Nyengo yikati yajumphapo kufuma apo Themba Nebukadinezara likalotera loto la chikozgo, likapanga chikozgo chikuru chagolide. Likachiyimika mu chidika cha Dura, ndipo likachema ŵanthu ŵakuchindikika chomene mu charu chira. Shadireki, Misheki, na Abedinego nawo ŵakachemeka kuti ŵimilire panthazi pa chikozgo. Themba likalangura kuti: ‘Para mwapulika waka kulira kwa mbata, toliro, na bango, mose mugwadire chikozgo! Waliyose uyo wandagwade waponyekenge mu ng’anjo yakugolera na moto.’ Kasi Ŵahebere ŵatatu aŵa ŵakachigwadira chikozgo, panji ŵakalutilira kusopa Yehova pera?

Themba likalangura kuti sumu yiyimbike. Ŵanthu wose ŵakagwada pasi na kusopa chikozgo. Kweni Shadireki, Misheki, na Abedinego ŵakagwadako yayi. Ŵanthu ŵanyake ŵakaŵawona ndipo ŵakaphalira themba kuti: ‘Ŵahebere ŵatatu aŵa ŵakana kusopa chikozgo chinu.’ Nebukadinezara wakaŵachemeska na kuŵaphalira kuti: ‘Nkhumupani mwaŵi unyake kuti musope chikozgo. Para mwakana, nimuponyaninge mu ng’anjo yamoto. Palije chiuta uyo wangamuponoskani kwa ine.’ Iwo ŵakazgora kuti: ‘Tikukhumbaso mwaŵi unyake yayi. Chiuta withu wangatiponoska. Nakuti nanga wangaleka kutiponoska, tisopengepo chara chikozgo chinu, imwe Themba.’

Nebukadinezara wakakwiya chomene. Wakaphalira ŵateŵeti ŵake kuti: ‘Mukasonkhe moto mu ng’anjo ka 7 kuti yiŵe yakotcha chomene kuluska nyengo zose!’ Wakaphaliraso ŵasilikari ŵake kuti: ‘Ŵakakani ŵanalume aŵa na kuŵaponyamo!’ Ng’anjo yikawotcha chomene mwakuti ŵasilikari ŵakati ŵafika pafupi, ŵakafwira papo. Ŵahebere ŵatatu ŵara ŵakawira mu ng’anjo. Kweni Nebukadinezara wakati walaŵiska mukati, wakawona ŵanthu ŵanayi ŵakwendakwenda mu ng’anjo. Wakawopa chomene, ndipo wakafumba ŵantchito ŵake kuti: ‘Asi tanguponyamo ŵanthu ŵatatu mu ng’anjo? Ine nkhuwonamo ŵanayi, ndipo munyake wakuwoneka nga ni mungelo!’

Nebukadinezara wakaluta pafupi na ng’anjo ndipo wakachemerezga kuti: ‘Fumani, imwe ŵateŵeti ŵa Chiuta Wapachanya Nkhanira!’ Ŵanthu wose ŵakazizwa kuwona Shadireki, Misheki, na Abedinego ŵakufuma mu moto ŵali ndendende umo ŵakaŵaponyera. Thupi lawo, sisi, na vyakuvwara vyawo vikaphyapo yayi, panji kununkha josi pera.

Nebukadinezara wakati: ‘Chiuta wa Shadireki, Misheki, na Abedinego ni mukuru. Wangutuma mungelo wake na kuŵaponoska. Palije chiuta munyake wakuyana na Chiuta wawo.’

Nase mphanyi tasimikizga mtima kuti tilutilirenge kugomezgeka kwa Yehova visuzge viti wuli.

“Yehova Chiuta wako ndiyo ukwenera kumusopa, ndipo ndiyo pera uyo ukwenera kumuchitira uteŵeti wakupatulika.”​—Mateyu 4:10