Pakajumpha vyaka pafupifupi 70 kufuma apo Ŵaisrayeli ŵakawelera ku Yerusalemu. Kweni ŵanyake ŵakaŵa kuti ŵachali kukhala mu vigaŵa vinyake vya Ufumu wa Peresiya. Yumoza wawo wakaŵa Ezira, uyo wakasambizganga Dango la Yehova. Ezira wakapulika kuti ŵanthu mu Yerusalemu ŵakulondezga yayi Dango. Ntheura wakakhumbanga kuluta kuti wakaŵawovwire. Themba la Peresiya Aritazekisesi likaphalira Ezira kuti: ‘Chiuta wakupa vinjeru kuti usambizge Dango lake. Luta, ndipo ulute na waliyose uyo wakukhumba kuluta nawe.’ Ezira wakakumana na wose awo ŵakakhumbanga kuwelera ku Yerusalemu. Ŵakati ŵalomba kwa Yehova kuti waŵavikilire paulendo utali uwu, ŵakambapo ulendo.

Ŵakenda myezi 4 ndipo ŵakafika ku Yerusalemu. Ŵakaronga ŵakaphalira Ezira kuti: ‘Ŵaisrayeli ŵakumupulikira yayi Yehova ndipo ŵali kutora ŵanakazi awo ŵakusopa ŵachiuta ŵatesi.’ Kasi Ezira wakachita vichi? Pamaso pa Ŵaisrayeli wose, Ezira wakagwada pasi na kulomba kwa Chiuta kuti: ‘Yehova, mwatichitira vinandi chomene, kweni tamunangirani.’ Ŵanthu ŵakalapa, kweni ŵakalutilira kuchita viheni. Ezira wakasankha ŵalara na ŵeruzgi kuti ŵeruzgenge ŵanthu. Pakati pajumpha myezi yitatu, wose awo ŵakasopanga Yehova yayi ŵakachimbizgika mu Yerusalemu.

Pakati pajumpha vyaka 12, viliŵa vya Yerusaremu vikaŵa kuti vyazengekaso. Ntheura, Ezira wakawunganya ŵanthu kuti waŵaŵazgire Dango la Chiuta. Ezira wakati wajura waka buku, ŵanthu wose ŵakayimilira. Ezira wakalumba Yehova, ndipo ŵanthu ŵakawuska mawoko kulongora kuti ŵakolerana nayo. Pamasinda, Ezira wakaŵazga na kuŵalongosolera Dango, ndipo ŵanthu ŵakapulikizganga chomene. Ŵakazomerezga kuti ŵakapatukaso kwa Yehova, ntheura ŵakalira. Zuŵa lakulondezgapo, Ezira wakalutilira kuŵaŵazgira Dango. Ŵanthu ŵakaphalirika kuti kuŵenge Chiphikiro cha Visakasa. Ntheura, nyengo yeneyiyo ŵakamba kunozgekera chiphikiro ichi.

 Chiphikiro ichi chikatora mazuŵa 7, ndipo ŵanthu ŵakakondwa na kuwonga Yehova chifukwa cha kuŵapa vyakurya vinandi. Kufuma mu nyengo ya Joshuwa chiphikiro chanthena ichi chikaŵa kuti chindachitikepo. Chiphikiro chikati chamara, ŵanthu ŵakawungana, ndipo ŵakalomba kuti: ‘Yehova, mukatithaska ku wuzga, mukatiryeska mu mapopa, ndipo mukatipa charu chakutowa ichi. Kweni tamugalukirani mwakuwerezgawerezga. Mukatuma zintchimi kuti zitichenjezge, kweni tikapulikira yayi. Kweni mukazikira nase. Mukalutilira kukumbuka phangano ilo mukachita na Abrahamu. Sono tikulayizga kuti timupulikiraninge.’ Ŵakalemba phangano lawo, ndipo ŵakaronga, Ŵalevi, na Ŵasembe ŵakadindapo chidindo chawo.

“Ŵakukondwa ni awo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughasungilira!”​—Luka 11:28