Chigaŵa ichi chikulongosora nkhani za mu Malemba Ghachigiriki. Yesu wakababikira mu banja lisambazi yayi ndipo ŵakakhalanga mu tawuni yichoko chomene. Wakawovwirananga na adada ŵake ntchito yaukalipentara. Yesu ndiyo wakawombora ŵanthu. Yehova wali kumusankha kuti waŵe Themba la Ufumu wakuchanya. Usange ndimwe mupapi, wovwirani mwana winu kuti wapulikiske umo Yehova wakasankhira makora malo na banja ilo Yesu wakababikiramo. Mulongosolerani umo Yehova wakavikililira Yesu kuti Herode waleke kumukoma. Kweniso musambizgani chifukwa icho Baibolo likuyowoyera kuti palije icho chingatondeska khumbo la Yehova. Longosoraniso umo Yehova wakasankhira Yohane kuti wamunozgere nthowa Yesu. Didimizgani umo Yesu wakalongolera kuti wakatemwanga vinjeru vya Yehova nanga ni apo wakaŵa mwana.