa ngamila, ndipo wakaryanga zombe na uchi wamuthondo. Ŵanthu ŵakakhumbanga kuti ŵamumanye makora Yohane. Ŵafarisi na Ŵasaduki ŵakaŵa ŵakujikuzga, kweni nawo ŵakiza kwa iyo. Yohane wakaŵaphalira kuti: ‘Musinthe nthowa zinu na kulapa. Lekani kujiwona kuti muli ŵapadera chifukwa chakuti mukuti muli ŵana ŵa Abrahamu. Ichi chikung’anamura kuti mbwenu muli ŵana ŵa Chiuta yayi.’

Ŵanandi ŵakizanga kwa Yohane na kufumba kuti: ‘Kasi tichite vichi kuti tikondweske Chiuta?’ Yohane wakaŵaphaliranga Ŵayuda aŵa kuti: ‘Usange muli na vyakuvwara viŵiri, chimoza mupeleke kwa uyo walije.’ Kasi ukumanya chifukwa icho wakayowoyera nthena? Wakakhumbanga kuti ŵasambiri ŵake ŵamanyenge kuti ŵakwenera kutemwa ŵanthu usange ŵakukhumba kukondweska Chiuta.

Yohane wakaphalira awo ŵakasonkheskanga msonkho kuti: ‘Ukhuluku yayi, ndipo mungalyeranga munthu yayi.’ Wakaphalira ŵasilikari kuti: ‘Kupoka vimbundi yayi panji kuyowoya utesi.’

 Ŵasembe na Ŵalevi nawo ŵakiza kwa Yohane, ŵakamufumba kuti: ‘Kasi ndiwe njani? Waliyose wakukhumba kumanya.’ Yohane wakati: ‘Ndine mazgu mu mapopa, nkhutolera ŵanthu kwa Yehova, nga umo Yesaya wakayowoyera.’

Ŵanthu ŵakavitemwanga ivyo Yohane wakaŵasambizganga. Ŵanandi ŵakatenge panji Yohane ni Mesiya. Kweni iyo wakaŵaphalira kuti: ‘Wakwiza munyake uyo ni mulara chomene kwa ine. Ine nili wakwenelera yayi nanga nkhusutura nthambo za skapato zake. Ine nkhubatiza na maji, kweni iyo wazamubatiza na mzimu utuŵa.’

“Munthu uyu wakiza nga ni kaboni, kuti wachitire ukaboni ungweru, kuti ŵanthu ŵa mitundu yose ŵagomezge kwizira mwa iyo.”​—Yohane 1:7